Examinerade från profilen kommer att vara väl förberedda för att utveckla och leda utveckling av säkra programvaruintensiva system. Profilen kombinerar kurser i programvaruutveckling med kurser i säkerhet, med särskilt fokus på säkerhet i nätverk och programvara.

I och med digitaliseringen av samhället har komplexa programvarulösningar kommit att bli en allt viktigare del av i stort sett alla avancerade tekniska produkter, vilka i allt högre grad också är permanent uppkopplade mot internet. Detta i kombination med alltmer resursstarka angripare, ökar samhällets sårbarhet för cyberangrepp. Därför finns idag en stor och ökande efterfrågan på utvecklare med säkerhetskompetens och denna trend väntas fortsätta inom överskådlig framtid. Genom att kombinera bred kompetens inom säkerhet, nätverk och programutvecklingsmetoder med spetskompetens inom programvarusäkerhet ger profilen dig verktygen för att kunna bidra till framtidens säkra systemlösningar.

Karriärmöjligheter

Masterprofilen öppnar upp för en bredd av karriärmöjligheter inom akademi, industri och offentlig sektor, både nationellt och internationellt.

Exempel på arbetsplatser där våra alumner finns i dag:

  • Industri: Ericsson, SAAB, Sectra
  • Akademi: Doktorand och Professor på LiU 
  • Offentlig:
    • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB
    • Nationellt forensiskt centrum - NFC
    • Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI

Utbildningar där denna masterprofil kan väljas