Behovet av forskning kring cancer är stort, både för att förbättra behandling och för förebyggande åtgärder. Cancersjukdomar uppträder också regionalt med olika frekvens. Därför behövs regionalt stöd till cancerforskning.
Fonden har till uppgift att stödja cancerforskning som bedrivs inom Medicinska fakulteten och Universitetssjukhuset.

Under 2014 delades totalt 168 000 kronor ut till fyra forskare vid Medicinska fakulteten. Det är ett viktigt bidrag till forskningen inom området.

Denna regionala fond hoppas finna stöd i hela sjukvårdsregionen, Jönköping, Kalmar och Östergötlands län.

Enskilda personer, organisationer och företag inbjuds att med bidrag öka fondens kapital och därmed också utdelningen av forskningsstöd.

Lämna bidrag

Du kan lämna bidrag på Östgötaregionens Cancerfonds bankgiro 743-8757.

I samband med begravning bör du skriva till vems minne gåvan lämnas och vad det ska stå på minnesbladet. Namn och adress på närmast anhörig ska också framgå samt var och när begravningen äger rum.

Ett minnesblad med hälsningarna och avsändare sammanställs och skickas till närmast anhörig. Minnesbladet kan även skickas till begravningsbyrån för att tillkännages under begravningsakten. För att vara säker på att minnesbladet kommer till begravningsbyrån i god tid innan begravning, går det bra att skicka e-post till: anita.larsson@liu.se.

I samband med högtidsdag anger du vem du vill hylla, namn och adress. En hälsning skickas till jubilaren.

Söka medel från Östgötaregionens cancerfond

Östgötaregionens cancerfond delar ut medel till cancerforskning som bedrivs inom Medicinska fakulteten och Universitetssjukhuset.

Medlen finns att söka senast den 1 oktober årligen, och söks via den här länken.

I informationen Sökbara medel inom Region Östergötland och Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet finns mer information om hur man söker medel.

Historik

1980 skänkte Östergötlands läns landsting 250 000 kronor till Linköpings universitet till instiftande av en fond för cancerforskning, benämnd Östgötaregionens cancerfond vid Linköpings universitet. Fonden har sedan dess vuxit genom bidrag och gåvor från allmänheten. Varje år delas 150 000-250 000 kronor ut till olika forskare i regionen. Sedan 2007 förvaltas fonden av Medicinska fakultetens fondstyrelse. Denna styrelse är sammansatt av dekanus för medicinska fakulteten vid LiU, prodekanus för forskning vid medicinska fakulteten vid LiU, en ledamot utsedd av fakultetsstyrelsen samt två ledamöter utsedda av Region Östergötland.

 

 

 

Fonder