Smart symbios- FoES

Ett hållbart och resurseffektivt samhälle kräver strukturomvandling, vilket inkluderar en omställning mot en cirkulär och biobaserad ekonomi. Det finns många hinder som idag motverkar nya lösningar såsom att företag saknar kapital, teknisk kunskap eller inte har affärsmodeller som är enkla att synkronisera. Ofta saknas dessutom den typ av systemkunskap som gör att nya frågor ställs och innovativa idéer skapas för etablerade produktionslösningar. För att utveckla nya tankesätt och lösningar krävs ett tvärvetenskapligt angreppssätt där olika perspektiv förenas så att etablerade föreställningar kan utmanas. I detta projekt kommer därför doktorander med olika akademiska bakgrunder och perspektiv samarbeta för att hitta nya frågeställningar och nya angreppssätt för hur aktörer kan samverka för att skapa effektiva resursflöden.

Syfte

Syftet med detta projekt är att utveckla smarta symbioslösningar. Smart symbios kopplar samman energi- och materialflöden med syftet att skapa resurseffektivitet, men har även till syfte att bidra till att skapa innovation och integration i värdekedjan.

I detta projekt ska vi utveckla idéer om smart symbios vidare genom att kombinera matematisk modellering, aktörsanalys och mervärdesstudier för att analysera gränsytan där inte bara material- och energieffektiva processer möts utan även aktörers intressen, värderingar och förutsättningar finns för till exempel gemensamma affärsmodeller. Mer precist syftar projektet till att:

  • genom att kombinera metoder och teorier från samhällsvetenskaplig och teknisk forskning utveckla ett generellt ramverk för hur offentliga och privata aktörer kan arbeta systematiskt för att implementera nya samarbeten som främjar nya energieffektiva resursflöden.
  • utveckla kunskapen om vilka hinder och möjligheter som finns och vilka mervärden som kan erhållas genom att aktörer anammar ett cirkulärt perspektiv och till exempel samordnar mål, investeringar, planer eller processer i syfte att främja samverkan och skapa energieffektiva resursflöden.

Mål

Generellt kunskapsmål är att öka förståelsen för hur samverkan som främjar hållbara resursflöden mellan offentliga och privata aktörer kan stimuleras. Därtill eftersökt ökad kunskap om möjligheter, konsekvenser och vilka mervärden som kan erhållas när aktörer anammar ett cirkulärt perspektiv och t.ex. samordnar affärsmodeller eller arbetar utifrån nya ramförutsättningar i stadsplaneringen.

Ytterligare ett mål är att bidra till utvecklingen av tvärvetenskapliga forskningsprocesser där doktorander med olika vetenskapliga bakgrunder samverkar med avnämare i samhället kring framtagandet av en generaliserbar modell för hur offentliga och privata aktörer kan arbeta systematiskt med att främja effektiv användning av resurser.

Forskning i samverkan

Tre doktorander kommer samverka. En doktorand kommer att tillföra ett mervärdesperspektiv som kopplar till cirkulär ekonomi, en doktorand kommer att tillföra ett aktör- och samverkansperspektiv om hur privata och offentliga organisationer kan utveckla gemensamma lösningar, och ytterligare en doktorand kommer att modellera resursflöden och bidra med teknoekonomiskt och klimatperspektiv.

Projektet avser att samverka med flera olika symbiosnätverk. Vilka som kommer att ingå är inte helt fastlagt ännu. 

Forskningsresultat

Resultatet från projektet kommer att vara ett ramverk för smart symbios som innefattar hur resursflöden kan och bör användas ur ett hållbarhetsperspektiv, samt hur nätverk kan användas som resurs för att påverka och samordna beslutsfattande, arbetssätt, värderingar och rutiner i organisationer mot mål om effektiv resursanvändning.

Energibesparingspotentialen ligger i möjligheten att utveckla ny samverkan kring olika produktionsflöden där till exempel tidigare avfall hittar nya användningsområden. Energibesparingen är både direkt och indirekt. Indirekt i betydelsen att man undviker energianvändning, t.ex. om man återvinner plast eller producerar bioplast undviks produktion av plast i andra energikrävande processer.

Publikationer

Doktorsavhandlingar

Mariana Andrei (2023) The role of industrial energy management in the transition toward sustainable energy systems: Exploring practices, knowledge dynamics and policy evaluation

Christoffer Wadström (2023) Navigating interconnected and electrified industries in the landscape of uncertainty: Exploring outcomes and values within circular solutions, and Swedish electricity supply and utilisation dynamics.

 

Vetenskapliga publikationer

Wadström, C., Johansson, M., & Uddin, G. S. (2023). Navigating uncertainty: exploring electricity demand dynamics in Swedish industrial sectors amid global shocks and instability. Energy Efficiency, 16(8), 95.

Wadström, C., Johansson, M., & Uddin, G. S. (2023). The influence of global and domestic uncertainty on electricity supply: A study of Swedish power sources. Energy Reports, 10, 958-972.

Wadström, C., Södergren, K., & Palm, J. (2023). Exploring total economic values in an emerging urban circular wastewater system. Water Research, 119806.

Wadström, C., Johansson, M., & Wallen, M. (2021). A framework for studying outcomes in industrial symbiosis. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 151, 111526.

Södergren K, Palm J. (2021). How Organization Models Impact the Governing of Industrial Symbiosis in Public Wastewater Management. An Explorative Study in Sweden. Water. 13(6):824.

Södergren K, Palm J. (2021). The role of local governments in overcoming barriers to industrial symbiosis. Cleaner Environmental Systems,Volume 2.

Palm J., Södergren K. & Bocken N., (2019). The role of cities in the sharing economy: Exploring modes of governance in urban sharing practices. Energies. 12, 24, 4737.

 

Kontakta oss

Läs mer om FoES