Forskarskola Energisystem

Energi finns överallt. Landskap med solnedgång

Forskarskola Energisystem (FoES) är en del av Energimyndighetens strategiska satsning inom området ”Energisystemstudier”. Linköpings universitet koordinerar forskarskolan.

Forskarskolans vision är att bidra till att omställningen av energisystemet kan genomföras i en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar riktning med god kunskap grundad på tvärvetenskaplig socioteknisk energisystemforskning.

Forskarskolans syfte är att öka kunskapen och förståelsen om hur energisystemets utveckling beror på samspelet mellan tekniken och det omgivande samhällets regelsystem, politiska beslutsprocesser och olika aktörers intressen och ageranden.

Forskarskolans övergripande mål är att förstärka med kompetens och kunskap såväl inom det hållbara energisystemets olika delar som inom näringsliv, myndigheter, organisationer och akademi.

Forskarskola Energisystem är en fortsättning på en tidigare satsning på tvärvetenskapligt samarbete inom energisystemområdet som då hette Program Energisystem.

Länk till FoES interna sidor

FoES interna sidor

Logga in här

Problem med att logga in?

Kontakta Elisabeth Larsson elisabeth.larsson@liu.se

Senaste doktorer

Marzieh Bagheri.
Marzieh Bagheri.

Marzieh Bagheri

2024

Avhandling

Sewage Sludge Treatment Scenarios: Techno-Economic Analyses of Energy and Phosphorus Recovery Focusing on Implementation Challenges

FoES18
Projekt: Urban Refinery - Ta rätt på resten

Alla disputerade

Nyheter och reportage

elnät

Ny energiforskning leds från LiU

Energimyndigheten anslår 67 miljoner kronor till fem nya forskningsprojekt inom tredje etappen av Forskarskolan Energisystem, Foes. Två av projekten kommer att ledas av forskare vid Linköpings universitet.

Magnus Wallén, föreståndare, Maria Johansson, forskarstudierektor vid Forskarskola Energisystem

Fortsatt stöd till Forskarskola Energisystem

Energimyndigheten har beviljat ytterligare 4,8 miljoner kronor till Samverkansforum inom Forskarskola Energisystem för att stödja samverkan för tvärvetenskapliga lärprocesser.

en skylt med  text upphandlingsenheten och trafikverket

Miljökrav i upphandlingar av kollektivtrafik

En studie från Linköpings universitet och Lunds universitet visar att det finns stor potential att förändra kollektivtrafiken genom att ställa miljökrav i upphandlingar.

Forskningsprojekt

Forskarskola Energisystem består av tvärvetenskapliga forskningsprojekt som genomförs i samarbete mellan flera universitet och högskolor och en stödstruktur för att hålla samman programmet och stärka det tvärvetenskapliga samarbetet genom exempelvis gemensamma doktorandkurser och seminarier.

Hitintills har tre antagningsomgångar genomförts. I den första och den andra antagningsomgången beviljades fyra projekt finansiering, och 10 doktorander anställdes i projekten vid varje antagningsomgång, medan det i den senaste antagningsomgången beviljades fem projekt och ytterligare 13 doktorander. De första 10 doktoranderna antogs under 2015, andra omgångens 10 doktorander antogs under 2018 och den tredje omgångens doktorander antogs under 2020. Doktoranderna arbetar på följande ställen: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Kungliga Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Mälardalens universitet, RISE - Research Institutes of Sweden, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Sveriges lantbruksuniversitet, och Uppsala universitet.

Aktuella projekt

Blå himmel med text CO2

Koldioxidneutral industri

Detta projekt undersöker förutsättningar för skapandet av en gemensam svensk-finsk infrastruktur för bioenergy with carbon capture and storage.

 Hur aktörer kan samverka för att skapa effektiva resursflöden.

Smart symbios

Syftet med detta projekt är att utveckla smarta symbioslösningar samt att bidra till att skapa innovation och integration i värdekedjan.

hur nya former av samverkan mellan termisk och biologisk avfallsbehandling skulle kunna bidra till resurseffektiva samhällen

Urban Refinery

Detta projekt fokuserar på hur nya former av samverkan mellan termisk och biologisk avfallsbehandling skulle kunna bidra till resurseffektiva samhällen och mer hållbara energisystem.

Energiledning inom sjöfarten och tillverkande industri

Energiledning i tillverkande industri och sjöfarten

Forskningsprojektet syftar till att analysera hur energiledning bedrivs i svenska tillverkande industriföretag och i sjöfartsindustrin.

Modig astronaut på rymdpromenaden på månen.

Massive Urban Missions

Projektets syfte är att undersöka och kritiskt reflektera över hur klimatneutrala städer ska kunna förverkligas genom en kombination av smart integrerad infrastruktur och mission-oriented styrning.

Flygplan landar, solnedgång

Energiomställning för en mer hållbar flygindustri

Projektet ska analysera en snabb och hållbar energiomställning inom luftfarten, med fokus på biobaserade jetbränslen och eldrivna flygplan.

Två kossor på ett fält.Jordbrukssektorn svarar för närvarande för 13 % av Sveriges utsläpp av klimatgaser

Energieffektiv negativa utsläpp från jordbrukssektorn

Detta projekt fokuserar på en ny energieffektiv strategi för minskning av metan och lustgas utsläpp genom utvinning av CO2, CH4 och N2O direkt från luften, så kallad ”Direct Air Capture” (DAC).

Vallastaden är en stadsdel i Linköping

Socioteknisk ekologi: Energisystem i urbana områden med hög hållbarhetsprofil

Detta projekt fokuserar på planering och uppföljning av energisystem i hållbara stadsdelar på de tre delnivåerna hushållsnivå; byggnadsnivå och stadsdelsnivå.

 Stor grupp kraftledningar i staden

Nätresiliens – bostädersmöjligheter att bidra till ett mer resilient elnät

Projektets övergripande syfte är att undersöka hur bostäder – primärt småhus och dess hushåll – kan bidra till att skapa ett resilient elnät, dvs. ett elnät som har förmåga att förutse, anpassa och snabbt återhämta sig från störningar.

En man med skylt i handen som säger

Verkningsfull regional samverkan för ett fossilfritt samhälle

Projektet syftar till att utveckla kunskap om hur regional samverkan bidrar till att bygga den mångfacetterade kapacitet som krävs för att uppnå ett fossilfritt världsfärdsamhälle.

En bild på skog.

Under nollpunkten

Projektet syftar till ökad kunskap om hur samhället kan bygga robust och anpassningsbar kapacitet att hantera barriärer för att främja bioenergi med koldioxidavskiljning och lagring (bio-CCS).

En skärm som visar diverse av data.

Datadrivet beslutsstöd och energimodellering

Projektet kommer att undersöka hur data kan användas för att stödja omställningen till klimatneutrala städer.

Ett rum med många skärmar, kontrollrum.

Framtidens kontrollrum för hållbara elkraftsystem

Projektets syfte är att utifrån ett tvärvetenskapligt angreppssätt skapa kunskap om hur arbetet i framtidens kontrollrum för elkraftsystem påverkas och hur människans respektive stödsystemens uppgifter och ansvar kan och bör utvecklas.

Betydelsen av fysiska och socio-politiska faktorer för vindkraftsutbyggnad

Projektet syftar till att identifiera, analysera och kvantifiera socio-politiska och institutionella faktorer som begränsar potential för utbyggnad av förnyelsebar energiproduktion i såväl Sverige som övriga Europa.

Avslutade projekt

Kurspaket

Doktorander som är inskrivna i Forskarskola Energisystem (FoES) ska genomföra ett antal gemensamma kurser. Vid behov ges kurserna på engelska och kursplatserna är främst avsedda för doktorander i FoES. Dessa kurser är:

  • Energisystem
  • Vetenskapsteori, systemteori och tvärvetenskap
  • Metoder för tvärvetenskapliga energisystemstudier
  • Tvärprojekt inom energisystem
  • Praktisk tvärvetenskap inom energisystemområdet

Om möjligt är andra doktorander välkomna att delta i kurserna. Om du är intresserad, skicka ett mail till forskarstudierektor.

Kurserna genomförs genom ett antal obligatoriska möten och däremellan förväntas doktoranden genomföra självstudier. Kurstillfällena är förlagda på olika platser i Sverige, vanligtvis i lokaler med anknytning till de lärosäten och institutioner som ingår i FoES.

En kurskommitté utvecklar och följer upp kurserna och föreslår examinator för kurserna. Kurskommittén består av studierektor, seniora forskare från de projekt som ingår i FoES , samt en doktorandrepresentant från FoES. Ansvarig för kurskommittén är studierektor.

Kursplaner

Samverkansforum och ledning

Kansliet (även benämnt samverkansforum) har som uppgift att erbjuda aktiviteter för att underlätta tvärvetenskapliga lärprocesser.

Samverkansforum består av forumledning, vetenskaplig ledningsgrupp, kurskommitté, kurspaket, programgemensamma möten,och tvärmöten.

För mer information om forskarskolan och dessa aktiviteter, kontakta forumledningen/kansliet.

Relaterat innehåll

Energiforskning vid LiU