Forskarskola Energisystem

Energi finns överallt. Landskap med solnedgång

Forskarskola Energisystem (FoES) är en del av Energimyndighetens strategiska satsning inom området ”Energisystemstudier”. Linköpings universitet koordinerar forskarskolan.

Forskarskolans vision är att bidra till att omställningen av energisystemet kan genomföras i en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar riktning med god kunskap grundad på tvärvetenskaplig socioteknisk energisystemforskning.

Forskarskolans syfte är att öka kunskapen och förståelsen om hur energisystemets utveckling beror på samspelet mellan tekniken och det omgivande samhällets regelsystem, politiska beslutsprocesser och olika aktörers intressen och ageranden.

Forskarskolans övergripande mål är att förstärka med kompetens och kunskap såväl inom det hållbara energisystemets olika delar som inom näringsliv, myndigheter, organisationer och akademi.

Forskarskola Energisystem är en fortsättning på en tidigare satsning på tvärvetenskapligt samarbete inom energisystemområdet som då hette Program Energisystem.

Länk till FoES interna sidor

FoES interna sidor

Logga in här

Problem med att logga in?

Kontakta Elisabeth Larsson elisabeth.larsson@liu.se

Kommande disputationer

Torben Bauer disputerar i avfallsteknik

När: 16 jun. 2023, 10:00 - 12:00
Var: Luleå, C305 Zoom länk

Läs avhandlingen "Hållbar hantering av avloppsslam med fokus på tvärvetenskapliga utmaningar och lösningar"

Senaste doktorer

Alla disputerade

Nyheter och reportage

Forskningsprojekt

Forskarskola Energisystem består av tvärvetenskapliga forskningsprojekt som genomförs i samarbete mellan flera universitet och högskolor och en stödstruktur för att hålla samman programmet och stärka det tvärvetenskapliga samarbetet genom exempelvis gemensamma doktorandkurser och seminarier.

Hitintills har tre antagningsomgångar genomförts. I den första och den andra antagningsomgången beviljades fyra projekt finansiering, och 10 doktorander anställdes i projekten vid varje antagningsomgång, medan det i den senaste antagningsomgången beviljades fem projekt och ytterligare 13 doktorander. De första 10 doktoranderna antogs under 2015, andra omgångens 10 doktorander antogs under 2018 och den tredje omgångens doktorander antogs under 2020. Doktoranderna arbetar på följande ställen: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Kungliga Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Mälardalens universitet, RISE - Research Institutes of Sweden, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Sveriges lantbruksuniversitet, och Uppsala universitet.

Aktuella projekt

Kurspaket

Doktorander som är inskrivna i Forskarskola Energisystem (FoES) ska genomföra ett antal gemensamma kurser. Vid behov ges kurserna på engelska och kursplatserna är främst avsedda för doktorander i FoES. Dessa kurser är:

  • Energisystem
  • Vetenskapsteori, systemteori och tvärvetenskap
  • Metoder för tvärvetenskapliga energisystemstudier
  • Tvärprojekt inom energisystem
  • Praktisk tvärvetenskap inom energisystemområdet

Om möjligt är andra doktorander välkomna att delta i kurserna. Om du är intresserad, skicka ett mail till forskarstudierektor.

Kurserna genomförs genom ett antal obligatoriska möten och däremellan förväntas doktoranden genomföra självstudier. Kurstillfällena är förlagda på olika platser i Sverige, vanligtvis i lokaler med anknytning till de lärosäten och institutioner som ingår i FoES.

En kurskommitté utvecklar och följer upp kurserna och föreslår examinator för kurserna. Kurskommittén består av studierektor, seniora forskare från de projekt som ingår i FoES , samt en doktorandrepresentant från FoES. Ansvarig för kurskommittén är studierektor.

Samverkansforum och ledning

Kansliet (även benämnt samverkansforum) har som uppgift att erbjuda aktiviteter för att underlätta tvärvetenskapliga lärprocesser.

Samverkansforum består av forumledning, vetenskaplig ledningsgrupp, kurskommitté, kurspaket, programgemensamma möten,och tvärmöten.

För mer information om forskarskolan och dessa aktiviteter, kontakta forumledningen/kansliet.

Relaterat innehåll

Energiforskning vid LiU