Studentorganisationer

Vid Linköping universitet finns det tre studentkårer som var och en representerar studenterna vid de fyra fakulteterna.

LinTek 

Linköpings Teknologers studentkår (LinTek) är studentkåren för dig som ska läsa vid Linköpings Tekniska Högskola.

LinTek arbetar med utbildning, sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor. LinTek står även som huvudman för studentorkesterfestivalen SOF och MünchenHoben – mottagningens största fest. Lithanian är LinTeks kårtidning som görs tillsammans med sektionerna.

Till LinTek

 

StuFF

StuFF är studentkåren för dig som studerar vid Filosofiska fakulteten eller området Utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet. StuFF arbetar för att studenternas tid på LiU ska bli den bästa möjliga. Arbetet täcker t.ex studenternas utbildning, då StuFF finns representerad på samtliga nivåer i universitetet, och är aktivt deltagande i utformningen av kurserna. StuFF arbetar även för att studenter ska ha en god studiesocial miljö. I samarbete med sektionerna sponsrar och organiserar StuFF nolle-p samt håller i andra aktiviteter som exempelvis kårpubar och en fotbollsturnering. Främst av allt finns StuFF till för studenterna och en stor del av StuFFs verksamhet går ut på att finnas till hand för studenter som är i behov av hjälp.

Till StuFF

 

Consensus

Consensus är studentkåren för dig som ska studera vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Consensus arbetar för att studietiden ska vara så bra som möjligt för dig och dina medstudenter. Utbildningarna ska hålla hög kvalitet, till exempel genom kunniga och engagerade lärare, tentorna ska vara på rätt nivå och det inte ska vara för många studenter som delar handledare ute på praktiken. Consensus verkar även för att allt runt omkring studierna ska fungera; tillräckliga och funktionella lokaler och möjligheten att träffa andra studenter och ha roligt på studentpubar och kårhus. Consensus är närvarande vid alla beslut som fattas på LiU, driver frågor gentemot universitetsledningen och ser till att besluten blir så bra som möjligt för studenterna.

Till Consensus

 

Gemensam kårservice 

Tillsammans har de tre kårerna vid Linköpings Universitet; StuFF, LinTek och Consensus en gemensam serviceorganisation kallad Kårservice som ger dig praktisk service. Här kan du få hjälp med bostadsförmedling, studiemedelsfrågor med mera. Kårexpeditionerna finns på tre olika platser: Kårallens entréplan på Campus Valla, Kårhus Trappan på Campus Norrköping samt kårhuset Örat vid Medicinska fakulteten.

Till Kårservice