I många städer har etniska minoriteter levt segregerade från befolkningsmajoriteten i årtionden. Vilka är de demografiska och sociala processerna som leder till att segregationen består över generationer?

Jelly beans sorterade efter färgImage: Jelly Beans by Ericka on Flickr CC BY-NC 2.0

I många städer i Europa och USA har etniska minoriteter levt segregerade från befolkningsmajoriteten i årtionden. Detta innebär att de äldre generationernas segregation till stor del reproduceras i nästa generation. Vad är det som orsakar detta? Vilka är de demografiska och sociala processerna som leder till att segregationen består över generationer?
 
Detta projekt som finansieras av Vetenskapsrådet använder svenska befolkningsregister för att utvidga förståelsen för hur segregation förs över från föräldrar till barn och vidare i nästa generation. Projektet jämför levnadsbanorna för barn till invandrare med deras svenska jämnåriga och undersöker hur  klassreproduktion samt social påverkan från familj och vänner när det gäller var man väljer att bosätta sig, bidrar till segregation. Projektet undersöker också relaterade demografiska processer i form av äktenskap och familjeskapande samt hur dessa bidrar till segregationsmönstren. Genom att värdera den relativa påverkan av demografiska faktorer och stratifieringsprocesser för hur segregation reproduceras över generationer, söker vi identifiera avgörande tidpunkter under en individs levnadsbana där beslutsfattare bäst kan förbättra boendeintegration och mildra individers utsatthet för de negativa konsekvenserna av bostadssegregation.

Karta över unga vuxna

Karta över vuxna

 

Forskare

Relaterad forskning