Segregationsdynamik

Buildings illustrating a segregated Mexico city
Ett segregerat Mexico City. Bild: Johnny Miller / Unequal Scenes

IAS undersöker hur olika etnisk, yrkesmässig och könsmässig segregation uppstår i städer, skolor och organisation samt konsekvenserna av denna segregation.

En stor del av den forskning som bedrivs vid IAS behandlar segregeringsprocesser. Segregationsforskning är ett viktigt forskningsområde inom analytisk sociologi, inte bara på grund av att det är en viktig social fråga, utan också därför att det är ett klassiskt exempel på hur individer i interaktion med varandra, ofta helt oavsiktligt, genererar makroutfall som ingen av dem önskar. Segregationsforskningen vid IAS fokuserar på de dynamiska processer som leder till en koncentration av individer med vissa socioekonomiska eller etniska egenskaper på olika arbetsplatser, skolor och grannskap, samt de konsekvenser detta kan ha för individernas liv och välbefinnande.

Arbetsplatsen är en plats där individer tillbringar en stor del av sin tid, där mycket av den sociala interaktionen mellan individer sker, där identiteter bildas, och där viktiga resurser fördelas. Vid IAS studerar vi hur individers preferenser och handlingar genererar etnisk och könsbaserad arbetsplats- och arbetsmarknadssegregation.

Skolsegregationsforskningen vid IAS analyserar en mängd olika frågor med hjälp av olika typer av data och metoder såsom agentbaserade mikrosimuleringar för att undersöka hur skolor blir segregerade; analyser av registerdata för att bättre förstå hur ett ökat skolval kan påverka skolsegregationen och hur skolsegregationen kan påverka barns skolresultat.
Forskningen om boendesegregation använder detaljerade registerdata över totalbefolkningen för att mäta segregationsgraden, för att undersöka sambandet mellan etnisk grannskapssegregation och i vilken utsträckning som individer från samma etniska grupper gifter sig med varandra, samt hur grannskapssegregation under uppväxten påverkar barns framtida livschanser.

Forskningen finansieras av Vetenskapsrådet (VR), Riksbankens Jubileumsfond (RJ), Europeiska Forskningsrådet (ERC) och Forte.

Forskare

Relaterade projekt

Organisation