Projektet syftar till att utveckla och sprida kunskap om hur transportrelaterat CSR-arbete ger ökad lönsamhet och innovation.

CSR-arbetet måste lyftas till en affärsmässighet där hållbara transportsatsningar blir en integrerad del av affärsutvecklingen och stödjer näringslivets långsiktiga och hållbara konkurrenskraft. För detta krävs nytänkande och innovationskraft. Kunskapen kring hur CSR-arbete kan göras företagsekonomiskt intressant är starkt begränsad. Det saknas kunskap kring hur företagsekonomiskt intressanta tjänster och processer kan utformas som stödjer en utveckling mot satta transportpolitiska mål och miljömål, och som stöds av mätning och uppföljning.

Den här forskningen fokuserar på de som utför transporterna och de som köper dem, i det här fallet handelsföretag. Handelsföretag kan i sin roll som länk mellan kunder och producenter och med sin ofta starka förhandlingskraft påverka CSR-arbetet även utanför företagsgränserna. De stora potentialer som finns i gränssnitten mellan transportsystemets aktörer lyfts därmed fram. Vi bedriver en  interaktiv forskning, där vi inte forskar om utan med företag. Vi har ett interorganisatoriskt fokus och har en forskningsapproach som ligger i linje med den strategiska forsknings- och innovationsagendan för svensk logistikforskning.

Näringslivets medverkan i fallstudier och workshops är central. Representanter från näringslivet har knutits nära projektet i form av projektpartners och fokusgrupp. Företagens medverkan i projektet säkerställer att kunskapen som byggs är tillämpbar hos andra företag och att denna kunskap stärker och förnyar näringslivet.

Finansiär: VINNOVA, 2014-2018
Forskare: Maria Björklund (Projektledare), Helena Forslund,  Professor Linnéuniversitetet.
Partners: DHL freight, PostNord, Alwex transport, Lidl Sverige, Runsven (Ö&B), Staples Sverige

 

Kontaktperson