Logistik- och kvalitetsutveckling (LOGQ)

Logistik- och kvalitetsutveckling är en avdelning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Logistik- och kvalitetsutveckling är två områden som ofta går hand i hand och som ökar i betydelse i takt med att kraven på effektiva processer i näringsliv och samhälle ökar.

Att undvika slöseri och använda resurserna så att man på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt kan leverera högt kundvärde i form av bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad blir allt viktigare för en hållbar utveckling. Det gäller såväl för producerande företag som i tjänsteföretag och inom sjukvård och offentlig sektor.

Därför har vi på Linköpings universitet slagit ihop två tidigare avdelningar till en ny gemensam avdelning Logistik- och kvalitetsutveckling, så att vi på bästa sätt kan möta samhällets och näringslivets allt tuffare utmaningar idag och i framtiden.

Grundstenarna för den nya avdelningen är en forskning och grundutbildning av högsta internationella klass, som markerar vår företagsekonomiska bas med inslag av strategi och organisationsteori men med en tydlig positionering mot Logistik- och kvalitetsutveckling. Det gör oss unika bland tekniska högskolor. Samtidigt bygger vi vår verksamhet på en ingenjörsvetenskaplig grund – vilket gör oss unika i relation till handelshögskolor.

Nyheter

Forskning

Samhällets- och näringslivets utmaningar

Forskningen vid avdelningen bedrivs utifrån identifierade samhällsutmaningar, till exempel hållbara och attraktiva städer, framtidens hälsa och sjukvård, hållbara och etiska försörjningskedjor, konkurrenskraftig produktion och logistik, effektivare och kundorienterade offentliga verksamheter och nya affärsmodeller. Det innebär att vår forskning är behovsdriven och sker i nära samverkan med våra intressenter.

Vår forskning fokuserar på tre tematiska områden:

  • Konkurrenskraftigt och dynamiskt näringsliv
  • Logistik och kvalitetsutveckling i vården
  • Klimatsmarta transporter. 

Några nyckelord som beskriver vår inriktning är hållbar konkurrenskraft, innovation, kvalitets- och logistiktänkande, systemsyn, aktörer och dynamik.

Vi strävar efter att nå hög vetenskaplig nivå genom publicering i internationellt erkända tidskrifter. Detta arbete blir allt viktigare för oss. Samtidigt vill vi nå hög användning av forskningen i näringslivet genom våra insatser. Nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap är en central del i våra forskningsprojekt. 

Samverkan

Utbildning

Grundutbildning i nära samarbete med samhälle och näringsliv

Vår undervisning bygger på den högaktuella och intressanta forskningen som med nya perspektiv och intressanta systemanalyser utförs i nära samarbete med samhälle och näringsliv.

Studenterna är våra främsta ambassadörer för att föra ut denna kunskap. När ni kommer ut i arbetslivet når ni ett stort antal företag där ni aktivt bidrar till effektivare, mer hållbara och därmed mer konkurrenskraftiga företag och verksamheter. Det är vår uppgift att förbereda er på bästa sätt så att ni får med er de senaste kunskaperna inom vårt område och de färdigheter ni behöver för att vara med och utveckla framtidens organisationer.

Masterprofiler som möter näringslivets utmaningar

De utmaningar världen står inför idag gör att det aldrig har varit mer spännande, viktigare och utmanande att jobba med logistik- och kvalitetsfrågor

I slutet av utbildningarna på I- och M-programmen kan studenterna välja Logistik eller Kvalitets- och verksamhetsutveckling som masterprofiler. Kurserna ger kunskaper och färdigheter inom logistik- och kvalitetsutveckling och som ger möjligheter att efter genomförd utbildning kunna leda förändringsarbete i industri, handels- och tjänstesektor samt offentliga verksamhet.

Utbildningen innefattar viktiga områden som flödesorientering, kundfokus, processledning och förändringsarbete, som är avgörande för framgång i alla företag och organisationer. I arbetslivet återfinns studenterna i roller som projektledare, verksamhetsutvecklare, konsulter och i olika chefspositioner. Kombinationen av bredd och djup i utbildningen gör att studenterna har stor nytta av de förvärvade kunskaperna oavsett yrkesval.

Logistikcertifikat

För studenter som väljer att läsa huvuddelen av alla våra logistikkurser utfärdar avdelningen ett certifikat som beskriver de logistikkunskaper som förvärvats i utbildningen. För att erhålla certifikatet krävs utfört examensarbetet i Logistik samt minst fem av de logistikkurser som avdelningen erbjuder.

Årliga konferens

Kontakt

Medarbetare

LiU som arbetsplats

Organisation