Här har vi samlat information som vi hoppas är av nytta under forskarutbildningen vid Tekniska fakulteten. Läs mer om bland annat individuella studieplaner, handledning och tillgodoräknande.

Att vara forskarstuderande är spännande, intressant, inspirerande och många gånger väldigt tufft. Man kan ha ansvar för flera olika arbetsuppgifter och det blir inte alltid lätt att planera undervisning, kurser och forskning som pågår samtidigt.

Om du inte hittar svar på dina frågor hör av dig till forskarstudierektorn på din institution eller till oss kontaktpersoner. 

Under forskarutbildningen

Handledning

Alla forskarstuderande ska ha minst två handledare och en av hand­ledarna ska utses till huvudhandledare. Relationen mellan handledarna och doktorand skall utmärkas av respekt, ömsesidighet, en konstruktiv och kreativ anda samt tydlighet. Handledarna skall vara tillgängliga för konstruktiva diskussioner och återkoppling enligt överenskommelse med doktoranden.

Om du som doktorand vill diskutera frågor kring handledning kan du i första hand vända dig till forskarstudierektorn på din institution, avdelningschefen, personal intendenten eller prefekten. Du kan också vända dig till utbildningsledaren för forskarutbildning vid Tekniska fakulteten eller prodekanus för forskarutbildning. Mer om handledning kan du läsa i Studiehandboken (pdf) kap 4. Handledning. Vid Tekniska fakulteten gäller följande åtaganden för handledare respektive doktorander: Policy för handledning inom forskarutbildning vid Tekniska fakulteten (pdf).

För dig som är medarbetare på LiU finns institutionsspecifik information här (Liunet - inloggning krävs).

Doktorandkurser

Avhandlingens omfattning, så som kursens omfattning anges i den allmänna studieplanen för ämnet. Gemensamma obligatoriska kursmoment för alla forskarstuderande finns beskrivna här nedanför men även i Studiehandboken (pdf) kapitel 5.5.

1. Alla som antas till utbildning på forskarnivå från och med 1 januari 2010 ska genomgå av fakulteten beslutade kurser i vetenskapsteori, metodik och etik, eller motsvarande kurser. Anmälan till den obligatoriska kursen "Fundamentals for PhD Studies in Science and Engineering 6 hp" hittar du här.

2. Grundläggande pedagogisk kurs om minst 3 hp för undervisande doktorander.

Tekniska fakulteten och Linköpings universitetet anordnar några gemensamma doktorandkurser. Antalet deltagare i en kurs kan vara begränsade i visa fall.

Doktorandkurser vid respektive institution kan du hitta på: forskarstudier.liu.se.
Du kan också hitta doktorandkurser i NORDTEKs kursdatabas.

Fundamentals for PhD Studies in Science and Engineering, 6 hp

Alla som antas till utbildning på forskarnivå från och med 1 januari 2010 ska genomgå av fakulteten beslutade kurser i vetenskapsteori, metodik och etik, eller motsvarande kurser. Anmälan till den obligatoriska kursen "Fundamentals for PhD Studies in Science and Engineering", 6 hp hittar du här.

Kursplan

Utbildningsnivå: forskarnivå
Rekommenderade förkunskaper: Företräde till kursen har doktorander antagna vid Tekniska fakulteten (LiTH)

Lärandemål
Kursen är organiserad i fyra moduler (M) och syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper och färdigheter inom forskningsmetodik, kommunikation, hållbarhet, genus och jämställdhet samt forskningsetik för att framgångsrikt tillgodogöra sig studier på forskarnivå inom eget forskningsområde och för att uppfylla examenskraven enligt högskoleförordningen.

Efter genomgången kursen ska studenten kunna:

M1:
• visa grundläggande färdigheter i planering och genomförande av forskning och andra kvalificerade uppgifter inom förutbestämda tidsramar
• visa grundläggande färdigheter i kommunikation av forskning
• diskutera grundläggande insikter i vetenskapens filosofi
• förstå relationen mellan vetenskapsteori, forskningsmetoder och konsekvenser och (1) forskningsområden inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM), (2) grundläggande och tillämpad forskning, (3) samband mellan forskning och praktik samt (4) relationen mellan teknologi och samhälle.
• visa en förståelse för begränsningarna och möjligheterna för forskning inom STEM-områden
• visa grundläggande färdigheter i upphovsrätt och creative commons med särskild fokus på akademisk publicering

M2:
• kunna presentera ekonomiska, sociala och ekologiska principer i hållbar utveckling och diskutera aktuella globala utmaningar inom hållbar utveckling och teknik
• identifiera och reflektera över hållbarhetsaspekter relaterade till studentens eget forskningsområde

M3:
• kunna presentera och diskutera grundläggande perspektiv och begrepp inom genus och jämställdhet
• identifiera och reflektera över genus och jämställdhet i relation till studentens eget forskningsområde

M4:
• beskriva och tillämpa teorier och metoder inom etik och forskningsetik
• ge en översikt över viktiga frågor inom forskningsetik, som ansvar för forskning, etisk prövning och vetenskapligt oetiskt beteende
• reflektera över etiska frågor relaterade till det egna forskningsområdet i allmänhet och forskningsprojektet i synnerhet

Kursinnehåll
Kursen ger grundläggande kunskaper för studier på forskanivå inom naturvetenskap, teknik och matematik, inklusive forskningsmetodik, grundläggande färdigheter såsom planering och forskningskommunikation, hållbarhet, genus och jämställdhet samt etik. Lärandeaktiviteterna fokuserar på att skapa insikt, grundläggande kunskap och vidare planering för att uppfylla examensmålen för en forskarexamen inom ett STEM-område.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är organiserad i fyra moduler:
• M1: Introduktion till vetenskaplig metodik och grundläggande färdigheter för studier på forskarnivå,
• M2: Hållbar forskning och samhälle,
• M3: Genus och jämställdhet,
• M4: Forskningsetik.

Varje modul avslutas med flera lärandeaktiviteter, inklusive föreläsningar, seminarier och uppgifter. Modul 1 inkluderar en avslutande uppgift som fokuserar på att skapa och kommunicera en plan för fortsatta lärandeaktiviteter inom varje delmoment i kursen.

Undervisnings- och examinationsspråk:

Engelska

Examination

Kursen examineras baserat på studentens aktiva deltagande i de olika modulerna samt de olika föreskrivna aktiviteterna och uppgifterna i modulerna.
M1: Aktivt deltagande, en skriftlig uppgift, presentationer och diskussioner
M2: Aktivt deltagande och individuell uppgift
M3: Aktivt deltagande och individuell uppgift
M4: Aktivt deltagande och individuell uppgift
Närvaro krävs för ett godkänt betyg.

Betygsskala

Godkänd/Underkänd

Kurslitteratur

Kursmaterial inkluderar läsning av vetenskapliga artiklar samt populärvetenskapligt material och kommer att specificeras i kursbeskrivningen.

Examinator

Nicolette Lakemond

Övrigt

Relevant för examensmål: A2, B1, B2, B4, B6, C1, C2

Schema för VT24

Modul 1
Dag 1: 6 februari 2024 9:00-16:30
Dag2: 7 februari 2024 9:00-16:30
Dag 3: 15 maj 2024 9:00-16:30

Modul 2
1 mars 2024 9:00-16:30
15 mar 2024 9:00-16:30

Modul 3
Torsdag och fredag v 12
21 mars 9:00-16:30
22mars 9:00-16:30

Modul 4
9 april 2024 10:00-15:00
16 april 2024 9:00-15:00
25 april 2024 10:00-12:00

Schema för HT24 och VT25 (pdf)

Ansökan om tillgodoräknande

Tillgodoräknande av obligatoriskt utbildningsmoment på forskarnivå

Tillgodoräknande av utbildningsmoment sker på ansökan av den forskarstuderande. Hon/han lämnar sin ansökan till Forskarutbildningsnämnden för beslut. Utbildningsmoment som är nödvändiga för att uppfylla den grundläggande- och särskilda behörigheten får inte tillgodoräknas. Ansökan om tillgodoräknande görs genom Tillgodoräknande av obligatoriskt utbildningsmoment på forskarnivå av den studerande.

Bevis på genomförd kurs samt kursplan eller annan beskrivning av kursen/utbildningsmomentet bifogas till ansökan. Beslut om tillgodoräknande/ersättning fattas av Forskarutbildningsnämnd (FUN)/ordföranden för FUN. Kopia av beslutet lämnas omgående till den forskarstuderande. Den sökande kan överklaga beslutet till FUN, senast tre veckor efter kännedom om beslutet. Bifoga en kopia av den individuella studieplanen. Alla handlingar sänds som e-postbilaga till fun.lith@liu.se. Skicka med internpost den undertecknade blanketten till FUN (hus D, TFK, Forskarutbildningsnämnden).

Tillgodoräknande av övriga utbildningsmoment på forskarnivå

Ansökan om tillgodoräknande görs på blankett Tillgodoräknande av utbildningsmoment på forskarnivå av den studerande.

Utbildningsmoment som är nödvändiga för att uppfylla den grundläggande- och särskilda behörigheten får inte tillgodoräknas. Ytterligare restriktioner om tillgodoräknande finns i den allmänna studieplanen för det forskarutbildningsämnet den sökanden är antagen till.

För tillgodoräknandet behöver du vidimerade betyg på svenska eller engelska, kursbeskrivning, vilken nivå kursen är på (grund-, avancerad- eller forskarnivå) och hur många poäng som motsvarar helårsstudier vid värduniversitetet. Endast kurser du fått godkänt betyg i kan tillgodoräknas.

Vid andra poängsystem ska du kunna hänvisa till webbsida eller officiellt dokument kring vilket betygs- och poängsystem som gäller. Det måste exempelvis framgå hur många lokala poäng som motsvarar ett års heltidsstudier.

Kriterier för kurser på avancerad nivå är bland annat att kursinnehållet är en fördjupning inom ett ämne, att kursen ges på ett masterprogram eller sent i ett ämnesmässigt smalt kandidatprogram (oftast 4 åriga kandidatprogram). Att en kurs är svår betyder inte heller att kursen är på avancerad nivå.

Ansökan tillstyrks eller avstyrks av huvudhandledaren och ett eventuellt positivt beslut om tillgodoräknande tas av forskarstudierektorn. Beslut om avslag rörande begäran om tillgodoräknande får inte fattas av forskarstudierektorn, utan endast av Forskarutbildningsnämnden. En begäran om tillgodoräknande som inte godkänns av forskarstudierektorn måste alltså sändas vidare till Forskarutbildningsnämnden.

För dig som är medarbetare på LiU finns institutionsspecifik information här (Liunet - inloggning krävs).

Indragning av handledarresurser

Att dra in handledning och övriga resurser för en doktorand är en allvarlig åtgärd och kan enbart göras om doktoranden i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina åtaganden enligt den individuella studieplanen. Endast rektor kan besluta om indragning av resurser. Resurserna får inte dras in för den tid då doktoranden är anställd som doktorand (Högskoleförordningen 6:30).

Doktoranden har rätt att överklaga ett beslut om indragning av handledarresurser.

Avregistrering från studier på forskarnivå 

En doktorand kan välja att avbryta sin utbildning på forskarnivå genom att lämna en skriftlig anmälan. Endast doktoranden själv kan anmäla avbrott från sina studier.

En doktorand kan alltid välja att avbryta sina studier i förtid, utan att ta ut examen. Ett sådant avbrott, eller avregistrering av utbildning på forskarnivå, ska alltid vara skriftlig och signerad av doktoranden samt diarieföras vid institutionen doktoranden bedriver sin forskarutbildning.

Efter ett avbrott är doktoranden inte längre antagen till utbildning på forskarnivå och har då inte rätt till varken utbildningsplatsen eller handledning. Därav följer att man inte heller kan inneha en doktorandanställning. Avbrottet kan med fördel anmälas via följande mall.

Om det gäller avbrott i samband med byte av ämne finns rutin för detta vid respektive institution.

Individuell studieplan - eISP

Den individuella studieplanen kan ses som ett form av kontrakt mellan doktorand och handledare där man, under angivna villkor, förbinder sig att utföra vissa prestationer. Det är viktigt att doktoranden och handledaren på ett tidigt stadium diskuterar och tydliggör vilka förväntningar man har på varandra.

eISP - individuella studieplanen (inloggning krävs)

Blanketter

Kontakt

Forskarutbildning