Tekniska fakultetens kansli (TFK)

  • Stödjer, samordnar och utvecklar utbildning och forskning i samarbete med institutioner och nämnder
  • Driver tillsammans med verksamheten frågor av strategisk och lagstadgad karaktär
  • Utgör genom samlad erfarenhet och sakkunskap ett nav i fakultetens arbete mot olika intressenter.

Fakultetsledning

Administration, ekonomi och personal

Grundutbildning

Nämndsamordnare och schemaläggning

Forskarutbildning

Anställningar som lärare; docentärenden

Kommunikation

Internationalisering

Studievägledning