Tekniska fakultetens kansli (TFK)

  • Stödjer, samordnar och utvecklar utbildning och forskning i samarbete med institutioner och nämnder
  • Driver tillsammans med verksamheten frågor av strategisk och lagstadgad karaktär
  • Utgör genom samlad erfarenhet och sakkunskap ett nav i fakultetens arbete mot olika intressenter.

Fakultetsledning

Administration, ekonomi och HR

Grundutbildning

Forskarutbildning

Nämndsamordning och schemaläggning

Anställningar som lärare, docentärenden

Studievägledning

Internationalisering

Kommunikation

Tekniska fakulteten (Tekniska högskolan)