Lärande och stöd till lärande - simulering och färdighetsträning

Kursen är en introduktion till undervisning i simulerad miljö med särskilt fokus på lärandeprocesser under simulering samt simuleringspedagogens funktion och roll i studenternas lärande. Till denna kurs är regionanställda lärare från samtliga sjukvårdsutbildningar välkomna att delta.

Vi tillämpar PBL så att deltagaren ska kunna (såväl teoretiskt som praktiskt) förstå, tillämpa och reflektera kring PBL som pedagogisk modell i samband med undervisning i simulerad miljö.

Självstudiematerial i form av inspelade föreläsningar och litteratur är grunden till reflektioner kring lärandet i och utanför simuleringsrummet på kursdagen. Vi tar upp för- och nackdelarna samt diskuterar även utmaningar och svårigheter som läraren behöver bemöta i praktiken.

Aktivt deltagande i kursens simuleringar och påföljande reflektioner är avsedda att förse deltagarna med konkreta, pedagogiska verktyg inför deras framtida arbete som simuleringspedagoger. 

Målgrupp

Regionanställda och adjungerade lärare inom medicin som undervisar eller planerar att undervisa i simulerad miljö.

Kursinformation

Kursen ger 1,5 hp och genomförs under en heldag med obligatorisk närvaro samt förberedande uppgifter som deltagaren läser in på egen hand.

Kursdatum under HT 21:

Fredagen den 26 november kl 08:15-16:00 

Kurskostnaden är 6 600 kr per deltagare.

Se kursplan och mer information.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen efterliknar det studiesätt som utmärker PBL för att såväl teoretiskt som praktiskt kunna förstå, tillämpa och reflektera kring PBL som pedagogisk modell i samband med undervisning i simulerad miljö. Det innebär att olika arbets- och studieformer kommer att praktiseras inom kursens ram såsom basgruppsarbete, föreläsning, seminarium, egna studier och simulering.

Examination

Examination sker genom kontinuerlig bedömning av deltagarens aktiva deltagande i samtliga undervisningsmomenten samt genom en avslutande reflektion i grupp. 

Anmälan

Anmäl dig genom vårt anmälningsformulär. Sista anmälningsdag är 30 september 2021. 

Kostnaden som kursen medför måste din arbetsgivare på regionen stå för och det är även arbetsgivaren som avgör om du ska gå kursen.

För att kursen ska ges krävs att minst 8 personer är anmälda till varje kursomgång. Om kursen får för få sökande förbehåller sig Linköpings universitet rätten att ställa in eller skjuta på kursen till ett senare tillfälle.

Citat från tidigare deltagareVisa/dölj innehåll

Tidigare deltagare har uppskattat:

"Engagerade lärare!"

"Mycket nya sätt att tänka, många olika tankar som väcktes."

"Tydligheten under hela kursens gång. Tydlighet kring kursens mål och i hur man når dit."

"Det blev väldigt bra samtal i gruppen under kursen och lärarna bemötte behoven på ett väldigt bra sätt."

"Att öva simulering och sedan reflektera över hur vi gjorde, varför osv."

"Öppna diskussioner. Vi lärde av varandras erfarenheter."

"Nya insikter i de olika stegen i lärandeprocessen och mycket engagerade lärare!"

Tidigare deltagare rekommenderar:

"Tycker att alla som har studenter eller simuleringar bör gå denna kurs."

"Du läser på ordentligt inför kursen, gå igenom allt kursmaterial."

"Var aktiv så mycket som möjligt. Delta i diskussionerna och var inte orolig för att ställa "dumma" frågor. Det är genom aktivt deltagande du får ut det som DU behöver från denna utbildning."

"Fundera igenom vad det är du vill få ut kopplat till ditt eget arbete med simulering/scenarieträning."

KontaktVisa/dölj innehåll

Vill du veta mer om uppdragsutbildning vid LiU?Visa/dölj innehåll