Lärande och stöd till lärande - simulering och färdighetsträning

Kursen är en introduktion till undervisning i simulerad miljö med särskilt fokus på lärandeprocesser under simulering samt simuleringspedagogens funktion och roll i studenternas lärande. Till denna kurs är regionanställda lärare från samtliga vårdutbildningar välkomna att delta.

Vi tillämpar PBL så att deltagaren ska kunna (såväl teoretiskt som praktiskt) förstå, tillämpa och reflektera kring PBL som pedagogisk modell i samband med undervisning i simulerad miljö. Under föreläsningar, basgrupp/seminarium reflekterar vi kring lärandet i och utanför simuleringsrummet. Vi tar upp för- och nackdelarna samt diskuterar även utmaningar och svårigheter som läraren behöver bemöta i praktiken. Aktivt deltagande i kursens simuleringar och påföljande reflektioner är avsedda att förse deltagarna med konkreta, pedagogiska verktyg inför deras framtida arbete som simuleringspedagoger. 

Målgrupp

Regionanställda och adjungerade lärare inom medicin som är intresserade av simulering som pedagogiskt verktyg.

Kursinformation

Kursen ger 1,5 hp och genomförs under en heldag med obligatorisk närvaro samt förberedande uppgifter. 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen efterliknar det studiesätt som utmärker PBL för att såväl teoretiskt som praktiskt kunna förstå, tillämpa och reflektera kring PBL som pedagogisk modell i samband med undervisning i simulerad miljö. Det innebär att olika arbets- och studieformer kommer att praktiseras inom kursens ram såsom basgruppsarbete, föreläsning, seminarium, egna studier och simulering.

Examination

Examination sker genom kontinuerlig bedömning av deltagarens aktiva deltagande i samtliga undervisningsmomenten samt genom en avslutande reflektion i grupp. 

Anmälan

Kursstart uppskjuten till augusti 2020. Vid intresse skicka ett mejl till LiU uppdragsutbildning.

 

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Vill du veta mer om uppdragsutbildning vid LiU?
Visa/dölj innehåll