Kursen är en introduktion till undervisning i simulerad miljö med särskilt fokus på lärandeprocesser under simulering samt simuleringspedagogens funktion och roll i studenternas lärande. Till denna kurs är regionanställda lärare från samtliga sjukvårdsutbildningar välkomna att delta.

Läkare gör simulering på läsplatta.
Vi tillämpar PBL så att deltagaren ska kunna (såväl teoretiskt som praktiskt) förstå, tillämpa och reflektera kring PBL som pedagogisk modell i samband med undervisning i simulerad miljö.

Självstudiematerial i form av inspelade föreläsningar och litteratur är grunden till reflektioner kring lärandet i och utanför simuleringsrummet på kursdagen. Vi tar upp för- och nackdelarna samt diskuterar även utmaningar och svårigheter som läraren behöver bemöta i praktiken.

Aktivt deltagande i kursens simuleringar och påföljande reflektioner är avsedda att förse deltagarna med konkreta, pedagogiska verktyg inför deras framtida arbete som simuleringspedagoger. 

Målgrupp

Regionanställda och adjungerade lärare inom medicin som undervisar eller planerar att undervisa i simulerad miljö.

Kursinformation

Kursen ger 1,5 hp och genomförs under en heldag med obligatorisk närvaro samt förberedande uppgifter som deltagaren läser in på egen hand.

Utbildningen startar den 20 januari 2023.

Kursen genomförs på Campus US, Linköping.

Kurskostnaden är 6 900 kr per deltagare.

På den här sidan finns kursplan.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen efterliknar det studiesätt som utmärker PBL för att såväl teoretiskt som praktiskt kunna förstå, tillämpa och reflektera kring PBL som pedagogisk modell i samband med undervisning i simulerad miljö. Det innebär att olika arbets- och studieformer kommer att praktiseras inom kursens ram såsom basgruppsarbete, föreläsning, seminarium, egna studier och simulering.

Examination

Examination sker genom kontinuerlig bedömning av deltagarens aktiva deltagande i samtliga undervisningsmomenten samt genom en avslutande reflektion i grupp. 

Anmälan

Anmälan för vårterminen 2023 är stängd. Kontakta oss gärna för intresseanmälan till kommande kurser på uppdragsutbildning@liu.se

Citat från tidigare deltagare

Tidigare deltagare har uppskattat:

"Engagerade lärare!"

"Mycket nya sätt att tänka, många olika tankar som väcktes."

"Tydligheten under hela kursens gång. Tydlighet kring kursens mål och i hur man når dit."

"Det blev väldigt bra samtal i gruppen under kursen och lärarna bemötte behoven på ett väldigt bra sätt."

"Att öva simulering och sedan reflektera över hur vi gjorde, varför osv."

"Öppna diskussioner. Vi lärde av varandras erfarenheter."

"Nya insikter i de olika stegen i lärandeprocessen och mycket engagerade lärare!"

Tidigare deltagare rekommenderar:

"Tycker att alla som har studenter eller simuleringar bör gå denna kurs."

"Du läser på ordentligt inför kursen, gå igenom allt kursmaterial."

"Var aktiv så mycket som möjligt. Delta i diskussionerna och var inte orolig för att ställa "dumma" frågor. Det är genom aktivt deltagande du får ut det som DU behöver från denna utbildning."

"Fundera igenom vad det är du vill få ut kopplat till ditt eget arbete med simulering/scenarioträning."

Kontakt

Éva Tamás är kursansvarig och Linda Uhrbom är utbildningssamordnare