Har du arbetat som förskollärare eller lärare under en längre sammanhållen tidsperiod, kan du få pröva att validera denna arbetslivserfarenhet för att se om den kan ersätta en VFU-period i förskollärar- eller lärarprogram.

För att du ska kunna få validera en VFU-kurs måste du kunna uppvisa att efterfrågade kunskaper och färdigheter, så kallad reell kompetens, har införskaffats på annat sätt. Det är viktigt att tänka på att detta ofta kräver en relativt stor arbetsinsats av dig som student. Likaså måste den åberopade arbetslivserfarenheten ha skett inom de/det ämne och/ eller verksamhetsområde som den aktuella utbildningen syftar på. 

Ett beslut om tillgodoräknande är inte detsamma som en examination. Det innebär att betyg inte sätts vid beslut om tillgodoräknande. Du är inte heller berättigad till studiemedel för de veckor som den tillgodoräknade kursen omfattar.

Under de veckor som VFU-kursen pågår finns det i de flesta fall ingen alternativ kurs att läsa. Det innebär att examen inte kan tidigareläggas utan tillgodoräknandet medför uppehåll i studierna. 

Om du önskar tillgodoräkna en kurs och inget annat anges, måste du ansöka om detta senast terminen före kursstart. Om det inte är möjligt, senast åtta veckor före kursstart. Avser du att ansöka om tillgodoräknande gentemot flera kurser, ska du göra en ansökan per kurs.

Krav och ansökan för validering

Vilken yrkeserfarenhet krävs?

Nedanstående antal år och procentsatser ska ses som riktmärken. För enskilda kurser kan andra krav gälla. Yrkeserfarenheten, och i vissa fall även specificerade arbetsuppgifter, ska kunna intygas genom anvisad tjänstgöringsblankett.

 • Riktvärde VFU-period 1 (1 v): yrkeserfarenhet, under längre sammanhållen period, motsvarande minst 2 år på minst 50% inom de/det ämne och/ eller verksamhetsområde som den aktuella utbildningen syftar på. (G1-UK 2) 
 • Riktvärde övriga VFU-perioder: yrkeserfarenhet motsvarande minst 3 år på 100% inom de/det ämne och/ eller verksamhetsområde som den aktuella utbildningen syftar på. (G1- G2)

Vad är validering och tillgodoräknande?

 • Validering: en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter. Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den aktuella VFU-kursen. Validering kan leda till ett tillgodoräknande av en kurs.   
 • Tillgodoräknande: ett beslut om att tidigare utbildning, kunskaper och färdigheter som utvecklats i till exempel yrkesverksamhet får inräknas i kurs eller examen. 

Hur ansöker jag om tillgodoräkning av VFU-kurs?

Handläggningen av ditt ärende påbörjas först när ansökan är komplett med samtliga dokument som efterfrågas. Dokument som åberopas ska bifogas som filer, helst i PDF-format. Kontrollera att dina inscannade dokument har tillräcklig skärpa/upplösning. Originalhandlingar ska uppvisas på anmodan av Linköpings universitetet.

 1. Fyll i bifogad ansökningsblankett
 2. Bifoga tjänstgöringsintyg som styrker minst XX års dokumenterad yrkeserfarenhet motsvarande heltid inom pedagogisk verksamhet. Tjänstgöringsintyget ska innehålla relevant information om innehåll i tjänsten. Din tidigare yrkeserfarenhet ska i huvudsak motsvara den verksamhetsförlagda kursen som du önskar tillgodoräkna. 
 3. Genomför självvärdering enligt anvisningar (inklusive intyg från lärares).
 4. Skicka in ansökan med självvärdering och tjänstgöringsintyg inom utsatt tid.

Vilka dokument ska bifogas ansökan?

 1. Tjänstgöringsintyg som intygar arbets- och/eller undervisningserfarenhetens omfattning i tid och procent av heltidstjänst utifrån vad som efterfrågas för respektive kurs. Undervisningen ska ha utförts inom ramen för den verksamhet eller de/det ämne och inom det verksamhetsområde som utbildningen ger behörighet till. Intyget ska även beskriva de arbetsuppgifter som ingått samt hur väl dessa genomförts. 
 2. Intyg från en förskollärare-, lärare eller rektor som har följt och observerat den sökande och bistått med viss handledning. Läraren ska beskriva samt bekräfta den sökandes kompetens (kan integreras i självvärderingen). 
 3. Självvärdering (se nedan) 

Examinator har rätt att begära in ytterligare underlag när så krävs för att kunna bedöma ansökan. Examinator kan även kalla student till samtal för muntlig komplettering av ansökan. 

Självvärdering: Förskollärarprogrammet och Grundlärare i fritidshem

När du söker tillgodoräknande av VFU-kurs i förskollärarprogrammet eller grundlärarprogrammet inriktning fritidshem ska du förutom dokument som intygar yrkesverksamhet även bifoga en självvärdering. I självvärderingen ska du ge konkreta exempel från din yrkesverksamhet för att beskriva och förklara dina reella kompetenser i relation till samtliga kursmål. Den reella kompetensen ska visas utifrån den nivå som krävs i den aktuella kursen (se aktuell kursplan).  

Du ska utgå från kursens samtliga kursmål och med stöd av konkreta beskrivningar redogöra för hur du har arbetat i pedagogisk verksamhet kopplat till respektive kursmål. Använd de olika kursmålen som rubriker. I VFU-kursens omdömesformulär finns bedömningskriterier som konkretiserar kursens mål, vilka är lämpliga att användas som stöd i självvärderingen.

Du ska tydligt visa måluppfyllelse utifrån de didaktiska aspekterna; vad som har gjorts, hur detta har utförts samt varför. Observera att kurserna innehåller kursmål som även kräver att du visar teoretisk kunskap. I den reella kompetens som tydligt måste gå att utläsa i självvärderingstexten, ingår således att kunna koppla teoretisk kunskap från föregående kurser i förskollärarprogrammet till praktiskt yrkeskunnande. Du ska även beskriva sin kompetens utifrån ett självkritiskt och verksamhetskritiskt perspektiv. Ett bra råd är att beskriva den egna förmågan genom att identifiera pedagogiska dilemman i verksamheten och beskriva/resonera kring hur dessa kan hanteras och varför.  

(Bedömningskriterier för respektive kurs finns beskrivet i kursens omdömesformulär. Se fliken ”dokument” på studieinfo för respektive kurs eller kontakta kursansvarig för aktuell kurs).


Självvärdering: Lärarutbildning

När du söker tillgodoräknande av VFU-kurs ska du förutom dokument som intygar yrkesverksamhet även bifoga en självvärdering. I självvärderingen ska du ge konkreta exempel från din yrkesverksamhet för att beskriva och förklara dina reella kompetenser i relation till samtliga kursmål.

Den reella kompetensen ska visas utifrån den nivå som krävs i den aktuella kursens kursplan. Du ska utgå från kursens samtliga kursmål och med stöd av konkreta beskrivningar redogöra för hur du har arbetat som lärare i relevant pedagogisk verksamhet. Använd de olika kursmålen som rubriker. I VFU-kursens omdömesformulär finns bedömningskriterier som konkretiserar kursens mål, vilka är lämpliga att användas som stöd i självvärderingen. (Bedömningskriterier för respektive kurs finns beskrivet i kursens omdömesformulär. Se fliken ”dokument” på studieinfo för respektive kurs eller kontakta kursansvarig för aktuell kurs). 

Du ska med konkreta beskrivningar från verksamheten redogöra för hur mycket undervisning och annat lärararbete som har utförts; vad som har gjorts, hur detta har utförts samt varför. Du ska alltså utförligt beskriva och redogöra för dina undervisnings- och andra läraraktiviteter samt argumentera för dessa. Här är argumentationen viktig, med stöd både i praxis samt teori eller forskningsresultat.

Du ska även beskriva sin kompetens utifrån ett självkritiskt och verksamhetskritiskt perspektiv. Ett bra råd är att beskriva den egna förmågan genom att identifiera pedagogiska dilemman i verksamheten och beskriva/resonera kring hur dessa kan hanteras och varför.  

Förutom den egna självvärdering behöver kompetensen styrkas av en lärare eller rektor som har följt dig i undervisningssammanhang, genom att hen beskriver och bekräftar kompetensen. Detta ska göras genom att läraren kommenterar den sökandes självvärdering genom kompletterande beskrivningar och argument. 

Kontakt

Har du frågor om validering är du välkommen att kontakta Studievägledningen vid lärarutbildningarna.

VFU-kurser vid lärarutbildningarna

Mer information om VFU