VFU - Verksamhetsförlagd utbildning vid lärarutbildningen

I en lärarutbildning ingår 20 veckor verksamhetsförlagd utbildning. Det finns vissa grundöverenskommelser kring VFU som är viktigt att du som student, handledare, kursansvarig och kursmentorer känner till och har läst igenom innan VFU:n.

Här har vi samlat all VFU-information som du behöver.

Guider
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Inför din VFU
Visa/dölj innehåll

Hur går det till? Hur förbereder jag mig? Catarina Jeppsson och Madelene Liljegren från VFU-teamet informerar.

Hur maxar du din VFU? Catarina Jeppsson från VFU-teamet berättar.

Kurser
Visa/dölj innehåll

Schema
Visa/dölj innehåll

Validering och tillgodoräknande
Visa/dölj innehåll

Om du har tidigare studier från ett svenskt eller utländskt universitet eller högskola så kan du ansöka om att få dem tillgodoräknade på Linköpings universitet. Även yrkesverksamhet eller andra utbildningar kan i vissa fall ha gett dig kunskaper eller färdigheter som kan tillgodoräknas mot högskoleutbildning.

När du ansöker om tillgodoräknande så prövar vi nivå, omfattning, kvalitet, inriktning och lärandemål på det du tidigare studerat mot till exempel den kursplan som du vill tillgodoräkna mot. Du måste vara student vid Linköpings universitet för att kunna ansöka om tillgodoräkning.

Läs mer om validering och tillgodoräkning.

Instruktion och ansökningsblankett för validering av VFU-kurs 1
(Långa program)

Instruktion för tillgodoräkning av verksamhetsförlagd utbildning 1,5 hp

Ansökningsblankett för tillgodoräkning - kurs 1

Coronavirus och VFU
Visa/dölj innehåll

Hantering av VFU med anledning av Covid-19 gäller 20200320 - 20200831 eller till dess nytt beslut fattas.

Här hittar du som är student, handledare, VFU-samordnare och VFU-kursansvarig tillfälliga direktiv för hur vi hanterar VFU i samband med Covid-19 inom lärar- och förskollärarutbildning.

LiU:s riktlinjer för Corona

Frågor och svar om coronaviruset 

Direktiv för VFU-kurs vid LiU

Gäller alla studenter:

 • Student som är frisk och inte har några förkylningsliknande symptom genomför planerad VFU utifrån respektive skolas, fritidshems och förskolas bestämmelser. Det kan även innebära anpassning av arbetssätt och arbetsformer såsom t.ex. digital verksamhet eller undervisning förlagd utanför ordinarie skoltid.
 • Student som avbryter sin VFU (p.g.a. sjukdom eller annan orsak) meddelar handledare och VFU-kursansvarig som i sin tur informerar VFU-koordinator. Om en skola stänger och du inte kan fortsätta din VFU meddelar du kursansvarig.
 • Om du som student planerar frånvaro, t.ex. på grund av att du tillhör en riskgrupp, ska du kontakta VFU-kursansvarig.
 • Trepartssamtal kan ske via Skype, Zoom eller motsvarande om besökande Campuslärare inte kan eller bör delta på plats. Trepartssamtal kan alltså ske utan att Campusläraren genomför besök i en undervisningssituation. VFU-seminarier ska ske på distans i så stor omfattning som möjligt.
 • Vänd dig till VFU-kursansvarig eller examinator om du har individuella frågor och till VFU-teamet om du har generella frågor om VFU. Kontaktuppgifter hittar du på VFU-hemsidan.

Gäller studenter som är ute på skolor som går över till distans- och fjärrundervisning:

 • Studenten uppmanas att i den mån verksamheten tillåter, delta i det arbete som detta innebär för skolorna i fråga. Om sådan möjlighet inte finns, meddelar studenten kursansvarig lärare.
 • Under rådande omständigheter är det inte säkert att studenten ges möjlighet att prövas i relation till samtliga mål. Examinator bedömer vilka mål som är möjliga att examinera.

Gäller handledare:

 • Målet är att VFU:n ska genomföras, men med anpassning till de nya förutsättningar som orsakas av Covid-19.
 • Om VFU:n måste avbrytas innan VFU-perioden genomförts i sin helhet, ombeds handledare att fylla i omdömesformuläret så långt som möjligt och skicka in det till VFU-kursansvarig enligt instruktioner i dokumentet. Notera närvaro/frånvaro.
 • Om studenten inte hunnit uppnå några mål, skickar handledaren ett mail till VFU-kursansvarig och informerar om detta.

Direktiv för examination i de fall VFU-kurs inte kan fullföljas

Att VFU-kurs inte kan fullföljas kan ha flera orsaker. Det kan handla om sjukdom, vård av sjukt barn, risk för att vara bärare av coronavirus trots att sjukdom inte konstaterats eller att skola/fritidshem/förskola hålls stängd.

 • Om studenten genomfört huvuddelen av sin VFU-kurs 
  Examinator bedömer om det är möjligt att examinera mot VFU-målen trots att hela VFU-perioden inte är genomförd. Student som inte når ett eller flera mål kan efter överenskommelse med examinator och handledande lärare på VFU-skolan komplettera med överenskommet antal dagar för att nå resterande mål när så är lämpligt efter ordinarie VFU-periodens slut. Därefter sätter examinator betyg. I de fall studenten uppnår VFU-kursens samtliga mål behöver inte komplettering av ej genomförda VFU-dagar till följd av Covid-19 ske.
 • Om studenten inte har genomfört huvuddelen av sin VFU-kurs
  Student som ej nått samtliga VFU-mål, kommer att ges möjlighet att öva och prövas på resterande mål under kommande VFU-perioder. Observera dock att varje fall kommer att bedömas individuellt och att andra lösningar kan komma att tillämpas. Vilka lösningar som kommer att bli aktuella beror på hur situationen utvecklas och vilka beslut som fattas av universitetet och andra myndigheter.

Råd till student som av olika skäl inte kan fullfölja sin VFU-period

Vi uppmanar dig att om möjligt och utifrån egna förutsättningar erbjuda dina tjänster för skolor, fritidshem och förskolor eller annan samhällsverksamhet. Dokumentera noggrant det du gör för att möjliggöra eventuell senare validering av vissa kursmål. Utgå gärna från målformuleringar i aktuellt omdömesformulär. Dokumentera t.ex. planeringar, undervisningsinsatser och utvärderingar, och för loggbok med reflektioner över lärandesituationer och händelser. Se fler exempel i Professions- och utvecklingsguider.

Använd eventuella ”hemmadagar” till följd av exempelvis en lättare förkylning eller en stängd skola, så VFU-kreativt du kan. Fråga handledaren om du kan bistå med någon form av bedömning och/eller planering. Ta tillfället i akt att själv planera något som du kan ha glädje av när du kommer tillbaka, alternativt under nästa VFU. Testa att skapa ditt första /dina första flipped classrooms, etc.

Ersättning, utbildning och lärarakuten
Visa/dölj innehåll

Dokument
Visa/dölj innehåll

Valwebben

I Valwebb kan du se din studiegång, din VFU-placering samt göra ditt ämnesval.

Utdrag ur belastningsregistret

Studenten ansvarar för att beställa ett utdrag ur belastningsregistret i god tid innan VFU:n börjar. Utdraget gäller bara ett år, beställa nytt en gång per år så du kan visa ett gällande utdrag på din VFU-plats vid begäran.

Ladda ner blanketten (pdf)

VFU utomlands
Visa/dölj innehåll

Kontakter
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll