VFU-guide för studenter på korta program

Rättigheter och skyldigheter Visa/dölj innehåll

Grundöverenskommelse

I en lärarutbildning ingår 20 veckor verksamhetsförlagd utbildning. Du kommer därför under din utbildning att tillbringa 20 veckor (alternativt 40 veckor om du studerar på halvtid) ute i verksamheten, på så kallad Verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Det motsvarar en hel termin eller 30 hp av din utbildning. ULV och VAL läser efter individuella studiegångar där omfattningen av VFU variera beroende av eventuella tillgodoräknanden.

VFU:n består av olika delkurser, beroende på vilken utbildning du går. I varje VFU-kurs uppmärksammas det teoretiska innehåll som föregått respektive VFU-kurs och på detta sätt sker en integration mellan utbildningens teoretiska och praktiska delar.

Det finns grundöverenskommelser som är viktiga att du känner till och läst innan din VFU!

 

Rättigheter

Du som student har rätt till:

 • verksamhetsförlagd utbildning
 • kontakt och stöd av VFU-mentor eller VFU-koordinator
 • en handledare som är medveten om sitt handledaruppdrag
 • att i diskussion med handledare upprätta en överenskommelse
 • att enligt överenskommelsen få avtalad handlednings- och återkopplingstid minst en timme per vecka, samt delta i handledarens olika arbetsuppgifter
 • till tid för genomförande av VFU- uppgifter
 • till ny examination av VFU två gånger per kurs, om du blir underkänd på ordinarie VFU

Skyldigheter

Du har skyldighet att:

 • informera dig om dina VFU-kurser via valwebben och VFU-hemsidan
 • ta kontakt med din handledare i god tid (ca 2 veckor innan VFU:n startar)
 • visa ett utdrag ur belastningsregistret (gäller inte om du gör VFU på egen skola)
 • sätta dig in i VFU-uppgifter, omdömesformulär och utvecklingsguiden
 • diskutera och följa överenskommelsen med handledaren
 • ta del av och aktivt delta i handledarens olika arbetsuppgifter på VFU-platsen på heltid
 • strukturera och planera din VFU-tid
 • inför genomförande av kursuppgifter samråda med VFU-platsen. 
 • ta kontakt med kursansvarig eller VFU-teamet vid problem.

VFU-placering Visa/dölj innehåll

Följande VFU-regler gäller för dig som läser de korta programmen på distans

Du måste genomföra VFU i dina antagningsämnen. (OBS! För YRK gäller särskilda regler.) Om du under din utbildning ska göra VFU i flera ämnen kan du antingen göra VFU i ett ämne i taget eller så ingår samtliga ämnen i varje VFU-period. Du kan ha en eller två handledare, det som passar bäst för dina ämnen. Givetvis ska båda dina handledare ha relevant lärarlegitimation, det vill säga i rätt ämne och inom rätt verksamhetsområde.

Linköpings universitet ansvarar för att du får en VFU-placering. Vi garanterar alltid plats i någon av de 19 kommuner som vi har samverkansavtal med.

Om du bor utanför detta område, försöker vi hitta en VFU-plats så nära din bostadsort som möjligt.

(För mer info - se VFU-hemsidan, i kontaktboken, som du hittar längst ner på sidan.

VFU på hemorten

VFU i egen tjänst

Yrkeslärare

Platser och ersättningar Visa/dölj innehåll

Inför och under VFU Visa/dölj innehåll

Det är mycket du behöver hålla reda och tänka på inför och under din VFU. Vi har samlat de viktigaste punkterna här. 

Att tänka på inför och under VFU

Läs din LiU-mejl

Kontrollera förkunskapskraven

Beställ utdrag ur belastningsregistret

Ta reda på din placering i Valwebben

Kontakta din handledare

Förbered dig

Upprätta en överenskommelse

Sätt dig in i målen

Förbered inför handledningstillfällen

Vid kontakt vid problem

Överenskommelse Visa/dölj innehåll

Handledare och student ska ha ett inledande samtal för att ska fungera på bästa sätt.

Handledare informerar/informeras om:

 • Utdrag ur belastningsregistret
 • Adressuppgifter, nycklar, rutiner (frånvaro, skolmåltider, raster m.m.)
 • Sekretess, policyfrågor, säkerhetsfrågor
 • Kontaktuppgifter (student, handledare, närmast anhörig)

Planera hur VFU-tiden ska fördelas:
(Auskultation, egen undervisning/ledaruppgifter, planering etc.)

 • Tid i barngrupp/klass: när ska du öva - prövas
 • Tid för verksamhetsförlagda uppgifter o kursuppgifter
 • Boka tider för återkoppling mellan dig och din handledare (handledningssamtal och avslutande samtal)
 • Tid för övriga uppgifter  och speciella inslag (rastvakt, utvecklingssamtal, friluftsdagar...)
 • Rutiner för ej schemalagd VFU och barn/elevfria dagar

Gå tillsammans igenom vilka mål som ska uppnås:

 • Omdömesformuläret (mål som ska uppnås i den aktuella kursen)
 • Utvecklingsplan (synliggör mål för hela utbildningen)

Gå igenom övriga förväntningar:

 • Skolans ”regler” och vad som förväntas av personal på skolan
 • Önskemål på återkoppling och utmaningar utöver VFU-uppgifterna

VFU-tiden Visa/dölj innehåll

Avsikten med VFU-perioderna är att du som student ska delta i samtliga möten och arbetsuppgifter som ingår i en lärares/pedagogs arbete, när så är möjligt. Gör du VFU på halvtid och handledaren inte arbetar 50 %, krävs det att handledaren och du tillsammans planerar hur resterande tid ska genomföras/fyllas med meningsfulla uppgifter. Det kan innebära att du även följer andra lärare/pedagoger eller klasser på skolan.

Arbetstider och planering

Vilka arbetstider har jag i skolan?

Hur mycket tid bör jag avsätta för kursuppgifter under VFU?

Vad gör jag om jag blir sjuk eller har annan frånvaro?

Får jag vikariera?

Planera i samråd med handledaren

Vad ska VFU-tiden räcka till?

Exempel på rimlig disposition: KPU VAL ULV

Exempel på rimlig disposition: Yrkeslärare

Bedömning Visa/dölj innehåll

Handledarens uppgift är inte att sätta betyg - det gör kursansvarig lärare eller examinator. Däremot lämnar handledaren ett omdöme, via omdömesformuläret, vilket ligger till grund för kursbetyget. Det är viktigt att du som student sätter dig in i de förmågor som ska examineras. Diskutera tillsammans med din handledare hur du kan gå tillväga för att nå målen. Det är också viktigt att du deltar i informationsträffar, där kursansvarig eller kursmentor går igenom kursens mål och kursuppgifter och att du sätter dig in i hur dessa ska tolkas och utvärderas under VFU-kursen. På kurser som omfattar mer än 3 hp (mer än 2 veckors VFU), sätts antingen betyget U, G eller VG, annars endast U eller G.

Omdömesformulär

Professions- och utvecklingsguide

Utvecklingsplan

Att ta helhetsansvar

Öva öva öva

Vad händer om jag blir underkänd på VFU:n?

Vad händer om jag blir underkänd en andra gång?

VFU-teamet Visa/dölj innehåll