Rättigheter och skyldigheter

Grundöverenskommelse

I en lärarutbildning ingår vanligtvis totalt 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning, VFU, då du genomför praktik ute i verksamheten. Det motsvarar en hel termin eller 30 hp av din utbildning. ULV och VAL läser efter individuella studiegångar där omfattningen av VFU varierar beroende av eventuella tillgodoräknanden. VFU kan även för vissa program genomföras på halvtid. KPU 60 och 75 genomför 13 veckors VFU på heltid.

VFU:n består av olika delkurser, beroende på vilken utbildning du går. I varje VFU-kurs uppmärksammas det teoretiska innehåll som föregått respektive VFU-kurs och på detta sätt sker en integration mellan utbildningens teoretiska och praktiska delar.

Det finns grundöverenskommelser som är viktiga att du känner till och läst innan din VFU!

 

Rättigheter

Du som student har rätt till:

 • verksamhetsförlagd utbildning
 • kontakt och stöd av VFU-mentor eller VFU-koordinator
 • en handledare som är medveten om sitt handledaruppdrag
 • att i diskussion med handledare upprätta en överenskommelse
 • att enligt överenskommelsen få avtalad handlednings- och återkopplingstid minst en timme per vecka, samt delta i handledarens olika arbetsuppgifter
 • till tid för genomförande av VFU- uppgifter
 • till ny examination av VFU två gånger per kurs, om du blir underkänd på ordinarie VFU

Skyldigheter

Du har skyldighet att:

 • informera dig om dina VFU-kurser via valwebben och VFU-hemsidan
 • ta kontakt med din handledare i god tid (ca 2 veckor innan VFU:n startar)
 • visa ett utdrag ur belastningsregistret (gäller inte om du gör VFU på egen skola)
 • sätta dig in i VFU-uppgifter, omdömesformulär och utvecklingsguiden
 • diskutera och följa överenskommelsen med handledaren
 • ta del av och aktivt delta i handledarens olika arbetsuppgifter på VFU-platsen på heltid
 • strukturera och planera din VFU-tid
 • inför genomförande av kursuppgifter samråda med VFU-platsen. 
 • ta kontakt med kursansvarig eller VFU-teamet vid problem.

VFU-placering

Följande VFU-regler gäller för dig som läser de korta programmen på distans

Du måste genomföra VFU i dina antagningsämnen. (OBS! För YRK gäller särskilda regler.) Om du under din utbildning ska göra VFU i flera ämnen kan du antingen göra VFU i ett ämne i taget eller så ingår samtliga ämnen i varje VFU-period. Du kan ha en eller två handledare, det som passar bäst för dina ämnen. Givetvis ska båda dina handledare ha relevant lärarlegitimation, det vill säga i rätt ämne och inom rätt verksamhetsområde.

Linköpings universitet ansvarar för att du får en VFU-placering. Vi garanterar alltid plats i någon av de 19 kommuner som vi har samverkansavtal med.

Om du bor utanför detta område, försöker vi hitta en VFU-plats så nära din bostadsort som möjligt.

(För mer info - se VFU-hemsidan, i kontaktboken, som du hittar längst ner på sidan.

VFU på hemorten

Du har möjlighet att föreslå VFU-koordinator en VFU-plats, på din hemort. Tänk på att det inte är lämpligt att göra VFU på en skola där du själv gått, där dina barn går eller där du har haft anställning. 

Stäm alltid av med VFU-koordinator innan du kontaktar en skola. LiU samarbetar även med VFUsamordnare i andra kommuner utanför våra samverkanskommuner. Därför är det viktigt att du samråder med LiU:s VFU koordinator innan du börjar söka.

VFU i egen tjänst

Du har möjlighet att göra VFU i egen tjänst om du har en anställning som lärare. Då kan VFU:n genomföras inom ramen för din tjänst. Detta förutsatt att din tjänst/anställning omfattar minst 50% och sträcker sig över minst en termin. Tjänsten måste innefatta/genomföras i det eller de ämnen och inom det verksamhetsområde (åldersgrupp av elever) du är antagen till. För dig som gör VFU i egen tjänst ska det också finnas en medbedömare utöver din handledare. En medbedömare är en person som också gör lektionsbesök och som kan intyga att det som står i omdömesformuläret äger sin riktighet. Det kan till exempel vara rektor, eller av rektor utsedd lämplig person, som är insatt i studentens arbete i skolan. Ditt och dina handledares schema mejlas till VFU-koordinator för att visa hur/när ni planerat att genomföra auskultationer etc innan VFU i egen tjänst kan godkännas.

Om din tjänst inte är i ”rätt ämne”, kan du inte genomföra VFU inom ramen för din tjänst. Då måste du göra VFU hos en handledare som har rätt ämne, antingen på den egna skolan, om det finns behörig handledare i ämnet, eller på en annan skola. Du måste då alltså frigöra så mycket tid som VFU-kursen omfattar, precis som om du gjort VFU på annan skola.

Om du har en tjänst inom särskolan och vuxenutbildning finns möjlighet till individuella VFU-lösningar, beroende på vilka tidigare lärarerfarenheter du har.

Yrkeslärare

Du som läser till yrkeslärare kan ibland behöva hjälp med speciallösningar för att få VFU:n att fungera på den skola där du har tjänst. Kontakta VFU-koordinator i så fall.

Platser och ersättningar

Inför och under VFU

Det är mycket du behöver hålla reda och tänka på inför och under din VFU. Vi har samlat de viktigaste punkterna här. 

Att tänka på inför och under VFU

Läs din LiU-mejl

VFU-samordnare och VFU-team använder din mejl (den du angav när du sökte utbildningen) för information- inte kurssidan på LISAM. Kontrollera att du har aktuell mejladress – ändra annars! Studenter ändrar sina profiluppgifter via sin LADOK. Logga in på www.student.ladok.se och väljer sedan alternativet "Min uppgifter" och sedan "Ändra kontaktvägar"

Kontrollera förkunskapskraven

Kontrollera att alla förkunskapskrav för att påbörja aktuell VFU är uppfyllda. Kontakta studievägledare om du är osäker. Om du haft studieuppehåll eller inte följer den ordinarie studiegången, måste du ta kontakt med VFU-koordinator i god tid för att kunna beredas en placering.

Beställ utdrag ur belastningsregistret

Du ansvarar för att beställa ett utdrag ur belastningsregistret i god tid innan VFU:n börjar. Du visar upp det vid varje VFU-periods start på skolan/förskolan och du behåller själv originalet. Utdraget gäller bara ett år, så därför är det viktigt att beställa ett nytt en gång per år hos Polismyndigheten. 

Beställ utdrag hos belastningsregister hos Polismyndigheten.

Ta reda på din placering i Valwebben

Ta reda på din placering genom att gå in i valwebben och logga in med ditt LiU-id. Du bör kunna se din placering senast två veckor innan VFU-perioden börjar 

Information om placering i Valwebb

Kontakta din handledare

Ta kontakt med din handledare när du fått veta din placering i Valwebben (Cirka två veckor före start, dock senast en vecka före).

Förbered dig

Läs igenom VFU-kursens hemsida och sätt dig in de VFU-dokument som gäller för din kurs. Se till att du är insatt i omdömesformulär, VFU-kursuppgifter och lista över kännetecknen samt utvecklingsplan.

Upprätta en överenskommelse

Upprätta en Överenskommelse med din handledare redan första dagen. Berätta om dina förväntningar inför VFU vid detta tillfälle, samtala och kom överens om tider, planera för VFU-uppgifter och handledning under VFU-perioden.

Sätt dig in i målen

Gå igenom Omdömesformuläret. Diskutera vad målen innebär med din handledare. Ta hjälp av lista över kännetecknen. 

Bestäm när du ska öva respektive prövas. Se till att du övar på det som ska bedömas.

Förbered inför handledningstillfällen

Ta hjälp av Professions- och Utvecklingsguiden (PUG) (inklusive Utvecklingsplanen, där du själv skriver in dina mål) vid dina diskussioner med handledaren och dokumentera din egen reflektion.

Ta kontakt vid problem

Ta kontakt med kursansvarig eller VFU-teamet om det uppstår problem av något slag, som du inte kan lösa med din handledare. Meddela snarast VFU-koordinator om du inte planerar att genomföra din VFU. Kontakta även studievägledare.

Överenskommelse

Handledare och student ska ha ett inledande samtal för att ska fungera på bästa sätt.

Handledare informerar/informeras om:

 • Utdrag ur belastningsregistret
 • Adressuppgifter, nycklar, rutiner (frånvaro, skolmåltider, raster m.m.)
 • Sekretess, policyfrågor, säkerhetsfrågor
 • Kontaktuppgifter (student, handledare, närmast anhörig)

Planera hur VFU-tiden ska fördelas:
(Auskultation, egen undervisning/ledaruppgifter, planering etc.)

 • Tid i barngrupp/klass: när ska du öva - prövas
 • Tid för verksamhetsförlagda uppgifter o kursuppgifter
 • Boka tider för återkoppling mellan dig och din handledare (handledningssamtal och avslutande samtal)
 • Tid för övriga uppgifter  och speciella inslag (rastvakt, utvecklingssamtal, friluftsdagar...)
 • Rutiner för ej schemalagd VFU och barn/elevfria dagar

Gå tillsammans igenom vilka mål som ska uppnås:

 • Omdömesformuläret (mål som ska uppnås i den aktuella kursen)
 • Utvecklingsplan (synliggör mål för hela utbildningen)

Gå igenom övriga förväntningar:

 • Skolans ”regler” och vad som förväntas av personal på skolan
 • Önskemål på återkoppling och utmaningar utöver VFU-uppgifterna

VFU-tiden

Avsikten med VFU-perioderna är att du som student ska delta i samtliga möten och arbetsuppgifter som ingår i en lärares/pedagogs arbete, när så är möjligt. Gör du VFU på halvtid och handledaren inte arbetar 50 %, krävs det att handledaren och du tillsammans planerar hur resterande tid ska genomföras/fyllas med meningsfulla uppgifter. Det kan innebära att du även följer andra lärare/pedagoger eller klasser på skolan.

Arbetstider och planering

Vilka arbetstider har jag i skolan?

Den totala arbetstiden som du förväntas göra under en VFU-vecka är 40 timmar. I den tiden ska det även ingå undervisning/arbete i barngrupp, planeringstid, dokumentation, arbete med kursuppgifter, möten etc.

Under dagar med "helhetsansvar" förväntas du gå handledarens tider. (Se mer under rubriken ”Vad ska VFU-tiden räcka till?”)

Hur mycket tid bör jag avsätta för kursuppgifter under VFU?

Det går inte att ange en specifik tid som gäller för alla VFU-kurser, då inte kursuppgifterna är identiska. Här kan kursansvarig ge direktiv om tidfördelning. Fördelningen av tiden görs i samråd med handledaren i samband med att överenskommelse student-handledare upprättas.

Vad gör jag om jag blir sjuk eller har annan frånvaro?

Det är viktigt att du informerar handledaren vid frånvaro (till exempel sjukdom eller vård av barn). Handledaren lämnar inte in omdömen förrän antalet VFU-dagar är genomförda. Du ska ta igen missade enstaka dagar genom att du kontaktar din handledare och bestämmer när du ska ta igen de dagar du varit borta. Meddela kursansvarig. Är det en längre sjukdom, så ska du snarast, förutom handledaren, kontakta kursansvarig och VFU-koordinator, för att pausa din VFU.

Om du varit frånvarande under en längre period än enstaka dagar, så måste en ny VFU-period beställas. Du kontaktar studievägledare för att komma överens om när du lämpligen kan ta igen VFU-perioden. Därefter kontaktas VFU-koordinator, som i sin tur kan påbörja processen att leta efter en ny placering.

Informera kursansvarig och VFU-koordinator snarast om du avbryter din VFU-period. Vid behov, ta kontakt med studievägledare för att planera hur du ska lägga upp dina fortsatta studier.

Får jag vikariera?

Nej, då bryts VFU-perioden och de dagar du vikarierar måste du ta igen efter VFU-periodens slut, vilket inte är en bra lösning. Om du vikarierar ska du skriva avtal med arbetsgivaren ifråga och få lön.

Planera i samråd med handledaren

VFU:n kan genomföras antingen på helfart i ett sträck eller på halvfart under en längre period. Det är viktigt att VFU:n planeras i samråd med handledaren och utifrån VFU-skolans verksamhet och möjlighet att tillgodose målen för aktuell VFU-kurs.

Under VFU deltar studenten i en lärares ordinarie verksamhet och i övriga aktiviteter vid skolan. Generellt gäller att:

 • Studenten ingår i arbetslaget och är med i det dagliga planerings- och uppföljningsarbetet.
 • Handledaren arbetar tillsammans med studenten och tydliggör sina överväganden och strategier, det vill säga delar med sig av sina praktikgrundande kunskaper.
 • Handledaren ansvarar för att vägleda studenten i lärararbetet.
 • Handledaren följer upp studentens undervisning och övriga arbete i pedagogiska samtal och hjälper studenten att bearbeta och reflektera över sina erfarenheter.

Varje VFU-kurs planeras med hjälp av följande punkter:

 • Studenten planerar VFU:n tillsammans med handledaren. Omdömesformuläret, kursplanen, ramarna för VFU:ns genomförande samt, i förekommande fall, den individuella utvecklingsplanen används som grund för planeringen.
 • VFU-kursen inleds lämpligen med auskultationer av handledarens undervisning som förberedelse till den egna undervisningen. Auskultationer kan även, efter överenskommelse, genomföras hos andra lärare än handledaren. Det är också intressant och lärorikt att under en dag följa en lärare och under en annan dag följa en klass.
 • En tidsmässig planering görs där följande aktiviteter läggs in: auskultationer, egen undervisning inklusive planeringstid, konferenser etcetera, tid för pedagogiska samtal och utvärdering, information om skolans olika funktioner.
 • Det är viktigt att VFU-perioden planeras så att den sker i en följd och inte sprids ut över en längre tid än den aktuella VFU-kurstiden sträcker sig. .
 • De studenter som läser en teorikurs parallellt med sin VFU, till exempel KPU helfart, behöver även planera sin VFU med hänsyn till denna kurs.
 • Observera att kurserna på de olika programmen är olika fördelade på veckor och timmar, så utgå alltid från de direktiv som gäller för aktuell kurs.

Vad ska VFU-tiden räcka till?

VFU-tiden ska till exempel innehålla:

 • Auskultation (följa sin handledare - och ibland andra lärare eller nyckelpersoner i skolan/förskolan/fritidshemmet) och aktivt studera olika aspekter utifrån till exempel lärar- och elevperspektiv
 • Egen undervisning och undervisning tillsammans med andra
 • Förberedelsetid/planeringstid (kan delvis förläggas till skolan/förskolan eller hemma)
 • Tid för att arbeta med övriga kursuppgifter som hör till kursen. Se handledarbrev från kursansvarig.
 • Mötestid (möten där handledaren är med samt eventuella andra möten/träffar som hl och student anser kan vara intressanta för studenten) samt utvecklingssamtal och
  liknande
 • Handledningssamtal med handledare
 • Rastvakt och andra roller och uppgifter som ingår i handledarens uppdrag

Exempel på rimlig disposition: VAL, ULV och KPU 90 hp

Exempel på hur en rimlig disposition av studietidens 200 timmar/VFU-kurs skulle kunna se ut, fördelat på minst 23 dagar.

VFU på VFU-skola

(Skola anvisad av lärarutbildningen)

VFU på egen skola

(VFU utförs inom ramen för egen tjänst på skola där du har minst 50% tjänst i rätt ämne och åldersgrupp)
Egen planering och undervisning under handledning
VFU 1: ca 20 timmar undervisning, 80 timmar planering.
VFU 2: ca 25 timmar undervisning, 80 timmar planering
VFU 3: ca 30 timmar undervisning, 80 timmar planering
VFU 4: ca 35 timmar undervisning, 80 timmar planering
Egen undervisning, där handledaren handleder och deltar hela lektionen
Minst 5 lektioner under kursen.
Auskultation (hos handledare)
VFU 1: 25 timmar
VFU 2: 20 timmar
VFU 3: 15 timmar
VFU 4: 10 timmar
Auskultation/VFU-kurs hos handledare
10 timmar
Pedagogiska samtal med handledare
cirka 10 timmar samt VFU-samtal med kursmentor
Pedagogiska samtal med handledare
cirka 10 timmar samt VFU-samtal med kursmentor

Resterande tid
Resterande 65 timmar används till konferenser, extra auskultationer, extra undervisning, extra planeringstid, bedömning av elevernas kunskaper, portfolio, litteraturstudier, ”mingel” med eleverna, information om skolans funktioner utöver undervisning enl. nedanstå- ende lista.

Punkterna på listan fördelas mellan VFU-kurserna:

 • Lärarlagsarbete, klassföreståndarskap/mentorskap
 • Utvecklingssamtal
 • Skolans regelsystem, författningar som styr verksamheten
 • Skolans arbete med elevinflytande, jämställdhet, integration, Skolans internationaliseringsarbete
 • Schemaläggning
 • Skolans ekonomi: anslag, budget, resursfördelning
 • Lärplattformar och IT-användning
 • Skolans ledning, organisation, skolkultur, elevrådsarbete, policy och servicefunktioner
 • Skolans beslutsstruktur och konferenssystem
 • Elevorganisationer och elevföreningar
 • Personalens anställningsförhållanden och personalpolitik
 • Arbetsmiljö för lärare och elever
 • Rutiner vid antagning av elever, studieavbrott och avskiljning av elever
 • Föräldrasamverkan och samverkan med omgivande samhälle
 • Utvecklings- och förändringsarbete vid skolan, forskning och forskningsanknytning
Resterande tid
Tid avsätts för portfolio, litteraturstudier och för att skaffa sig information om skolans
funktioner enligt vänstra kolumnen.

Exempel på rimlig disposition: KPU60/75

Exempel på hur en rimlig disposition av studietidens två VFU kurser kan se ut.

 • VFU 1: 6 hp (20 dagar)
 • VFU 1: 14 hp (47 dagar )

VFU på VFU-skola

(Skola anvisad avlärarutbildningen)

VFU på egen skola

(VFU utförs inomramen för egen tjänst på skola där du hartjänst i rätt ämne ochåldersgrupp)
Egen planering och undervisning under handledning
VFU 1: cirka 16 timmar undervisning, 60 timmar planering.
VFU 2: cirka 60 timmar undervisning, 140 timmar planering
Egen undervisning, där handledarenhandleder och deltar hela lektionen
VFU 1: 5 timmar
VFU 2:10 timmar
Auskultation (hos handledare)
VFU 1: 20 timmar
VFU 2: 20 timmar
Auskultation/VFU-kurs hos handledare
VFU 1: 20 timmar
VFU 2: 20 timmar
Pedagogiska samtal med handledare
VFU 1: 8 timmar
VFU 2: 18 timmar
Pedagogiska samtal med handledare
VFU 1: 8 timmar
VFU 2: 18 timmar

Resterande tid
VFU 1: 56 timmar
VFU 2:  120 timmar

Resterande används till konferenser, extra auskultationer, extra undervisning, extra planeringstid, bedömning av elevernas kunskaper, portfolio, litteraturstudier, ”mingel” med eleverna, information om skolans funktioner utöver undervisning enligt nedanstående lista.

Punkterna på listan fördelas mellan VFU-kurserna:

 • Lärarlagsarbete, klassföreståndarskap/mentorskap
 • Utvecklingssamtal
 • Skolans regelsystem, författningar som styr verksamheten
 • Skolans arbete med elevinflytande, jämställdhet, integration, Skolans internationaliseringsarbete
 • Schemaläggning
 • Skolans ekonomi: anslag, budget, resursfördelning
 • Lärplattformar och IT-användning
 • Skolans ledning, organisation, skolkultur, elevrådsarbete, policy och servicefunktioner
 • Skolans beslutsstruktur och konferenssystem
 • Elevorganisationer och elevföreningar
 • Personalens anställningsförhållanden och personalpolitik
 • Arbetsmiljö för lärare och elever
 • Rutiner vid antagning av elever, studieavbrott och avskiljning av elever
 • Föräldrasamverkan och samverkan med omgivande samhälle
 • Utvecklings- och förändringsarbete vid skolan, forskning och forskningsanknytning
Resterande tid
Tid avsätts för portfolio, litteraturstudier och för att erhålla information om skolans
funktioner enligt vänstra kolumnen.

Exempel på rimlig disposition: Yrkeslärare

Exempel på hur en rimlig disposition av studietidens 200 timmar/VFU-kurs skulle kunna se ut, fördelat på minst 23 dagar.

VFU på VFU-skola

(Skola anvisad av lärarutbildningen)

VFU på egen skola

(VFU utförs inom ramen för egen tjänst på skola där du har minst 50% tjänst i rätt ämne och åldersgrupp)

Egen undervisning och planering
VFU 1 är totalt 200h (7,5hp): ca 20 timmar undervisning, 80 timmar planering.
VFU 2 är totalt 200h (7,5hp): ca 25 timmar undervisning, 80 timmar planering.
VFU 3 är totalt 400h (15hp): ca 60 timmar undervisning, 160 timmar planering.

Egen undervisning (där handledaren handleder och deltar hela lektionen)
Minst 5 lektioner under kursen med 7,5hp (VFU 1 och 2)
Minst 10 lektioner under kursen med 15hp (VFU 3).

Auskultation (hos handledare)
VFU 1: 25 timmar
VFU 2: 20 timmar
VFU 3: 30 timmar

Auskultation hos handledare
VFU 1: minst 15 timmar/kurs
VFU 2 och 3: minst 10 timmar/kurs

Pedagogiska samtal med handledare
Cirka 10 timmar för respektive vfu med 7,5 hp och cirka 20 timmar för vfu med 15hp. Vfu-samtal med kursmentor

Pedagogiska samtal med handledare
Cirka 10 timmar för respektive vfu med 7,5 hp och cirka 20 timmar för vfu med 15hp.

Resterande tid
Resterande timmar används till konferenser, extra auskultationer, extra undervisning, extra planeringstid, bedömning av elevernas kunskaper, portfolio, trepartssamtal, reflektionstext, litteraturstudier, ”mingel” med eleverna, information om skolans funktioner utöver undervisning enl. nedanstående lista.

Punkterna på listan fördelas mellan de 3 vfu-kurserna:

 • Lärarlagsarbete, klassföreståndarskap, mentorskap, utvecklingssamtal
 • Skolans regelsystem, författningar som styr verksamheten
 • Skolans arbete med elevinflytande, jämställdhet, integration, Skolans internationaliseringsarbete
 • Schemaläggning
 • Skolans ekonomi: anslag, budget, resursfördelning
 • Lärplattformar och IT-användning
 • Skolans ledning, organisation, skolkultur, elevrådsarbete, policy
 • Skolans beslutsstruktur och konferenssystem
 • Elevorganisationer och elevföreningar
 • Personalens anställningsförhållanden och personalpolitik
 • Arbetsmiljö för lärare och elever
 • Rutiner vid antagning av elever, studieavbrott och avskiljning av elever
 • Föräldrasamverkan och samverkan med omgivande samhälle
Resterande tid
Resterande tid avsätts för portfolio, litteraturstudier och för att skaffa sig information om skolans funktioner enligt vänstra kolumnen.

 

För varje ny VFU-period ska studenten kunna ta ett allt större ansvar för att, under den avslutande VFU-perioden, kunna axla ett helhetsansvar. Det är viktigt att detta finns i åtanke och förbereds under de tidigare VFU-perioderna

Helhetsansvar innebär att studenten får en möjlighet att öva och prövas i sitt kommande yrke, det vill säga agera socialt och didaktiskt under en längre sammanhållen tid. I praktiken innebär det att studenten i så stor utsträckning som möjligt tar över de uppgifter som handledaren brukar ha. Det gäller till exempel undervisa i helklass/ arbete i barngrupp, föräldrakontakter, dokumentation, reflektion, planering, genomförande, utvärdering, bedömning och återkoppling samt inom förskola och fritidshem praktiskt arbete exempelvis i samband med måltider. Studenten ingår ofta i ett arbetslag, och tar alltså den del av ansvaret som handledaren brukar ha i det dagliga arbetet. När det gäller speciella uppdrag som handledaren har, kan studenten överta dessa efter överenskommelse.

Handledare och student ska gemensamt åstadkomma att studenten tar ett kliv fram, medan handledaren tar ett steg tillbaka. Inför helhetsansvaret behövs ett samtal om hur studenten ska få chansen att agera självständigt, och samtidigt få feedback på sin insats.

Bedömning

Handledarens uppgift är inte att sätta betyg - det gör kursansvarig lärare eller examinator. Däremot lämnar handledaren ett omdöme, via omdömesformuläret, vilket ligger till grund för kursbetyget. Det är viktigt att du som student sätter dig in i de förmågor som ska examineras. Diskutera tillsammans med din handledare hur du kan gå tillväga för att nå målen. Det är också viktigt att du deltar i informationsträffar, där kursansvarig eller professionsmentor går igenom kursens mål och kursuppgifter och att du sätter dig in i hur dessa ska tolkas och utvärderas under VFU-kursen. På kurser som omfattar mer än 3 hp (mer än 2 veckors VFU), sätts antingen betyget U, G eller VG, annars endast U eller G.

Omdömesformulär

I varje enskild VFU-kurs skrivs kursens mål fram i ett omdömesformulär och det är det dokumentet som ligger till grund för examinators bedömning. Till varje kursmål finns det bedömningskriterier, vilka är kvalitativa beskrivningar av hur målet kan uppfyllas. Vi rekommenderar att du och din handledare stämmer av hur du ligger till efter cirka halva VFU-perioden och tillsammans diskuterar och konkretiserar hur och vad du kan utveckla för att nå målet eller, om möjligt, den högre nivån.

Handledaren ansvarar för att i slutet av VFU-perioden fylla i omdömesformuläret. Handledaren kryssar för det bedömningskriterium som bäst motsvarar visade sociala alternativt didaktiska kompetenser på respektive mål samt motiverar och exemplifierar omdömet. I samband med det avslutande handledningssamtalet, delger handledaren dig sina omdömen. Du kan då be att få en kopia på omdömesformuläret, innan handledaren skickar in det till kursansvarig/examinator. Det är slutligen kursens examinator som väger samman och gör en helhetsbedömning av kursmålen, där hänsyn även tas till eventuella övriga prestationer i kursen.

Professions- och utvecklingsguiden

Professions- och utvecklingsguiden är ett kompletterande stödmaterial för handledare som ska hjälpa att sätta in de enskilda VFU-kurserna i ett sammanhang och bidra till att studenten rustas för att ta helhetsansvar.

Professions- och utvecklingsguide består av två delar:

 • en översikt över samtliga VFU-kursers mål och bedömningskriterier; didaktiska och sociala förmågor
 • en lista med olika kännetecken, som hjälper dig och din handledare att tolka kursmål och bedömningskriterier

Professions- och Utvecklingsguider för de korta programmen

Utvecklingsplan

Utvecklingsplanen är ett dokument som studenten ansvarar för att fylla i. I Utvecklingsplanen sammanfattar studenten, med stöd av handledaren, de styrkor och utvecklingsområden som studenten visat under innevarande VFU-period. Studenten formulerar där, med handledarens stöd, exempel på sådant som studenten kan/bör träna på inför kommande VFU-period.

Målet med att upprätta en utvecklingsplan är att studenten ska kunna uppmärksamma och följa sin egen utveckling. Den ska främst ses som ett stödmaterial för studenten. I en del VFU-kurser kan Utvecklingsplanen ingå som en del i en kursuppgift, till exempel som underlag för reflektion.

Vi rekommenderar att student (och handledare) även för loggbok och noterar de tankar och reflektioner som uppkommer under VFU- perioden.

Utvecklingsplan för VFU

Att ta helhetsansvar

För varje ny VFU-period ska studenten kunna ta ett allt större ansvar för att, under den avslutande VFU-perioden, kunna axla ett helhetsansvar. Det är viktigt att detta finns i åtanke och förbereds under de tidigare VFU-perioderna.

Helhetsansvar innebär att studenten får en möjlighet att öva och prövas i sitt kommande yrke, det vill säga agera socialt och didaktiskt under en längre sammanhållen tid. I praktiken innebär det att studenten i så stor utsträckning som möjligt tar över de uppgifter som handledaren brukar ha. Det gäller till exempel undervisa i helklass/ arbete i barngrupp, föräldrakontakter, dokumentation, reflektion, planering, genomförande, utvärdering, bedömning och återkoppling samt inom förskola och fritidshem praktiskt arbete exempelvis i samband med måltider. Studenten ingår ofta i ett arbetslag, och tar alltså den del av ansvaret som handledaren brukar ha i det dagliga arbetet. När det gäller speciella uppdrag som handledaren har, kan studenten överta dessa efter överenskommelse.

Handledare och student ska gemensamt åstadkomma att studenten tar ett kliv fram, medan handledaren tar ett steg tillbaka. Inför helhetsansvaret behövs ett samtal om hur studenten ska få chansen att agera självständigt, och samtidigt få feedback på sin insats.

Öva öva öva

I varje kurs är det vissa mål som ska tränas och uppnås, såväl didaktiska som sociala. Därutöver behöver du som student träna på allt annat som ingår i en pedagogs verktygslåda. Det handlar om allt från att tala och använda rösten, hantera eget och avläsa andras kroppsspråk till att bygga relationer och skapa förtroende. Men även sådant som taveldisposition, administrativa rutiner och kollegialt ansvarstagande är viktiga områden att synliggöra och träna på. Tips: Ta hjälp av Professions- och utvecklingsguidens olika exempel på förmågor som listas under kännetecken.

Vad händer om jag blir underkänd på VFU:n?

Om du får betyget underkänt på din VFU har du rätt till ytterligare två VFU-examinationstillfällen och du erbjuds en handlingsplan, där du och kursansvarig/examinator lyfter fram förbättringsområden och förslag på hur dessa kan utvecklas.

Examinationstillfälle 2

 1. Kursansvarig/Examinator meddelar studenten betyget U. Kursansvarig/Examinator och student går tillsammans igenom bedömningsunderlag som legat till grund för underkännandet. Denna genomgång kan med fördel göras tillsammans med professionsmentor. Examinator och student kommer överens om hur lång VFU-perioden ska vara. Som mest kan en denna VFU-period vara det antal dagar som motsvarar provkoden som studenten är underkänd på.
 2. Studenten har rätt till en handlingsplan inför examination 2 av VFU, vilket rekommenderas och det är då examinators ansvar att se till att sådan upprättas. Om en handlingsplan inför ny examinationen upprättas, mejlas en kopia till VFU-koordinator.
 3. Examinator meddelar VFU-koordinator studentens namn och antal dagar som VFU:n ska innefatta.
 4. Studenten tar kontakt med VFU-koordinator för att planera och beställa ny VFU-plats.
 5. VFU-koordinator beställer ny VFU-period hos VFU-samordnare. När placering är klar att påbörjas skickar koordinator handledares kontaktuppgifter till student och examinator.
 6. Kursansvarig mejlar handledare och student samtliga VFU-dokument som ska användas under VFU:n
 7. Handledaren skickar in omdömesformuläret till examinator, när studenten fullgjort sin VFU-period.
 8. Efter avslutad VFU examinerar examinator.

Vad händer om jag blir underkänd en andra gång?

Examinationstillfälle 3

 1. Samma som vid examinationstillfälle 2: punkt 1-3.
 2. Inför det tredje examinationstillfället måste studenten kontakta och boka tid för möte hos programansvarig för VFU. Under mötet redovisas och diskuteras hur studenten
  arbetat med att utveckla de förmågor/färdigheter som underkänts av examinator, samt hur studenten eventuellt kan gå tillväga för att ytterligare förbereda sig för 3e examinationen. Studenten informeras också om att ännu ett tredje underkänt VFU-betyg på samma kurs innebär att studenten inte får fortsätta utbildningen.
 3. När studenten är redo för VFU, kontaktas VFU-koordinator för att planera och beställa ny VFU-plats.
 4. VFU-koordinator beställer ny VFU-period hos VFU-samordnare. När placering är klar att påbörjas skickar koordinator handledares kontaktuppgifter till student och examinator.
 5. Kursansvarig mejlar handledare och student samtliga VFU-dokument som ska användas under VFU-kursen. Student och handledare rekommenderas även att tillsammans gå
  igenom om handlingsplanen
 6. Handledaren skickar in omdömesformuläret till examinator, när studenten fullgjort sin VFU-period och därefter examinerar examinator.

VFU-teamet