Här inne hittar du allt stödmaterial du behöver för att sätta in de enskilda VFU-kurserna i ett sammanhang.

Stödmaterialet består av två delar:

 • en översikt över samtliga VFU-kursers mål och bedömningskriterier; didaktiska och sociala förmågor
 • en lista med olika kännetecken, som hjälper dig och din handledare att tolka kursmål och bedömningskriterier

Bedömning

Handledare - förberedelse inför utvärderingen

 1. Läs igenom bedömningsdelen i VFU-guiden för handledare.
 2. Sätt dig in i Omdömesformuläret för den aktuella kursen och de mål som ska utvärderas.
 3. Ta reda på hur den aktuella VFU-kursen förhåller sig till övriga VFU-kurser i utbildningen. Se Översikt kursmål nedan, där progressionen över kursmål och bedömningskriterier synliggörs.
 4. Fundera på hur de olika bedömningskriterierna i omdömesformuläret skulle kunna kännas igen på en grundläggande respektive högre nivå. Ta hjälp av tabellen över ”Kännetecken”. Diskutera mål och bedömningskriterier i relation till kännetecknen med din student, så att ni båda är överens om vad som menas med målbeskrivningarna. (Rad 1 i översikt kursmål motsvarar kolumn 1 i Kännetecken osv).
 5. Bestäm tillsammans vad som ska övas och när, samt när studenten ska prövas. Återkom regelbundet till dokumenten för att stämma av och sätta upp nya delmål.
 6. När VFU-perioden är klar ska handledaren fylla i Omdömesformuläret enligt anvisningarna och sedan gå igenom det med studenten. Omdömesformuläret beskriver vad studenten kan och exemplifierar hur detta visat sig.
 7. Avsluta eventuellt med att fylla i en Utvecklingsplan: Utvecklingsplanen ansvarar studenten för. Studenten formulerar där, med handledarens stöd, exempel på sådant som studenten kan/bör träna på inför kommande VFU-period.

Formativ och summativ utvärdering

Formativ utvärdering handlar om att fortlöpande stödja studentens fortsatta lärande med förbättringsinriktade råd och frågor. En summativ utvärdering syftar till att kontrollera studentens måluppfyllelse vid ett givet tillfälle. I bilden jämförs dessa båda typer av bedömningar.

Formativ Summativ
Varför? Främja fortsatt lärande Främja fortsatt lärande
När? Under lärprocessen Efter lärprocessen
Studentfrågor? Hur går det?(Vad och hur ska jag lära mig?) Hur har det gått?
Handledarfrågor? Vad behöver studenten lära sigoch hur kan jag bidra? Vad ska studenten haför omdöme?

 

Tänk på att det är viktigt att studenten förstår att du som handledare gör både formativa och summativa utvärderingar, som har två olika syften och funktioner. Diskutera gärna med studenten hur du som handledare ser på de här båda typerna av utvärderingar för att undvika missförstånd.

Ett sätt att arbeta med formativ utvärdering är självvärdering. Det kan till exempel ske genom att studenten, efter ett pass med barn eller elever, kort får värdera sin insats mot något eller några målkriterier. Sedan ger du som handledare din återkoppling. På så sätt kan man uppnå en gemensam bild av hur studenten kan fortsätta att utveckla sina förmågor.

Den kritik eller feedback som du ger har alltid syftet att leda till förändring i form av förbättring och kunskapsutveckling. Därför bör fokus ligga på handlingen, inte personen, och du bör ha ambitionen att göra kritiken genomtänkt, förståelig, saklig och ärlig. Positiv återkoppling kan gärna ges i grupp medan negativ bör ges enskilt.

Fråga studenten vad han eller hon vill utveckla eller vad du som handledare ska titta på. Studenten har ofta god insikt om vad som behöver övas. Det måste finnas utrymme för studenten att öva och att pröva egna teorier och sådant som studerats i utbildningen, samt att misslyckas. En student som är ute på VFU ska inte ”bedömas” hela tiden. Bestäm istället vad som ska prövas och när. Olika förmågor kan prövas vid olika tillfällen. Det är viktigt att studenten vet när utvärdering sker under VFU:n.

När studenten värderar sina insatser och handledaren ger återkoppling är det bra att utgå från kriterierna i omdömesformuläret (kriterierelaterad återkoppling). Det kan också vara bra att ta stöd i Professions- och utvecklingsguiden. Utöver kriterierna kan man vid en återkoppling också jämföra med studentens tidigare insatser (individrelaterad återkoppling), eller utgå från sina egna personliga uppfattningar (intuitivt relaterad återkoppling). När det gäller den slutliga utvärderingen av studentens kunskaper är det mycket viktigt att hålla sig till de formella kriterierna som finns i omdömesformuläret, annars är risken stor för att studenterna inom Lärarprogrammen inte bedöms likvärdigt.

Tre frågor som student och handledare kan utgå ifrån och diskutera gemensamt:

 • Vad är det studenten förmodas lära sig?
 • Vad kan studenten och vad har studenten uppnått?
 • Vad behöver studenten lära sig mer om och hur ska detta ske?

Avslutande värdering

Mot slutet av VFU-perioden planerar ni in en avslutande och framåtblickande summering tillsammans med studenten. Den här avslutande värderingen bör baseras på de samlade erfarenheter som ni tidigare lyft under VFU:n. För att skapa ett underlag inför en avslutande värdering och summering är det nödvändigt med kontinuerlig återkoppling under hela VFUperioden. Du bör uppmuntra studenten att själv värdera sina insatser och sedan koppla det till kursens omdömesformulär och olika kännetecknen i Professions- och utvecklingsguiden. Inför denna summering bör du också tänka på vilket sätt studenten förklarar sina framgångar och misslyckanden.

Vi förklarar ofta framgång och misslyckanden med externa och interna faktorer. Dessa kan exempelvis synliggöras genom frågor av typen: Hur gick det? Varför blev det så här? (orsaksförklaring). En gemensam och nyanserad analys av svaren på sådana frågor kan bidra till att studenten fördjupar sin självkännedom. På så sätt blir analysen till hjälp för fortsatt kunskapsutveckling.

Den värderande summeringen skapar förutsättningar för fortsatt kunskapsutveckling och fördjupad självkännedom hos studenten, som kan arbeta vidare med att bli en professionell lärare. Det är du som handledare som ansvarar för att denna summering kommer till stånd.

Tre exempel på kommentarer en handledare kan ge en lärarstudent:

 1. Du är tydlig och strukturerad i ditt ledarskap (kriterierelaterad återkoppling)
 2. Du har mycket bättre kontakt med barnen/eleverna nu än under din förra VFU (individrelaterad återkoppling)
 3. Jag tycker det är viktigt att du ger barnen/eleverna lite längre betänketid efter att du har ställt en fråga, innan du ger ledtrådar eller frågar någon annan (intuitivt relaterad återkoppling)

Betyg på VFU

Handledarens uppgift är inte att sätta betyg - det gör kursansvarig lärare eller examinator. Däremot lämnar du som handledare ett omdöme, via omdömesformuläret, som ligger till grund för kursbetyget. Det är viktigt att du som handledare sätter dig in i de förmågor som ska examineras. I vissa kurser bjuder kursansvarig lärare in till informationsträffar där du får lära dig mer om kursens mål och hur dessa ska tolkas och utvärderas under VFU:n. I andra kurser delges du denna information via mejl från kursansvarig

De kurser som ges vid Linköpings universitet kännetecknas av en tydlig integration mellan ämne/områden, didaktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under varje VFU-period ska den studerande öva och prövas på tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor.

Lärandemålen för respektive VFU-period finns preciserade i kursplanen. Du som handledare har en central roll i examinationsprocessen genom det professionella omdöme av studentens sociala och didaktiska lärarförmågor som du lämnar. Examinator är ytterst ansvarig för examinationen och betygssättningen.

VFU-översikter

Översikterna är ett kompletterande stödmaterial för handledare som ska hjälpa att sätta in de enskilda VFU-kurserna i ett sammanhang och bidra till att studenten rustas för att ta helhetsansvar.

Översikterna består av två delar:

 • en översikt över samtliga VFU-kursers mål och bedömningskriterier; didaktiska och sociala förmågor
 • en lista med olika kännetecken, som hjälper dig och din handledare att tolka kursmål och bedömningskriterier

Utvecklingsplan

Utvecklingsplanen är ett dokument som studenten ansvarar för att fylla i. I Utvecklingsplanen sammanfattar studenten, med stöd av handledaren, de styrkor och utvecklingsområden som studenten visat under innevarande VFU-period. Studenten formulerar där, med handledarens stöd, exempel på sådant som studenten kan/bör träna på inför kommande VFU-period.

Målet med att upprätta en utvecklingsplan är att studenten ska kunna uppmärksamma och följa sin egen utveckling. Den ska främst ses som ett stödmaterial för studenten. I en del VFU-kurser kan Utvecklingsplanen ingå som en del i en kursuppgift, till exempel som underlag för reflektion.

Vi rekommenderar att student (och handledare) även för loggbok och noterar de tankar och reflektioner som uppkommer under VFU- perioden.

Utvecklingsplan för VFU

Att lämna omdöme

 • Inför VFU-perioden tar du del av handledarbrev, omdömesformulär och studentens VFU-uppgifter, för att planera för studentens medverkan i undervisning så att övning och prövning möjliggörs.
 • I början av VFU-perioden har du och den studerande ett samtal där ni tillsammans planerar innehåll och upplägg samt diskuterar omdömesprocessen och går igenom de dokument som ligger som underlag för omdömet.
 • Formativ feedback på sociala och didaktiska lärarförmågor sker löpande under VFU-perioden. Sådan feedback kommuniceras i regelbundna samtal med studenten. Listan över kännetecken och utvecklingsplanen är bra verktyg i denna process.
 • Prövning sker i slutet av VFU-perioden och utgår alltid ifrån kursplanens mål och kriterier, vilka står preciserade i Omdömesformuläret. Det är viktigt att den studerande får tydlig information om när och hur övning respektive prövning sker och det är viktigt att avsätta tid för detta. Man bör undvika att inskränka prövningen till enstaka lektioner. En alltför lång tidsperiod bör heller inte avsättas för prövning, eftersom den studerande då inte får tillräckligt med tid att öva de tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor som ska prövas.
 • Efter att den studerandes tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor prövats fyller du självständigt i omdömesformuläret. Det är viktigt att du tydligt redovisar och motiverar dina omdömen. 
 • Gå därefter igenom det ifyllda omdömesformuläret tillsammans med studenten och för ett samtal kring hur sociala och didaktiska lärarförmågor kan vidareutvecklas. 
 • Spara ner omdömesformuläret och lämna sedan in det enligt anvisningar från kursansvarig/examinator. senast en vecka efter avslutad VFU-kurs, när samtliga VFU-dagar är genomförda. Om det återstår VFU-dagar (t.ex. på grund av sjukdom), meddelas kursansvarig när dessa är inplanerade och när studenten beräknas vara klar.
 • Examinator kontaktar handledare om det är några frågetecken. Examinator sammanväger studentens insatser och sätter ett betyg. Vid betyget Underkänt har den studerande rätt till ytterligare två examinationstillfällen. Kursansvarig ansvarar då för att upprätta en handlingsplan tillsammans med studenten och därefter beställa ny VFU-period via VFU-koordinator.

Instruktioner för inlämning av omdöme till Lisam

Teaching Practice Abroad: Advice for Mentors

Being a mentor is an important role and as a mentor you will supervise and contribute to the student's development while also having the opportunity to develop in your own role as an educator. As a mentor, you are an important reflection partner during the education and have great importance for the student's development. Your role is to meet each student where they are. Your task is to introduce the student to the profession and the assignments connected to the profession, contribute to the student's development and finally evaluate the student's efforts based on set goals. As a mentor, you will, together with the student, reflect on your professional role. The students do VFU in most semesters, so you can have a student who has never done VFU/teaching practice before or a student who has progressed further in their education.

The task of the mentor is to:

 • supervise students in the part of the education that aims to develop social and didactic skills and finally evaluate these skills (you do not decide the grade) in comparison with set goals.
 • work together with the student and clarify their considerations and strategies (share their practice-based knowledge)
 • make it possible for the student to be part of the work team and be involved in the daily planning and follow-up work.
 • hold tutoring talks with the student for at least one hour per week
 • fill in the evaluation form as well as serve and give feedback to the student
 • E-mail the evaluation form to the examiner no later than one week after completing the VFU, unless otherwise stated
 • contact the course examiner as soon as possible if problems arise that may make it difficult for the student to reach the goals.

In addition, it includes:

 • inform children, students, parents and work teams about the student
 • inform you about where in the education the student is
 • study the current course's objectives, tasks and evaluation form
 • give the student time and space
 • show interest and commitment to the student's development
 • give oral and written response
 • keep in touch with course examiner (you get an e- mail about two weeks before the course starts with information from the course teacher)
 • support the student in formulating development needs

To enable good supervision:

 • be clear in informing the student that the mentor's role is both about supporting and evaluating
 • be clear about when it is practice and when it is “examination”
 • advice based on the student's own experience
 • go through the course's assessment form early and return to these later on
 • set aside time for feedback – book “mentor-time” (at least 1 hour per week) already on the first day
 • design together with the student an agreement based on expectations from the student and from you as mentor
 • plan and organize the VFU period and the student's VFU tasks together
 • encourage the student to practice, try and refine..improve

VFU-utomlands – guide för VFU-kursansvariga

Dokument för bedömning

Grundlärare i fritidshem

Förskollärare

Grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Grundlärare i årskurs 4-6

Ämneslärare årskurs 7-9 och gymnasiet

Översikt och kännetecken

Omdömesformulär

VFU abroad 

KPU, ULV, VAL och Yrkeslärarprogrammet

Kontakt