Linköpings universitet tecknar samarbetsavtal med de kommuner och fristående enheter där VFU-placeringar kan ske.

Placeringar under den verksamhetslagda utbildningen (VFU) kan förekomma i hela Östergötland samt delar av Småland och Södermanland. Vi har samarbete med kommunerna på kartan.

Karta över orter för VFU
Placeringsorter för verksamhetsförlagd utbildning.
 

Frågor och svar om platser och placeringar

Var kan jag göra VFU?

Student placeras i första hand på enheter där LiU har avtal. Student som tidigare arbetat på en enhet eller har egna barn, släkt eller annan anknytning på en enhet bör inte placeras där. Om student önskar en annan placering än den tilldelade, kontaktas ansvarig VFU-koordinator för en dialog om detta.

Studenten får inte själv ordna en VFU-plats, utan detta får endast göras via VFU-koordinator och VFU-samordnare. (För studenter som är antagna till våra distansprogram finns speciella regler för VFU-placering.) Målet är att studenten under VFU-perioderna ska ha placerats på minst två olika VFU-skolor/fritidshem/-förskolor.

Hur får jag veta min VFU-placering

Inför din första VFU kommer du att kallas till VFU-information där VFU-ansvarig programledare och VFU-koordinator informerar och svarar på frågor om VFU:n.

Du kommer därefter att kunna se din VFU-placering i valwebben senast ca två veckor innan första VFU-dagen.

Vad är särskilda skäl för placering?

Student kan ha särskilda skäl som vi behöver ta hänsyn till när vi beställer VFU-placering. Om student har några särskilda skäl, kontaktas VFU-koordinator. Det kan vara:

 • Anknytning till skola
  Om student har barn på eller själv arbetat på en VFU-skola, behöver koordinator informeras om detta.
 • Sociala skäl
  Om student har enskild vårdnad, barn i behov av särskilt stöd eller delar vårdnad med person som har dokumenterad funktionsnedsättning /sjukdom/ skada kan student ansöka om placering närmare hemmet.
 • Medicinska skäl
  Student kan ansöka om anpassning av VFU-placering på grund av varaktig funktionsnedsättning. Till ansökan bifogas alltid ett gällande intyg: Studera med funktionsnedsättning. Om det gäller en tillfällig sjukdom/skada kontaktas studievägledare.

Får jag ordna VFU-plats själv?

Nej, student får inte ordna VFU-plats själv. VFU-placeringen sköts av VFU-teamet.

Vad gör jag om jag har funderingar kring min VFU-plats?

Kontakta din VFU-koordinator via mejl.

Har du frågor under din VFU, prata i första hand med din handledare. I andra hand kontaktar du VFU-koordinator. Du vänder dig till kursansvarig eller kursmentor om det rör kursuppgifter och bedömningsfrågor.

Vad gäller för resor till VFU?

Student måste räkna med att få resa till VFU-platser under utbildningen. Riktlinjen för resväg i samband med VFU är 90 minuter enkel resa.

Student kan önska placering via enkät som besvaras inför första VFU:n (eller ibland en blankett). Student kan också mejla till VFU-koordinator, men vi kan inte lova att student får den placeringsort som önskas. Det viktigaste är att vi hittar en bra handledare som är legitimerad och kan ta emot den aktuella VFU-perioden. Campus Linköping/Norrköping är utgångspunkt för placering vid verksamhetsförlagd utbildning. Mellan studieorterna förväntas studenten åka med Campusbussen.

Om student under VFU-period placerats på en ort långt ifrån bostadsort eller studieorten och inte har tillgång till bostad eller tillfällig bostad på dessa orter, kan studenten vara berättigad till bidrag för logi eller resekostnader. Om en student behöver en tillfällig bostad under VFU-perioden, kontaktas alltid VFU-koordinator först för att stämma av detta.
Alla studenter måste räkna med att själva betala minst 1150 kr/VFU-period.

För att kunna få ersättning för utlägg som överstiger 1150 kr, måste studenten kunna visa att billigaste färdsättet/boendet valts och kunna uppvisa originalkvitton/kontoutdrag. Det finns några kommuner som ersätter del av resekostnader och som i vissa fall även kan hjälpa till med boende. Kontakta kommunens VFU-samordnare för mer information.

Information och blankett för att ansöka om ersättning för utlägg i samband med VFU.

Om du har frågor kring reseersättning – kontakta Charlotte Lodens.

Vad gäller för fältstudiedagar?

Student har normalt tillgång till ”fältet” även när det inte är VFU-period. Till exempel för att samla in underlag till kursuppgifter eller examensarbete. Följande gäller för dessa fältstudiedagar:

 • Studenten har varit VFU-placerad på enheten den aktuella terminen och har gjort del av sin VFU på enheten och är bekant med den
 • Studenten har kommit överens med skolan/förskolan att du kan komma
 • Studenten klarar sig själv, handledaren behöver inte göra någon insats
 • Det utgår ingen reseersättning för fältstudier.

Vilka kvalitetskriterier gäller för VFU-placeringar?

LiU:s mål är att säkerställa att VFU-platsen som erbjuds studenten ger denne möjlighet att öva och visa handledare och examinator att kursmålens fodringar uppfylls. Nedan redogörs för de krav som LiU ställer på en VFU-placering.

 • Handledaren ska vara verksam inom rätt verksamhetsområde. Placering av student på annat verksamhetsområde än utbildningen avser kan i undantagsfall ske om studenten i sin examen kommer att bli behörig inom detta verksamhetsområde (se nedan). Om sådan lösning föreslås, ska den föregås av kontakt med VFU-koordinator vid lärosätet. Om studenten placeras inom annat verksamhetsområde skall detta noteras i Valwebb och förankras med studenten. En student som genomfört VFU inom annat verksamhetsområde än det som utbildningen huvudsakligen avser, ska alltid genomföra avslutande VFU inom rätt verksamhetsområde och ämne/n.
 • Gy-student kan placeras en VFU-period på 7-9, dock ej avslutande VFU.
 • 7-9-student kan placeras en VFU-period på 4-6, dock ej avslutande VFU.
 • 4-6-student kan placeras en VFU-period på åk 3, dock ej avslutande VFU.
 • Handledaren ska vara verksam lärare/förskollärare och, vid ämnesstudier, vara behörig i det ämne/ämnen som VFU:n avser. Handledaren bör har varit verksam i yrket minst 2-3 år.
 • Handledaren ska ha genomgått Handledarintroduktion. Erbjuds online via VFU-hemsidan.
 • Handledaren bör ha genomgått Handledarutbildning (7,5 hp). Söks via www.antagning.se
 • Handledaren skall under VFU-perioden kunna erbjuda studenten, utifrån kursmålen, relevanta undervisningsmoment/arbetsuppgifter i erforderlig mängd för att studenten skall kunna öva och prövas i förhållande till kursmålen. Vad gäller ”erforderlig mängd” är det svårt att sätta ett numeriskt värde, men skall avse arbete på heltid. Det sker primärt via handledarens egen undervisning och övriga arbetsuppgifter som ingår i läraryrket. I de fall handledarens undervisning inte räcker till så ska studenten ges tillgång till ytterligare undervisning/auskultation hos andra kollegor i det aktuella ämnet eller i det/de övriga ämnen studenten läser under sin utbildning.
 • Om skolinspektionen i samband med granskning av verksamheten utdelat kritik ska VFU-samordnare, eller den som ansvarar för placeringen, säkerställa att detta inte kommer att påverka studentens förutsättningar att kunna genomföra VFU:n på ett fullgott sätt. Om sådan risk föreligger ska annan VFU-placering väljas.

Ersättning för utlägg

Du måste som student räkna med att få resa till din VFU-plats under din utbildning. Du kan önska placering genom att uppge önskemål i valwebben eller via meil till VFU-koordinator, men vi kan inte lova att du får den placeringsort du önskar. Det viktigaste är att vi hittar en handledare som är legitimerad och kan ta emot dig den aktuella VFU-perioden. Campus Linköping/Norrköping är utgångspunkt för placering vid verksamhetsförlagd utbildning. Att bli placerad på studieorten måste anses vara naturligt, även om du bor långt från studieorten, eftersom utbildningen är förlagd hit.

Blankett - Ansökan om ersättning/utlägg vfu

Fakturering

Kommuner och fristående enheter som inte tecknat samarbetsavtal med Linköpings universitet skall fakturera VFU-kostnaden, direkt efter avslutad VFU.

Fakturan ställs till:
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 Linköping

För elekronisk fakturering:
GLN-nummer: 7350005589455
Peppol: 0088:7350005589455

På fakturan ska anges

 • Referens 59003 Catarina Jeppsson
 • Studentens namn och personnummer
 • Handledarens namn
 • Termin och antalet VFU-dagar
 • Totalbelopp samt belopp exkl moms, momsbelopp och -procentsats
 • Avsändarens fullständiga namn och adress
 • Avsändarens referensperson och telefonnummer
 • Plus- eller bankgironummer samt referens dit pengarna ska betalas
 • Fakturadatum och förfallodatum (30 dagar efter fakturadatum)

Kontakt