Rättigheter och skyldigheter

Grundöverenskommelser 

I en lärarutbildning ingår 20 veckor verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Du kommer därför under din utbildning att tillbringa 20 veckor ute i verksamheten, på så kallad verksamhetsförlagd utbildning.

VFU består av olika delkurser, beroende på vilken utbildning du går. I varje VFU-kurs uppmärksammas det teoretiska innehåll som föregått respektive VFU-kurs och på detta sätt sker en integration mellan utbildningens teoretiska och praktiska delar.

Det finns grundöverenskommelser som är viktiga att du känner till och läst innan din VFU!

Rättigheter

Du som student har rätt till:

 • verksamhetsförlagd utbildning
 • kontakt och stöd av VFU-koordinator
 • en handledare som är medveten om sitt handledaruppdrag
 • i diskussion med handledare upprätta en överenskommelse
 • avtalad handlednings- och återkopplingstid, minst en timme per vecka, samt delta i handledarens olika arbetsuppgifter
 • tid för genomförande av VFU- uppgifter
 • att genomföra kursuppgifter på din VFU-plats under hela läsåret
 • att ansöka om resebidrag när du genomför VFU, om angivna kriterier uppfylls
 • ny examination av VFU två gånger per kurs, om du blir underkänd på ordinarie VFU.

Skyldigheter

Du har skyldighet att:

 • informera dig om dina VFU-kurser via valwebben och VFU-webbsidan samt delta på VFU-kursintro
 • ta kontakt med din handledare i god tid (cirka 2 veckor, senast en vecka innan VFU startar)
 • visa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret
 • sätta dig in i VFU-uppgifter, omdömesformulär och lista över kännetecken
 • diskutera och följa överenskommelsen med handledaren
 • aktivt delta i handledarens olika arbetsuppgifter
 • strukturera och planera din VFU-tid (cirka 40/vecka)
 • inför genomförande av kursuppgifter samråda med VFU-platsen. 
 • ta kontakt med kursansvarig eller VFU-teamet vid problem.

Inför och under VFU

Det är mycket du behöver hålla reda och tänka på inför och under din VFU. Vi har samlat de viktigaste punkterna här. 

Att tänka på inför och under VFU

Kontrollera förkunskapskraven

Kontrollera att alla förkunskapskrav för att påbörja aktuell VFU är uppfyllda. Kontakta studievägledare om du är osäker. Om du haft studieuppehåll eller inte följer den ordinarie studiegången, måste du ta kontakt med VFU-koordinator i god tid för att kunna beredas en placering.

Beställ utdrag ur belastningsregistret

Du ansvarar för att beställa ett utdrag ur belastningsregistret i god tid innan VFU:n börjar. Du visar upp det vid varje VFU-periods start på skolan/förskolan och du behåller själv originalet. Utdraget gäller bara ett år, så därför är det viktigt att beställa ett nytt en gång per år hos Polismyndigheten. 

Beställ utdrag hos belastningsregister hos Polismyndigheten.

Ta reda på din placering i Valwebben

Ta reda på din placering genom att gå in i valwebben och logga in med ditt LiU-id. Du bör kunna se din placering senast två veckor innan VFU-perioden börjar 

Information om placering i Valwebb

Kontakta din handledare

Ta kontakt med din handledare när du fått veta din placering i Valwebben (Cirka två veckor före start, dock senast en vecka före).

Förbered dig

Läs igenom VFU-kursens hemsida och sätt dig in de VFU-dokument som gäller för din kurs. Se till att du är insatt i omdömesformulär, VFU-kursuppgifter och lista över kännetecknen samt utvecklingsplan.

Upprätta en överenskommelse

Upprätta en Överenskommelse med din handledare redan första dagen. Berätta om dina förväntningar inför VFU vid detta tillfälle, samtala och kom överens om tider, planera för VFU-uppgifter och handledning under VFU-perioden.

Sätt dig in i målen

Gå igenom Omdömesformuläret. Diskutera vad målen innebär med din handledare. Ta hjälp av lista över kännetecknen. 

Bestäm när du ska öva respektive prövas. Se till att du övar på det som ska bedömas.

Läs din LiU-mejl regelbundet

VFU-samordnare och VFU-team använder din mejl (den du angav när du sökte utbildningen) för information - inte kurssidan på LISAM. Kontrollera att du har aktuell mejladress – ändra annars! Studenter ändrar sina profiluppgifter via LADOK. Logga in på www.student.ladok.se och väljer sedan alternativet "Min uppgifter" och sedan "Ändra kontaktvägar".

Ta kontakt vid problem

Ta kontakt med kursansvarig eller VFU-teamet om det uppstår problem av något slag, som du inte kan lösa med din handledare. Meddela snarast VFU-koordinator om du inte planerar att genomföra din VFU. Kontakta även studievägledare.

Överenskommelse

Handledare och student ska ha ett inledande samtal för att ska fungera på bästa sätt.

Handledare informerar/informeras om:

 • Utdrag ur belastningsregistret
 • Adressuppgifter, nycklar, rutiner (frånvaro, skolmåltider, raster m.m.)
 • Sekretess, policyfrågor, säkerhetsfrågor
 • Kontaktuppgifter (student, handledare, närmast anhörig)

Planera hur VFU-tiden ska fördelas:
(Auskultation, egen undervisning/ledaruppgifter, planering etc.)

 • Tid i barngrupp/klass: när ska du öva - prövas
 • Tid för verksamhetsförlagda uppgifter o kursuppgifter
 • Boka tider för återkoppling mellan dig och din handledare (handledningssamtal och avslutande samtal)
 • Tid för övriga uppgifter  och speciella inslag (rastvakt, utvecklingssamtal, friluftsdagar...)
 • Rutiner för ej schemalagd VFU och barn/elevfria dagar

Gå tillsammans igenom vilka mål som ska uppnås:

 • Omdömesformuläret (mål som ska uppnås i den aktuella kursen)
 • Utvecklingsplan (synliggör mål för hela utbildningen)

Gå igenom övriga förväntningar:

 • Skolans ”regler” och vad som förväntas av personal på skolan
 • Önskemål på återkoppling och utmaningar utöver VFU-uppgifterna

VFU-tiden

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) består av olika delkurser, beroende på vilken utbildning du går. I varje VFU-kurs uppmärksammas det teoretiska innehåll som föregått respektive VFU-kurs och på detta sätt sker en integration mellan utbildningens teoretiska och praktiska delar.

Arbetstider och planering

Vilka arbetsuppgifter och tider har jag i skolan?

Du ska följa en handledare på heltid (40 timmar/vecka) och delta i samtliga möten och arbetsuppgifter som ingår i en lärares/pedagogs arbete, när så är möjligt. 

Du och din handledare ska komma överens om hur mycket tid du behöver avsätta för planering och uppföljning av undervisning/verksamhet. Denna tid kan utföras på skolan. Resterande tid är du aktiv på skolan. Den tid som inte upptas av att planera och genomföra undervisning i kursens huvudämne ägnar du åt övriga ämnen, vilket även kan innebära ämnen som du inte kommer att bli behörig i via utbildningen. Detta för att du ska få så mycket tid som möjligt för att öva dina didaktiska och sociala förmågor.

Om handledaren inte arbetar heltid ska du ändå delta på heltid, vilket kräver att handledaren och du tillsammans planerar hur resterande tid ska genomföras. Det kan innebära att du även följer andra lärare/pedagoger, en klass eller personal på skolan/förskolan/fritidshemmet.

Även om VFU-kursuppgifterna ska genomföras inom ett specifikt ämne, så ska du under varje VFU-period öva dig i alla ämnen som du kommer att bli behörig i om så är möjligt. I en del ämnen på ämneslärarutbildningen kan det ibland vara svårt att få ihop ett större antal undervisningspass per vecka. I sådana fall är det viktigt att du försöker få delta i och kanske även få ansvara för undervisning hos andra lärare som har ämnet samt i andra ämnen, för att får möjlighet att träna ledarskap och lärarförmågor. Om planeringen redan är fastställd när VFU-perioden börjar, så kan du få i uppgift att planera nästkommande termins undervisning.

Du kan, om brist på undervisningstillfällen råder i ämnet, få i uppgift att planera ett större antal lektioner än de som praktiskt kan genomföras. Dessa arbetsområden och lektionsupplägg kan sedan diskuteras och utvärderas och reflekteras kring, i samråd med handledare.

Vilka arbetstider har jag i förskola och fritidshem?

Den totala arbetstiden som du förväntas göra under en VFU-vecka är 40 timmar. I den tiden ska det även ingå undervisning/arbete i barngrupp, planeringstid, dokumentation, arbete med kursuppgifter, möten etc.

Under dagar med "helhetsansvar" förväntas du gå handledarens tider. (Se mer under rubriken ”Vad ska VFU-tiden räcka till?”)

Hur mycket tid ska jag avsätta för kursuppgifter under VFU?

Det går inte att ange en specifik tid som gäller för alla VFU-kurser, då inte kursuppgifterna är identiska. Här kan kursansvarig ge direktiv om tidfördelning. Fördelningen av tiden görs i samråd med handledaren i samband med att överenskommelsen mellan student - handledare upprättas.

Vad gör jag om jag blir sjuk eller har annan frånvaro?

Det är viktigt att du informerar handledaren vid frånvaro (till exempel sjukdom eller vård av barn). Handledaren lämnar inte in omdömen förrän antalet VFU-dagar är genomförda. Du ska ta igen missade enstaka dagar genom att du kontaktar din handledare och bestämmer när du ska ta igen de dagar du varit borta. Meddela kursansvarig. Är det en längre sjukdom, så ska du snarast, förutom handledaren, kontakta kursansvarig och VFU-koordinator, för att pausa din VFU.

Om du varit frånvarande under en längre period än enstaka dagar, så måste en ny VFU-period beställas. Du kontaktar studievägledare för att komma överens om när du lämpligen kan ta igen VFU-perioden. Därefter kontaktas VFU-koordinator, som i sin tur kan påbörja processen att leta efter en ny placering.

Informera kursansvarig och VFU-koordinator snarast om du avbryter din VFU-period. Vid behov, ta kontakt med studievägledare för att planera hur du ska lägga upp dina fortsatta studier.

Får jag vikariera?

Nej, då bryts VFU-perioden och de dagar du vikarierar måste du ta igen efter VFU-periodens slut, vilket inte är en bra lösning. Om du vikarierar ska du skriva avtal med arbetsgivaren ifråga och få lön.

Hur planeras en VFU-kurs?

Det är viktigt att VFU:n planeras i samråd med handledaren och utifrån VFU-skolans verksamhet och möjlighet att tillgodose målen för aktuell VFU-kurs.

 • Kursdokumenten (Omdömesformuläret, kursplanen, Handledarbrevets information, Professions- och utvecklingsguiden och den individuella utvecklingsplanen) används som grund för planeringen.
 • Planera en vecka i taget och synliggör studentens olika arbetsuppgifter (inklusive raster, planeringstid, mötestider, tid för ombyten med mera). Arbetstid cirka 40 timmar/vecka. 
 • VFU-kursen inleds lämpligen med auskultationer av handledarens undervisning som förberedelse till den egna undervisningen. Auskultationer kan även efter överenskommelse genomföras hos andra lärare/förskollärare än handledaren. Det är också intressant och lärorikt att under en dag följa en lärare/pedagog och under en annan dag följa en klass. Tänk på att planera auskultationernas ”fokus”. Vad ska studenten studera/observera/vara uppmärksam på?
 • Det är viktigt att VFU-perioden planeras så att den sker i en följd och inte sprids ut över en längre tid än den aktuella VFU-kurstiden sträcker sig.
 • Observera att kurserna på de olika programmen är olika fördelade på veckor och timmar, så utgå alltid från de direktiv som gäller för aktuell kurs

Vad ska VFU-tiden räcka till?

VFU-tiden ska till exempel innehålla:

 • Auskultation (följa sin handledare - och ibland andra lärare eller nyckelpersoner i skolan/förskolan/fritidshemmet) och aktivt studera olika aspekter utifrån till exempel lärar- och elevperspektiv
 • Egen undervisning och undervisning tillsammans med andra
 • Förberedelsetid/planeringstid (kan delvis förläggas till skolan/förskolan eller hemma)
 • Tid för att arbeta med övriga kursuppgifter som hör till kursen. Se handledarbrev från kursansvarig.
 • Mötestid (möten där handledaren är med samt eventuella andra möten/träffar som hl och student anser kan vara intressanta för studenten) samt utvecklingssamtal och
  liknande
 • Handledningssamtal med handledare
 • Rastvakt och andra roller och uppgifter som ingår i handledarens uppdrag

Platser och placering

Bedömning

Handledarens uppgift är inte att sätta betyg - det gör kursansvarig lärare eller examinator. Däremot lämnar handledaren ett omdöme, via omdömesformuläret, vilket ligger till grund för kursbetyget. Det är viktigt att du som student sätter dig in i de förmågor som ska examineras. Diskutera tillsammans med din handledare hur du kan gå tillväga för att nå målen. Det är också viktigt att du deltar i informationsträffar, där kursansvarig eller professionsmentor går igenom kursens mål och kursuppgifter och att du sätter dig in i hur dessa ska tolkas och utvärderas under VFU-kursen. På kurser som omfattar mer än 3 hp (mer än 2 veckors VFU), sätts antingen betyget U, G eller VG, annars endast U eller G.

Omdömesformulär

I varje enskild VFU-kurs skrivs kursens mål fram i ett omdömesformulär och det är det dokumentet som ligger till grund för examinators bedömning. Till varje kursmål finns det bedömningskriterier, vilka är kvalitativa beskrivningar av hur målet kan uppfyllas. Vi rekommenderar att du och din handledare stämmer av hur du ligger till efter cirka halva VFU-perioden och tillsammans diskuterar och konkretiserar hur och vad du kan utveckla för att nå målet eller, om möjligt, den högre nivån.

Handledaren ansvarar för att i slutet av VFU-perioden fylla i omdömesformuläret. Handledaren kryssar för de bedömningskriterier som bäst motsvarar visade sociala alternativt didaktiska kompetenser på respektive mål samt motiverar och exemplifierar omdömet. I samband med det avslutande handledningssamtalet, delger handledaren dig sina omdömen. Du kan då be att få en kopia på omdömesformuläret, innan handledaren skickar in det till kursansvarig/examinator. Det är slutligen kursens examinator som väger samman och gör en helhetsbedömning av kursmålen, där hänsyn även tas till eventuella övriga prestationer i kursen.

Omdömesformulär för de långa programmen

Utvecklingsplan

Utvecklingsplanen är ett dokument som studenten ansvarar för att fylla i. I Utvecklingsplanen sammanfattar studenten, med stöd av handledaren, de styrkor och utvecklingsområden som studenten visat under innevarande VFU-period. Studenten formulerar där, med handledarens stöd, exempel på sådant som studenten kan/bör träna på inför kommande VFU-period.

Målet med att upprätta en utvecklingsplan är att studenten ska kunna uppmärksamma och följa sin egen utveckling. Den ska främst ses som ett stödmaterial för studenten. I en del VFU-kurser kan Utvecklingsplanen ingå som en del i en kursuppgift, till exempel som underlag för reflektion.

Vi rekommenderar att student (och handledare) även för loggbok och noterar de tankar och reflektioner som uppkommer under VFU- perioden.

Utvecklingsplan för VFU

Att ta ett helhetsansvar

För varje ny VFU-period ska studenten kunna ta ett allt större ansvar för att under avslutande VFU-perioden kunna axla ett helhetsansvar. Det är viktigt att detta finns i åtanke och förbereds under de tidigare VFU-perioderna.

Helhetsansvar innebär att studenten får en möjlighet att öva och prövas i sitt kommande yrke, det vill säga agera socialt och didaktiskt under en längre sammanhållen tid. Handledare och student ska gemensamt åstadkomma att studenten tar ett kliv fram medan handledaren tar ett steg tillbaka. I praktiken innebär det att studenten i så stor utsträckning som möjligt tar över de uppgifter som handledaren brukar ansvara för. Det gäller till exempel undervisning i helklass/arbete i barngrupp, föräldrakontakter, dokumentation, reflektion, planering, genomförande, utvärdering, bedömning och återkoppling. Inom förskola och fritidshem handlar det också om praktiskt arbete i samband med måltider med mera. Studenten ingår ofta i ett arbetslag och tar alltså den del av ansvaret som handledaren brukar ha i det dagliga arbetet. När det gäller speciella uppdrag som handledaren har, kan studenten överta dessa efter överenskommelse.

Inför helhetsansvaret behövs ett samtal om hur studenten ska få chansen att agera självständigt, och samtidigt få feedback på sin insats.

Skola - helhetsansvar

Under avslutande VFU är det bra att studenten får helhetsansvar en längre period, från några dagar i taget till en hel vecka. Det är viktigt att detta inte sker sista VFU-veckan utan gärna under VFU-vecka 7 eller 8. Det finns då tid att utvärdera och arbeta vidare med det som eventuellt upplevts som svårt eller problematiskt.

Inför ett överlämnande måste följande förankras hos rektor på den aktuella skolan (handledaren ansvarar för att lyfta förslaget och diskutera med sin rektor):

 • rektor bestämmer i samråd med handledaren hur ansvaret för studenten ska hanteras om handledaren väljer att vistas på någon annan plats än på skolan, när studenten tar över. Det kan till exempel vara en annan lärare eller skolledare som finns tillgänglig om något akut skulle hända eller studenten behöver fråga om råd.
 • det ska finnas en plan på skolan ifall övertagandet inte fungerar och behöver avbrytas i förväg och studenten ska vara informerad om detta.
 • skolan (rektor/handledare) ansvarar för vilken information som behöver gå ut till föräldrarna. Studenten kan med fördel involveras i detta.
 • om det av någon anledning, (på grund av klassen/handledarens uppdrag som helhet/studenten) inte fungerar att ta över ansvaret för en hel vecka för studenten – då kanske det kan lösas med övertagande en eller två dagar i taget vid fler tillfällen
 • om skolan har två studenter, skulle två handledare kunna välja en vecka var, där de ansvarar för den andra studenten parallellt med sin egen under den vecka den andre handledaren inte är där och så byter man roller nästa.

Handledare och student kan med fördel planera in telefontider under veckan för avstämning.

Förskola och fritidshem - helhetsansvar

Eftersom handledaren måste ha sett tillräckligt för att ha underlag till omdömet, kan det vara lämpligt att studenten ersätter en kollega istället för handledaren och att handledaren finns kvar i barngruppen tillsammans med studenten.

 • Under helhetsansvaret ska studentens arbetstid vara heltid och i de fall handledaren inte arbetar heltid går studenten en tid som motsvarar en heltidstjänst, vilken bör innehålla yrkesrollens varierande arbetstider det vill säga rymma såväl öppning som stängning. Tiden ska också inrymma planeringstid och tid för eventuella kursuppgifter.

Vad händer om jag blir underkänd på VFU:n?

Om du får betyget underkänt på din VFU har du rätt till ytterligare två VFU-examinationstillfällen och du erbjuds en handlingsplan, där du och kursansvarig/examinator lyfter fram förbättringsområden och förslag på hur dessa kan utvecklas.

Examinationstillfälle 2

 1. Kursansvarig/Examinator meddelar studenten betyget U. Kursansvarig/Examinator och student går tillsammans igenom bedömningsunderlag som legat till grund för underkännandet. Denna genomgång kan med fördel göras tillsammans med professionsmentor. Examinator och student kommer överens om hur lång VFU-perioden ska vara. Som mest kan en denna VFU-period vara det antal dagar som motsvarar provkoden som studenten är underkänd på.
 2. Studenten har rätt till en handlingsplan inför examination 2 av VFU, vilket rekommenderas och det är då examinators ansvar att se till att sådan upprättas. Om en handlingsplan inför ny examinationen upprättas, mejlas en kopia till VFU-koordinator.
 3. Examinator meddelar VFU-koordinator studentens namn och antal dagar som VFU:n ska innefatta.
 4. Studenten tar kontakt med VFU-koordinator för att planera och beställa ny VFU-plats.
 5. VFU-koordinator beställer ny VFU-period hos VFU-samordnare. När placering är klar att påbörjas skickar koordinator handledares kontaktuppgifter till student och examinator.
 6. Kursansvarig mejlar handledare och student samtliga VFU-dokument som ska användas under VFU:n
 7. Handledaren skickar in omdömesformuläret till examinator, när studenten fullgjort sin VFU-period.
 8. Efter avslutad VFU examinerar examinator.

Vad händer om jag blir underkänd en andra gång?

Examinationstillfälle 3

 1. Samma som vid examinationstillfälle 2: punkt 1-3.
 2. Inför det tredje examinationstillfället måste studenten kontakta och boka tid för möte hos programansvarig för VFU. Under mötet redovisas och diskuteras hur studenten
  arbetat med att utveckla de förmågor/färdigheter som underkänts av examinator, samt hur studenten eventuellt kan gå tillväga för att ytterligare förbereda sig för 3e examinationen. Studenten informeras också om att ännu ett tredje underkänt VFU-betyg på samma kurs innebär att studenten inte får fortsätta utbildningen.
 3. När studenten är redo för VFU, kontaktas VFU-koordinator för att planera och beställa ny VFU-plats.
 4. VFU-koordinator beställer ny VFU-period hos VFU-samordnare. När placering är klar att påbörjas skickar koordinator handledares kontaktuppgifter till student och examinator.
 5. Kursansvarig mejlar handledare och student samtliga VFU-dokument som ska användas under VFU-kursen. Student och handledare rekommenderas även att tillsammans gå
  igenom om handlingsplanen
 6. Handledaren skickar in omdömesformuläret till examinator, när studenten fullgjort sin VFU-period och därefter examinerar examinator.

VFU-teamet