VFU-guide för studenter på lärarprogrammen

 

Rättigheter och skyldigheter Visa/dölj innehåll

Grundöverenskommelser 

I en lärarutbildning ingår 20 veckor verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Du kommer därför under din utbildning att tillbringa 20 veckor ute i verksamheten, på så kallad Verksamhetsförlagd utbildning.

VFU:n består av olika delkurser, beroende på vilken utbildning du går. I varje VFU-kurs uppmärksammas det teoretiska innehåll som föregått respektive VFU-kurs och på detta sätt sker en integration mellan utbildningens teoretiska och praktiska delar.

Det finns grundöverenskommelser som är viktiga att du känner till och läst innan din VFU!

Rättigheter

Du som student har rätt till:

 • verksamhetsförlagd utbildning
 • kontakt och stöd av VFU-koordinator
 • en handledare som är medveten om sitt handledaruppdrag
 • i diskussion med handledare upprätta en överenskommelse
 • avtalad handlednings- och återkopplingstid, minst en timme per vecka, samt delta i handledarens olika arbetsuppgifter
 • tid för genomförande av VFU- uppgifter
 • att genomföra kursuppgifter på din VFU-plats under hela läsåret
 • att ansöka om resebidrag när du genomför VFU, om angivna kriterier uppfylls
 • ny examination av VFU två gånger per kurs, om du blir underkänd på ordinarie VFU.

Skyldigheter

Du har skyldighet att:

 • informera dig om dina VFU-kurser via valwebben och VFU-webbsidan samt delta på VFU-kursintro
 • ta kontakt med din handledare i god tid (ca 2 veckor, senast en vecka innan VFU:n startar)
 • visa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret
 • sätta dig in i VFU-uppgifter, omdömesformulär samt Professions- och utvecklingsguiden/lista över känetecken
 • diskutera och följa överenskommelsen med handledaren
 • aktivt delta i handledarens olika arbetsuppgifter
 • strukturera och planera din VFU-tid (cirka 40/vecka)
 • inför genomförande av kursuppgifter samråda med VFU-platsen. 
 • ta kontakt med kursansvarig eller VFU-teamet vid problem.

Inför och under VFU Visa/dölj innehåll

Det är mycket du behöver hålla reda och tänka på inför och under din VFU. Vi har samlat de viktigaste punkterna här. 

Att tänka på inför och under VFU

Kontrollera förkunskapskraven

Beställ utdrag ur belastningsregistret

Ta reda på din placering i Valwebben

Kontakta din handledare

Förbered dig

Upprätta en överenskommelse

Sätt dig in i målen

Förbered inför handledningstillfällen

Läs din LiU-mejl regelbundet

Vid kontakt vid problem

Överenskommelse Visa/dölj innehåll

Handledare och student ska ha ett inledande samtal för att ska fungera på bästa sätt.

Handledare informerar/informeras om:

 • Utdrag ur belastningsregistret
 • Adressuppgifter, nycklar, rutiner (frånvaro, skolmåltider, raster m.m.)
 • Sekretess, policyfrågor, säkerhetsfrågor
 • Kontaktuppgifter (student, handledare, närmast anhörig)

Planera hur VFU-tiden ska fördelas:
(Auskultation, egen undervisning/ledaruppgifter, planering etc.)

 • Tid i barngrupp/klass: när ska du öva - prövas
 • Tid för verksamhetsförlagda uppgifter o kursuppgifter
 • Boka tider för återkoppling mellan dig och din handledare (handledningssamtal och avslutande samtal)
 • Tid för övriga uppgifter  och speciella inslag (rastvakt, utvecklingssamtal, friluftsdagar...)
 • Rutiner för ej schemalagd VFU och barn/elevfria dagar

Gå tillsammans igenom vilka mål som ska uppnås:

 • Omdömesformuläret (mål som ska uppnås i den aktuella kursen)
 • Utvecklingsplan (synliggör mål för hela utbildningen)

Gå igenom övriga förväntningar:

 • Skolans ”regler” och vad som förväntas av personal på skolan
 • Önskemål på återkoppling och utmaningar utöver VFU-uppgifterna

VFU-tiden Visa/dölj innehåll

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) består av olika delkurser, beroende på vilken utbildning du går. I varje VFU-kurs uppmärksammas det teoretiska innehåll som föregått respektive VFU-kurs och på detta sätt sker en integration mellan utbildningens teoretiska och praktiska delar.

Arbetstider och planering

Vilka arbetsuppgifter och tider har jag i skolan?

Vilka arbetstider har jag i förskola och fritidshem?

Hur mycket tid ska jag avsätta för kursuppgifter under VFU?

Vad gör jag om jag blir sjuk eller har annan frånvaro?

Får jag vikariera?

Hur planeras en VFU-kurs?

Vad ska VFU-tiden räcka till?

Platser och placering Visa/dölj innehåll

Bedömning Visa/dölj innehåll

Handledarens uppgift är inte att sätta betyg - det gör kursansvarig lärare eller examinator. Däremot lämnar handledaren ett omdöme, via omdömesformuläret, vilket ligger till grund för kursbetyget. Det är viktigt att du som student sätter dig in i de förmågor som ska examineras. Diskutera tillsammans med din handledare hur du kan gå tillväga för att nå målen. Det är också viktigt att du deltar i informationsträffar, där kursansvarig eller kursmentor går igenom kursens mål och kursuppgifter och att du sätter dig in i hur dessa ska tolkas och utvärderas under VFU-kursen. På kurser som omfattar mer än 3 hp (mer än 2 veckors VFU), sätts antingen betyget U, G eller VG, annars endast U eller G.

Omdömesformulär

Professions- och utvecklingsguide

Utvecklingsplan

Att ta ett helhetsansvar

Vad händer om jag blir underkänd på VFU:n?

Vad händer om jag blir underkänd en andra gång?

VFU-teamet Visa/dölj innehåll