17 oktober 2014

Vinnova finansierar 15 forskningsprojekt som ska bidra till att Sverige når miljömålen. Fem av projekten och närmare 20 miljoner gick till LiU. Citylogistik, flygplatslogistik och djurtransporter är några exempel.

Vinnovas utlysning Transport och miljöinnovationer på sammanlagt 57 miljoner kronor ska gå till forskning som med hjälp av innovation kan få Sverige att prestera bättre i förhållande till de miljö- och transportpolitiska målen.

En tredjedel av projekten och lika stor andel av pengarna har gått till LiU-forskning. Fyra av projekten handlar om transportforskning, ett om miljö. Ytterligare tre beviljade projekt drivs av LiUs samarbetspartner VTI.

Kortare djurtransporter

Uno Wennergren, professor i teoretisk biologi får 4,1 miljoner för projektet logistiklösningar inom slakterinäringen. Ett projekt han driver tillsammans med Skogforsk och Scan.

– Vi har visat att med bättre logistik kan vi halvera transporttiderna, vilken betyder minskad stress för djuren, lägre kostnader och minskade koldioxidutsläpp. Att vi nu kan genomföra detta i praktiken innebär att vi även ökar konkurrenskraften för svensk djurhållning, säger Uno Wennergren.

TrafikstockningCitylogistik

Mats Abrahamsson, professor i logistik får 5 miljoner till projektet Affärsmodeller för Citylogistik och Maria Björklund, docent på samma avdelning, får 3,5 miljoner till projektet Transportrelaterat CSR-arbete för ökad lönsamhet och innovation (där CSR står för Corporate Social Responsibility).

Flyglogistik

Valentin Polishchuk, universitetslektor på Avdelningen för kommunikations- och transportsystem, får också 4,7 miljoner till flyglogistik i projektet Optimal design of terminal airspace.

Inom miljöområdet får docent Joakim Krook på Avdelningen för industriell miljöteknik 2,3 miljoner till projektet Deponier som gruvor 2.0 – utveckling av koncept, strategier och åtgärder för ökad lönsamhet och miljöprestanda.

– Det här är stor framgång för Linköpings universitet som logistikcentrum eftersom även två av VTI-projekten är Linköpings-baserade, konstaterar Jan Lundgren, professor och avdelningschef för Avdelningen för kommunikations- och transportsystem, Campus Norrköping.

Kontakt