Forskningsresultat offentliggörs i vetenskapliga publikationer av olika slag. Vilka typer av publikationer som är vanligast att publicera sig i som forskare varierar mellan forskningsområden och från disciplin till disciplin. Här kan du läsa om de vanligast förekommande publikationstyperna.

Vetenskapliga artiklar

En vanlig publikationstyp i forskningssammanhang är den vetenskapliga artikeln. Inom de flesta discipliner är det också den typ av publikation som har högst status. 

Artiklar som publiceras i vetenskapliga tidskrifter har i regel genomgått kollegial granskning, även kallat sakkunniggranskning eller peer review, innan de publicerats. Det innebär att texten har gåtts igenom av andra forskare med ämnesrelevant kompetens innan publiceringen. Författaren (eller författarna) är allt som oftast forskare verksam vid ett universitet eller annat lärosäte. Målgruppen är andra forskare inom samma forskningsområde.

Tidskrifterna som vetenskapliga artiklar publiceras i är ofta disciplinspecifika och kan antingen vara prenumerationsbaserade (många sådana tillhandahålls via universitetsbibliotek eller motsvarande) eller öppet tillgängliga på webben (så kallade open access-tidskrifter).

Läs mer om hur du tar reda på om en tidskrift är vetenskaplig:
Är tidskriften vetenskaplig?

Avhandlingar

En doktorsavhandling är resultatet av en doktorands forskarstudier och läggs fram vid en så kallad disputation. Vid denna har opponenten (en senior forskare med ämnesspecifik kompetens) till uppgift att efter en noggrann granskning kritisera och värdera den framlagda avhandlingen. Avhandlingen har också granskats av doktorandens handledare och betygsätts efter disputationen av en betygskommitté.

Det finns två slag av avhandlingar. Sammanläggningsavhandlingar består av flera artiklar, vanligen tidigare publicerade i vetenskapliga tidskrifter, som slås samman till en publikation. Artiklarna i en sammanläggningsavhandling omsluts av en sammanfattande och resonerande del, kappan. Monografiavhandlingar innehåller istället en längre, sammanhållen text.

En licentiatavhandling är en avhandling på en lägre vetenskaplig nivå än doktorsavhandlingen.

Böcker

Forskare publicerar sig också i vetenskapliga böcker, oftast utgivna på internationella, forskningsinriktade förlag. En monografi är en bok med en enda eller några få författare och behandlar ett sammanhållet ämne. En antologi har sammanställts av en redaktör och består av olika bidrag eller kapitel från en rad olika författare. 

Konferensartiklar

I samband med att forskare möts på konferenser är det vanligt att de lägger fram konferensartiklar. En konferensartikel är ofta av kortare format där man presenterar sin pågående forskning. Ibland kan sådana publikationer genomgå peer review och om de publiceras sker det i så kallade conference proceedings.

Traditionerna kring konferenspublikationer skiljer sig mycket åt beroende på forskningsområde. Inom vissa discipliner tillmäts de stort vetenskapligt värde, i synnerhet inom sådana där forskningsfronten förflyttar sig mycket snabbt. Inom andra discipliner har de lägre vetenskaplig status och kan närmast betraktas som ett förstadium till en vetenskaplig artikel.

Rapporter

Pågående eller avslutad forskning redovisas ofta i rapporter av olika slag, utgivna av exempelvis forskningsinstitutioner, myndigheter eller organisationer. Rapporter genomgår som regel inte peer review och kan ha skiftande vetenskapligt värde. I vissa fall har en rapport andra forskare som målgrupp, i andra vänder man sig till en bredare publik. Beroende på i vilket sammanhang de getts ut kan de också fylla olika funktioner och ha olika syften.

Grå litteratur

Olika typer av publikationer som inte lätt kan inordnas i någon kategori eller inte givits ut på ett förlag eller av annan organisation kallas ibland för grå litteratur. Det kan till exempel handla om opublicerade manuskript, patent, standarder, policydokument, riktlinjer med mera. Även denna typ av litteratur kan i vissa fall ha forskningsmässig betydelse och refereras till i annan forskning.
Visa mer Visa mindre

Översikt vetenskapliga publikationer

Artikel
Vetenskaplig bok
Avhandling
Rapport
Konferens­artikel
Skriven av
forskare
forskare
forskar­studerande
forskare
forskare
Granskad
av andra forskare  genom peer review
ofta av redaktörer
av handledare, senare av opponent och betygskommitté
kan vara kollegialt granskad av andra forskare. Men mycket varierande
ibland före konferensen och under konferensen av andra konferens­deltagare
Publicerad
i vetenskaplig tidskrift
av akademiskt förlag
som regel av universitet eller universitets­förlag
i arbetsrapport, serier utgivna av institutioner eller forsknings­institut
ibland i conference proceedings, men ofta opublicerade
Målgrupp
forskare inom samma område
forskare inom samma område
främst betygskommitté och opponent
varierar. Kan vara andra forskare men också en bredare målgrupp
deltagare på konferensen/­forskare inom samma område
Se upp för
rovtidskrifter som uppger sig för att vara seriösa
Bör inte blandas ihop med populär­vetenskapliga böcker
Viktigt att vara källkritisk och bedöma graden av vetenskaplighet
Alla konferenser är inte vetenskapliga

Relaterat innehåll