Även om du inte är student eller anställd vid LiU kan du ändå använda universitetsbiblioteket. Som alumn eller övrig användare kan du låna böcker och använda dig av bibliotekets e-resurser på plats i biblioteket.

Förutom information om hur du kan använda Linköpings universitetsbibliotek efter din studietid hittar du här tips om andra biblioteks- och sökresurser som du har tillgång till, däribland länkar till öppna databaser, arkiv och andra informationskällor. 

Universitets- och högskolebibliotek i Sverige ger ofta tillgång till elektroniska resurser på plats i biblioteken även för användare som inte är knutna till det egna lärosätet.

På Linköpings universitetsbibliotek är du välkommen att skaffa ett bibliotekskort när du inte längre är student vid LiU. Du har inte tillgång till alla databaser hemifrån, men har åtkomst på bibliotekets datorer.

Biblioteksservice

Använd Linköpings universitetsbibliotek

Andra biblioteksresurser

Kommunala bibliotek

På stadsbibliotek och filialbibliotek kan du förutom att låna böcker, filmer, kartor och annat material även låna en dator och skriva ut papper.

I Östergötland samlas de kommunala biblioteken under paraplyet Götabiblioteken.

Läs mer om Götabiblioteken

Regioner 

Anställda vid Region Östergötland och andra regioner har tillgång till medicinska databaser och elektroniska tidskrifter via EIRA (Effective Information Retrieval and Acquisition).

Resurserna är fritt tillgängliga via regionens datorer. För åtkomst hemifrån krävs lösenord. 

Kontakta din region för mer information

Företag

Många större företag har egna bibliotek som ger tillgång till informationsresurser och fjärrlån. Hör med din arbetsgivare om vilka biblioteksresurser du har tillgång till. 

Läs mer om olika typer av bibliotek hos Biblioteksföreningen:

Fakta om bibliotek

Ämnesövergripande informationsresurser

Svenska och utländska bibliotekskataloger

Libris (svensk samkatalog för forsknings-, högskole- och universitetsbibliotek. Även en del folkbibliotek deltar.)

Några utländska bibliotekskataloger:

Förlag

Många förlag gör sitt material fritt sökbart på nätet (dock med varierande täckning bakåt i tiden). Artiklarnas fulltext kräver ofta prenumerationer. Bibliotek kan i regel göra fjärrlån på enstaka artiklar. Man kan också betala dem styckevis, till exempel med kreditkort, direkt från förlagen.

E-bokssamlingar

Allmänna resurser

 • WorldWideScience (en fritt sökbar databas med innehåll från nationella och internationella databaser, arkiv och portaler)
 • Google Books Search (Google har genom samarbete med förlag och stora bibliotek skannat in en stor mängd böcker. Vissa titlar är tillgängliga i sin helhet, andra är tillgängliga i delar)
 • Google Scholar (Googles sökfunktion för att hitta vetenskapliga publikationer)

Open access-material

Open access betyder att författare och organisationer gör sina verk kostnadsfritt tillgängliga för alla med en internetuppkoppling. Med open access kan man läsa, ladda ned, kopiera, distribuera, skriva ut, söka och citera versioner av fulltexter utan finansiella eller tekniska hinder. Vid användandet måste man dock som vanligt följa upphovsrättslig lagstiftning.

Söker man i databaser kan man i de flesta fall följa den länk som ges. Är tillgången till artikeln säkrad via open access kan man nå fulltexten utan lösenord, IP-spärrar, etc.

 • DOAJ (en förteckning över tidskrifter som följer open access-principer) 
 • DOAJ Find articles (sök bland tidskrifter förtecknade i DOAJ)

Parallellpublicering

De flesta kommersiella förlag tillåter open access med vissa begränsningar. Ett vanligt sätt är att man tillåter parallellpublicering, det vill säga att författarna får göra sina verk fritt tillgängliga, under vissa villkor, parallellt med en traditionell publicering i en tidskrift.

Parallellpublicerade verk hittar man i de vanliga databaserna, men också i olika arkiv: 

Offentligt tryck

Många myndigheter och intresseorganisationer har en mängd material på sina webbplatser. Några exempel:

Survival guide 2.0

För att få tips på hur du kan hitta vetenskapliga artiklar, ta också en titt i: 
Survival Guide 2.0 - hjälp jag får inte tag i artikeln jag letar efter
 

Samhällsvetenskap

Beteendevetenskap

 • ERIC - Education resources information centre (databas med referenser till artiklar, rapporter och böcker inom pedagogik och psykologi)
 • Cogprints (arkiv för elektroniskt publicerad forskning inom ämnena psykologi, neurovetenskap, lingvistik, filosofi och biologi)
 • Kunskapsguiden (webbplats med samlade resurser inom hälsa, sjukvård och omsorg från bland annat Socialstyrelsen)

Genusvetenskap

KVINNSAM (kvinno-, mans- och genusforskning) är en tvärvetenskaplig litteraturdatabas med svenska och utländska genusvetenskapliga referenser ur Göteborgs universitetsbiblioteks bestånd:
monografier och samlingsverk
bidrag i samlingsverk
artiklar i tidskrifter och årsböcker
uppsatser

Juridiska fulltextsamlingar

 • Dokument (riksdagstryck, förarbeten och alla svenska lagar och förordningar från Sveriges riksdag)
 • Lagrummet (den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation. Länkar till rättsinformation hos regering, riksdag, högre domstolar samt statliga myndigheter)
 • Domstolsväsendets Rättsinformation (kortfattade uppgifter om vägledande avgöranden från följande överinstanser: Högsta domstolen, Regeringsrätten, sex hovrätter, fyra kammarrätter, Arbetsdomstolen, Marknads-domstolen, Patentbesvärsrätten, Rättshjälpsnämnden och Domstolsverket)
 • EUR-Lex (Europeiska unionens lagstiftning fritt tillgänglig på de 23 officiella språken. Databasen omfattar Europeiska unionens officiella tidning (EUT), fördrag, lagstiftning, rättspraxis och förberedande rättsakter.)
 • Curia (Europeiska unionens domstol)

Naturvetenskap och teknik

Fysik

Kemi

 • ChemSpider (fri webbresurs inom kemi från Royal Society of Chemistry. Indexerar kemiska strukturer med tillhörande information och täcker alla kemiska inriktningar. Erbjuder text- och struktursökning.)
 • PubChem 

Miljö

 • European Environmental Agency (ett organ inom EU som arbetar för att tillhandahålla tillförlitlig information om klimat och miljö. Under Publications finns rapporter sorterade efter ämne och tid)
 • Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande)
 • Fridtjof Nansens Institutt (oberoende stiftelse som forskar kring internationell miljö-, energi- och resurshanteringspolitik och -lagstiftning. Fulltexter finns under rubrikerna Research och Publications)
 • HELCOM (Helsinki Commission. Under Publications finns fulltexter om miljöskyddsarbetet kring Östersjön)
 • JTI Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik
 • Motala Ströms Vattenvårdsförbund (rapporter och kartor finns under "Resultat" medan styrdokument och mötesanteckningar ligger under "Dokument")
 • Naturvårdsverket (publikationer finns under "Meny")
 • Norden.org (De nordiska ländernas officiella samarbete. Här återfinns bland annat Nordic Statistical Yearbook)
 • Oxford Research Encyclopedia (uppslagsverk med forskningsartiklar och översikter inom flera ämnesområden)
 • SEI Stockholm Environment Institute (ideell organisation som arbetar med miljö- och utvecklingsfrågor. Publikationslistorna innehåller både referenser och länkar till pdf)
 • SLU Sveriges Lantbruksuniversitet (några av SLU:s publikationer finns listade via den länkade sidan. Övriga publikationer kan sökas via Epsilon eller SLUpub som länkas till från SLU:s sida.)
 • SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut har flera officiella rapportserier som är sökbara under rubriken "Publikationer")
 • Vattenmagasinet (Vattenmagasinet kommer att berätta om Svenskt Vattens utredningar och rapporter på ett ingående sätt men också ge en blick in i framtiden och den utveckling som är på gång inom VA-området, både i Sverige och omvärlden.)
 • IVL Svenska Miljövårdsinstitutet (IVL:s publikation)
 • VTI Väg- och transportforskningsinstitutet (under Forskningsresultat kan rapporter och andra publikationer sökas och från Biblioteket kan böcker beställas som lån via CNB. Via VTI finns även Transguide som förtecknar transportforskningslitteratur)
 • World Wide Science.org (The Global Science Gateway länkar till en mängd vetenskapliga databaser)

Energiteknik

DOE Information bridge (rapporter från U.S. Department of Energy)

Kvalitetsteknik

Transporter, logistik

 • Portalen för Transportforskning (informationstjänst inom transportområdet från Bibliotek och informationscenter, BIC, vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI).
 • TRID Online (The Transportation Research Information Services (TRIS) och OECD's Joint Transport Research Centre’s International Transport Research Documentation, ITRD, databaser över transportlitteratur. Den produceras av Transportation Research Board (TRB) vid National Academies of Sciences i USA)

Standardisering

 • ISO Online (katalog över internationella standarder. OBS! Det är fritt att använda katalogen men själva standarderna måste köpas.)
 • SIS Standardiseringen i Sverige (katalog över svenska standarder. OBS! Det är fritt att använda katalogen men själva standarderna måste köpas.)

Preprints

Preprints är preliminära rapporter som ännu inte har genomgått peer review. De är inte att betrakta som färdiga och slutgiltiga vetenskapliga studier och bör till exempel inte användas i klinisk praxis eller omnämnas i media som granskad och värderad information.

 • arxiv.org (arXiv är ett elektroniskt arkiv med preprints inom områdena fysik, matematik, icke-linjär vetenskap, datavetenskap, kvantitativ biologi och statistik.)
 • biorxiv.org (BioRxiv är ett fritt tillgängligt arkiv för opublicerade manuskript (preprints) inom life science.)
 • chemrxiv.org (ChemRxiv är ett fritt tillgängligt arkiv för opublicerade manuskript (preprints) inom kemi och relaterade ämnen.)

Patent och varumärkesskydd

Patentdatabaser

 • Espacenet (innehåller offentliga patent och patentansökningar från hela världen och är fritt tillgänglig på Internet.)
 • Svensk patentdatabas (innehåller svenska patent och offentliga patentansökningar samt EPO-patent som omfattar Sverige. Databasen är fritt tillgänglig på internet och innehåller de uppgifter och dokument som finns i PRV:s arkiv från 1885 och framåt. Databasen uppdateras varje natt.)

Varumärkesskydd

"Ett varumärke är ett kännetecken som du använder för att skilja dina varor eller tjänster från andras eller för att framhäva den egna varan eller tjänsten. Ett bra varumärke gör att varan eller tjänsten utmärker sig bland andra." (PRV, 2013)

Läs mer om varumärkesskydd på PRV:s sidor

Designskydd

"Med design menar vi en produkts utseende. När vi talar om ett designskydd är det alltså frågan om ett rent form- eller utseendeskydd för en produkt. Andra ord som också används när man beskriver området är formgivning och mönster." (PRV, 2013)
Läs mer om designskydd på PRV:s sidor

Vad är patent?

"Ett patent är ensamrätten att utnyttja en uppfinning, det vill säga en teknisk lösning på ett problem. Det innebär att ingen annan får använda uppfinningen yrkesmässigt genom att till exempel tillverka, sälja eller importera uppfinningen utan patenthavarens tillstånd." - Patent- och registreringsverket (PRV, 2013)

Medicin och biomedicin

Medicin

 • PubMed (den största internationella medicinska och biomedicinska databasen)
 • Svensk MeSH (översättning till och från svenska av den amerikanska MeSH-terminologin)
 • Entrez (en mängd sökverktyg för biokemi, molekylärbiologi, genetik, med mera)
 • SveMed+ (databas från Karolinska Institutet med referenser till skandinaviska artiklar inom det medicinska området, innehåller även patientinformation och icke kliniska aspekter av hälso- och sjukvård. Täcker litteraturen 1977-2019.)
 • Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd (information om fler än 300 sällsynta sjukdomar och tillstånd)
 • Kunskapsguiden (från Socialstyrelsen för dig som arbetar med hälsa, vård och omsorg)
 • Folkhälsomyndigheten (myndighet med uppdrag att utveckla och stödja samhällets hälsofrämjande)

Evidensbaserad medicin

 • CRD Database (söktjänst från University of York som innehåller översiktsartiklar, utvärderingsprojekt och sammanfattningar om organisation, sjukvårdsteknologi och ekonomiska utvärderingar.)
 • Publikationer / SBU Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården (Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) är en statlig myndighet som utvärderar hälso- och sjukvårdens metoder.)
 • PubMed Health (sammanfattningar och fulltexter av ett urval systematiska översiktsartiklar.)
 • TRIP database (samsöker flera databaser och resurser)
 • NHS Evidence (webbaserad portal administrerad av National Institute for Health and Clinical Excellence som ger åtkomst till klinisk och ickeklinisk evidens för bästa metod.)

Medicinhistoria

Medicinhistoriska databasen (innehåller inspektörsberättelser, protokoll från hälsovårdsnämnder och Medicinalstyrelsen, årsberättelser från lasarett och hospital, från Överinspektören för sinnessjukvården och provinsialläkare och obduktionsrapporter, för åren 1814–1916.)
Svensk Medicinalhistorisk bibliografi (innehåller referenser till artiklar, utredningar, betänkanden med mera inom området svenskt medicinalväsen, åren 1663–1967.)

Arbetsterapi

 • OT Seeker (Occupational Therapy Systematic Evaluation of Evidence. Sammanfattningar av evidensbaserade, systematiska översiktsartiklar inom arbetsterapi.)
 • Rehabdata (REHABDATA från the National Rehabilitation Information Center/USA - litteraturdatabas som täcker handikapp och rehabilitering sedan 1956-)

Sjukgymnastik

PEDro (The Physiotheraphy Evidence Database. Sjukgymnastik, evidensbaserad, systematiska översikter)

Toxikologi

TOXNET (National library of medicine har samlad information om toxikologi)

Relaterat innehåll