Teknik - skolans viktigaste ämne?
För 10 år sedan genomförde CETIS och Teknikföretagen en kartläggning av teknikundervisningen i grundskolan. Nu har vi följt upp den med denna nya undersökning. 1 400 tekniklärare och 300 rektorer har bidragit med svar och kommentarer kring vad som utvecklats de senaste åren och hur de ser att undervisningen kan stärkas framåt.

Teknikdidaktisk forskning för lärare: Bidrag från en forskningsmiljö - DiVA
Hallström J., Höst, G., Stolpe, K. (2018)
Denna bok är en antologi om forskning kring teknikdidaktik, utgiven i samarbete mellan Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID), forskningsmiljön Teknik, naturvetenskap och didaktik (TekNaD), och Centrum för tekniken i skolan (CETIS), vid Linköpings universitet. Syftet med boken är att lärare och andra som är intresserade av teknikdidaktik ska kunna ta del av exempel på forskning som görs inom detta område.

Self-efficacy or context dependency?: Exploring teachers' perceptions of and attitudes towards technology education
Nordlöf, C., Hallström, J. & Höst, G. (2017). Self-efficacy or context dependency?:
Exploring teachers' perceptions of and attitudes towards technology education. International Journal of Technology and Design Education, Online First, 1-19

Teachers' and principals' reflections on student participation in a school science and technology competition
Walan, S. & McEwen, B. (2018). Teachers' and principals' reflections on student participation in a school science and technology competition. Research in Science & Technological Education, 1-22

Tre lärdomar från en effektutvärdering av lärarstödsprogrammet NTA, Erik Mellander och Joakim Svärdh - IFAU
Erik Mellander och Joakim Svärdh har publicerat en rapport om de långsiktiga effekterna av NTA, Naturvetenskap och teknik för alla, i IFAUs, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, rapportserier. Rapporten utvärderar effekterna av NTA på nationella prov och betyg hos elever i årskurs 9, genom att jämföra elever som har deltagit i NTA med dem som inte deltagit.

Teknik – gör det osynliga synligt - Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning - rapporten från Skolinspektionen
Skolinspektionen har granskat teknikundervisningen i 22 grundskolor. Granskningen visar att teknikämnet många gånger har en undanskymd plats och att undervisningens kvalitet behöver förbättras på flera sätt, bland annat för att bli mer relevant och intressant för eleverna.

Konsten att strula till ett liv - Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete, Svenskt näringsliv
Svenska studenter är i internationell jämförelse bland de äldsta när de etablerar sig på arbetsmarknaden. Den svenska etableringsåldern, det vill säga när tre fjärdedelar av en kull etablerat sig på arbetsmarknaden, har ökat från 21 år i början av 1990-talet till 28 år idag. Det drabbar den enskilde studenten, genom lägre livsinkomst, och det leder till samhällsekonomiska förluster. Rapporten från Svenskt Näringsliv visar att vi behöver mer tekniskt utbildade personer.

En grundskola i världsklass - Teknikföretagens prioriterade frågor för grundskolan
Grundskolan har en avgörande betydelse i att ge unga en bra kunskapsbas att stå på och stimulera intresset för teknik och matematik. När grundskolan lyckas med det bidrar det även till att underlätta för grupper som historiskt inte har sökt sig till teknikinriktade utbildningar i gymnasie- och högskolan att göra det.

Teknikämnet i träda
Teknikföretagen och CETIS har tillsammans, och med hjälp av undersökningsföretaget Demoskop, gjort en undersökning av hur det förhåller sig med teknikundervisningen i grundskolan. Det största problemet: Bristen på behöriga lärare! Det mest hoppingivande: Både lärare och rektorer tycker teknik är ett viktigt ämne både för eleverna och Sveriges framtid. Det lovar gott för framtiden!

Önskar du få tillgång till rapporten, kontakta Katarina Rehder, katarina.rehder@liu.se

Publikationer visas på rad för CETIS.

Till CETIS huvudsida