Kommunikations- och marknadsavdelningen (KOM)

Kommunikations- och marknadsavdelningen samordnar kommunikationen och marknadsföringen vid Linköpings universitet.

Vår kommunikation präglas av öppenhet, trovärdighet och nytänkande. Linköpings universitet verkar i en värld där konkurrensen om eftertraktade studenter, kompetenta medarbetare och forskningsmedel ökar alltmer. För att nå de strategiska målen, fullfölja våra uppdrag samt förverkliga visionen om att vara ett universitet med mod att tänka fritt och göra nytt arbetar Kommunikations- och marknadsavdelningen för att förstärka universitetet position som förnyare och bilden av LiU som ett samhällsengagerat universitet i ständig rörelse.

Organisation och uppdrag

Avdelningens uppdrag är både strategiskt och operativt. Vi ska bidra till att rekrytera studenter, skapa långsiktiga relationer, sprida kunskap om forskning, utbildning och samverkan, attrahera framstående medarbetare, skapa stolthet internt och externt, vårda, stärka och utveckla varumärket samt vara ett professionellt stöd i organisationen för kommunikation och marknadsföring.

Kommunikations- och marknadsavdelningen samlar alla som arbetar med kommunikation och marknadsföring vid Linköpings universitet. Arbetet sker både centralt och lokalt i organisationen. Avdelningen har sex enheter.

Nyheter och press

Följ LiU i sociala medier

Kontakta oss på KOM

Forskningskommunikations- och pressenheten

Forskningskommunikations- och pressenheten (FOKOM) arbetar med att föra ut forskning och berätta om hur ny kunskap kommer till nytta och glädje i samhället. Flera medarbetare är verksamma på institutioner, forskningscentra och större forskningsprogram. Vi svarar för basinformation om Linköpings universitet och för redaktörskap i arbetet med årsredovisning och verksamhetsplan.

Våra översättare tar bl.a. uppdrag med språkgranskning av vetenskapliga artiklar. Vi sköter den centrala presstjänsten: sprider nya forskningsrön och andra nyheter nationellt och internationellt, hanterar frågor från medier och ger internt stöd i mediefrågor.

Kontakt presstjänsten: press@liu.se

Innehållsproduktionsenheten

Innehållsproduktionsenheten knyter ihop universitetets centrala kommunikationskanaler. Vi ansvarar för sociala medier och ingångssidorna på liu.se, samordnar den interna kommunikationen, berättar om universitetet och bedriver nyhetsarbete för extern och intern webb. 

I enhetens uppdrag ligger att skriva, fotografera och filma för att skildra den mångfacetterade verksamhet som äger rum vid Linköpings universitet, både för målgrupper utanför universitetet och för våra många medarbetare och studenter.

Vi samarbetar med de andra enheterna på KOM för att rekrytera studenter, sprida forskning och berätta om hur vi samverkar med företag och samhälle.

Kontakt: nyhet@liu.se

LiU-tryckenheten

LiU-tryckenhetens främsta uppdrag är att tillhandahålla grafiska tjänster och produkter till universitetets fakultet, institutioner, kansli och studenter. Tryckeriet tar även uppdrag från privata aktörer. 

LiU-tryck har byggt upp en stor kunskap om den akademiska utbildningskulturens specifika krav när det gäller grafiska produkter och nya digitala tjänster. Vi kan hjälpa till med allt från små visitkort till stora vepor samt böcker, broschyrer m.m.

Har du behov av trycksaker eller behöver grafiskt stöd så tar du kontakt med vårt kundcenter. Läs mer om våra tjänster på sidan LiU-tryck.
Kontakt: liutryck@liu.se.

Studentrekryterings- och alumnienheten

Studentrekryterings- och alumnienhetens uppdrag är att leda och utveckla studentrekryterande marknadsföringsinsatser för vårt nationella och internationella programutbud samt fristående kurser. Våra målgrupper är presumtiva studenter i Sverige och internationella programstudenter.

Tillsammans med övriga enheter på KOM jobbar vi med flertalet marknadsföringskanaler för att hos presumtiva studenter väcka intresse för studier vid LiU och mot alumner för att stötta LiU på olika sätt.

Uppdraget inom alumni är att driva den centrala alumniverksamheten i syfte att stärka och utveckla relationen med våra nationella och internationella alumner.

Kontakt med Studentrekrytering: studentrekrytering@liu.se
Kontakt med alumni: alumni@liu.se

Varumärkes- och eventenheten

Linköpings universitet ska vara ”ett universitet med internationell lyskraft – där människor och idéer möts och utvecklas”. För att nå dit krävs tydlig kommunikation och ett målmedvetet arbete med att stärka varumärket Linköpings universitet. På enheten arbetar vi med övergripande strategier för att utveckla och stärka LiU:s varumärke nationellt och internationellt.

Vi initierar och projektleder varumärkesstärkande event och samarbeten samt LiU:s akademiska ceremonier. Inom enheten finns också verksamheten Musik vid LiU.
Kontakt: varumarke@liu.se eller profilprodukter@liu.se
Besök gärna vår profilshop: shop.liu.se
Information om att ladda ner vår logotyp.

Webb- och medialabbenheten

Webb- och medialabbenheten (WEME) har uppdrag inom utveckling och förvaltning av våra webbplatser, samt digitala medier och medialabb. Enhetens uppdrag är bland annat att utbilda, guida och leda kommunikatörer i arbetet med webb och andra digitala medier. Vidare förvaltar och utvecklar enheten digitala plattformar för extern och intern kommunikation samt analyserar och utvärderar trafik i våra kanaler.

Enheten utför särskilda uppdrag kring t.ex. större forskningsverksamheter. Medialabbet testar och utvecklar nya presentationsformat för webb och sociala medier vad gäller foto, video och ljud samt utför större uppdrag kring produktioner av video. 

Ett flertal av medarbetarna arbetar främst som kommunikatörer på olika institutioner, fakulteter och enheter inom universitetsförvaltningen. Arbetsuppgifter är bland annat arbete med extern webb, intranät, ledningsstöd, kommunikationsplaner, sociala medier, foto m.m.

Kontakt med central webmasterfunktion: webmaster@liu.se

Post- och besöksadress

Adress

Postadress

Linköpings universitet
Kommunikations- och marknadsavdelningen
581 83 Linköping

Besöksadress

Hus D
ingång 41, 1 tr
Campus Valla

Relaterat innehåll om LiU