CETIS har intervjuat och pratat med verksamma lärare inom området bedömning. Här nedan samlar vi erfarenheter, råd och tankar kring olika typer av bedömningsarbete.

Camilla Segervall är gymnasielärare och en av ledarna för gruppen Teknikvetenskap i gymnasienätverket som CETIS stöttar. De har bland annat diskuterat bedömning och här berättar hon om tankar som framkom under den träffen.

- På vår nätverksträff i slutet av november diskuterade vi bedömning då känns bedömningsarbetet extra aktuellt. Vi har även tidigare pratat om bedömning när vi vid tillfällen utbytt erfarenheter om elevuppgifter, främst tog vi upp utmaningarna att bedöma grupparbeten.
Elever sitter vid ett bord och ser glada ut. Foto Unsplash

Under nätverksträffen tog vi upp bedömningsfrågor främst kopplat till kursen Teknik2 med följande diskussionspunkter:

•  Bedöma process kontra produkt.
•  Teoretisk kontra praktisk bedömning.
•  Bedömning av individs prestation vid grupparbete.
•  Hur tolkar man "När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav."
•  Prov, inlämningar.
•  Dilemman vid bedömning.
•  Hur tänker man kring bedömning av process och produkt? Är det något som är speciellt för teknikkurser/ämnen?

Projektarbeten

På teknikprogrammet består stor del av undervisningen i projektarbeten. När inte regelrätta prov skrivs särskilt ofta där summativ bedömning är vanligt, är frågor kring den formativa bedömningen gemensam för oss. Under arbeten i projektarbeten menar vi att det är angeläget att eleverna skriver loggböcker och reflekterar under hela processen. Det är processen som är betydelsefull, inte främst slutprodukten.

Grupparbeten

Grupparbeten är vanligt i teknikkurser och kan vara svåra att bedöma, men med hjälp av loggböcker, reflektionsdokument under hela grupparbetet blir man förberedd att bedöma. Camilla menar att ett problem är antalet loggböcker då man har många elever.

- Man får räkna med stor tidsåtgång för de framåtsyftande kommentarer som driver elevernas arbete framåt. Kommentarerna behövs för att vara formativ. Under träffen diskuterades idén att låta elever bedöma varandras loggböcker. Two stars and a Wish kan användas vilket innebär att eleverna ger feedback till varandra genom att säga två bra saker om varandras arbeten och en eventuell förbättring. Ett annat förslag som diskuterades under nätverksträffen var att eleverna läser och fortsätta skriva en annan grupps dokumentation, här ser vi tydligt om den första gruppens arbete kan förstås av en annan grupp. I en tydlig dokumentation kan man se de olika rollerna som eleverna har och bedömningsarbetet underlättas.

- Vi har gemensamt upptäckt att betygshets för att komma in på ett visst universitet kan medföra att eleven tror att prov med en summativ bedömning är bättre och mer rättvis och därför hellre genomför sådana. Men ju mer underlag som finns, desto lättare sätter man rättvisa betyg. Underlagen får man genom olika metoder som EPA standard, Two stars and a wish, kamratbedömning, självskattning och olika sätt att arbeta med grupparbeten.

Utmaningar och tips

De flesta upplever att en av de största utmaningarna med många elever i kurserna är tidsåtgång att skriva de formativa framåtsyftande kommentarerna i reflektionsdokument, för att få elevernas process framåt. Ett annan utmaning är grupparbeten och att eleverna ska förstå bedömningen i helhet och inte bara fokuserar på färgen i matrisen.

Camilla lyfter några konkreta tips som framkom på nätverksträffen i Teknikvetenskap.
•  Använd eleverna som resurser för varandra som vid kamratbedömning.
•  Ha delmål som är tydliga avstämningar i projekt.
•  Arbeta med matriser som tydliggör för eleven hur de ligger till.
•  Bedömningen blir enklare med samtal med eleverna vid grupparbeten. Vi ser också att exempel på självskattning i matriser där eleven får motivera vilka mål den uppnår av det arbete den gjort i en grupp kan underlätta arbetet.

- Där jag arbetar brukar vi hjälpa varandra när ett elevarbete är svårbedömt eller om man blir osäker på vilka kunskapskrav de uppnår. På vår nätverksträff framkom att de flesta ändå arbetar på egen hand. Kanske kan ett kollegialt arbete underlätta.

En grupp människor står vid ett bord och tittar på samma laptop. Foto Unsplash

Mer information

Alla lärare ägnar sig åt bedömning, oavsett årskurs eller skolform man arbetar i.
Skolverkets hemsida hittar du information för ditt bedömningsarbete.

CETIS gymnasienätverk är för dig som vill diskutera och samtala med kollegor. Nätverket drivs av deltagarna själva och via länken kan du läsa mer om inriktningarna och hur det fungerar.

Via detta anmälningsformulär kan du anmäla ditt intresse av nätverken och få en inbjudan på e-post inför varje träff.

Till CETIS huvudsida