Kan barnböcker och sagor skapa engagemang och nyfikenhet för teknik hos barn? Sagor och berättelser har en given plats i förskolans verksamhet men kanske inte alltid i ämnesundervisningen. 

Med de här sagorna vill vi visa hur tekniksagor kan användas för teknikundervisningen, på olika sätt. Genom sin berättelse hoppas vi att de kan skapa engagemang och nyfikenhet, och sätta in tekniken i ett sammanhang som barn kan känna igen sig i. Det ger en bra utgångspunkt för samtal om tekniken. Berättelsen tillsammans med bilderna kan även inspirera till problemlösning och skapande.
Flicka i rosa tröja bläddrar i en bok.
Ett sätt att arbeta med teknikundervisning i förskolan är att använda sagor som utgångspunkt för problemlösning och byggande. På vilket sätt kan det vara bra?
En central del inom tekniken handlar om att utveckla tekniska lösningar för att lösa problem eller möta något behov. I detta ingår konstruktion och byggande. Inom utbildning i förskola och skola ska barn få möjlighet att konstruera och bygga för att utveckla olika förmågor och kunskaper. I grundskolans kursplan för teknik anges att barn kan utveckla en förmåga att ”ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt” genom att få fundera över och ta fram egna tekniska idéer och lösningar på problem. I slutet av grundskolan ska eleverna ha utvecklat en förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten. Utifrån detta långsiktiga mål, vad blir relevant och rimligt för barn i förskolan att utveckla och lära om det här området? I CETIS-dokumentet Den röda tråden – Teknikutvecklings- och konstruktionsarbete, synliggörs en progression från förskolan till gymnasiet. Här kan man läsa att i förskolan bör barn ges möjlighet att få syn på olika material och redskap som kan användas vid byggande, samt olika aspekter att ta hänsyn till när man bygger, som vilka material, verktyg, redskap och tekniker som passar bäst för det man ska bygga. Det betyder att barn måste få konstruera och bygga med en närvarande vuxen som utmanar och ställer frågor för att synliggöra tekniken och diskutera t.ex. val av material. Om du behöver stöd med vilka frågor som kan ställas för att rikta lärandet mot tekniken i byggandet rekommenderas vi vårt inspirationsmaterial Teknikområden för förskolan, där tips på sådana frågor ges.
I förskolan ska lärandet också vara roligt och lekfullt. Här kommer sagorna in! En saga kan genom sin berättelse engagera barnen. Genom att en huvudperson har eller stöter på ett problem kan barnen inspireras att hjälpa huvudpersonen att lösa problemet.
Eftersom arbetet med att lösa ett problem ofta kräver att man använder kunskaper från flera olika ämnesområden blir arbetet automatiskt ämnesintegrerat, även om tekniken är i centrum. Dessutom får man arbeta med många förmågor som behövs när man löser problem och ska bygga något, ännu fler om man låter barnen lösa problemet i grupp.

Myrorna tittar ut över ett landskap mot en stad. Tekniksagan Myrorna som ville se världens ände
Exempel på mål från läroplanen som man arbetar med är:
• förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
• förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld
• förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik
• förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
• fantasi och föreställningsförmåga
• förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
• förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
Här ger vi tre sagor som är skrivna just i syfte att användas i teknikundervisningen för att inspirera barn att skapa tekniska lösningar på ett problem som ges i sagan. Prova gärna någon av dem, eller alla, med din barngrupp. Du kan använda dem som de är, helt fristående, eller så kan du väva in dem i något temaarbete. Kanske kan du sedan skapa egna konstruktionssagor, som passar in i de teman ni redan arbetar med?

I en av sagorna har den lekfulle prinsen Pipi bjudit in den kluriga prinsessan Fifi på saftkalas. Pipi sitter högt uppe på en hylla, hur ska Fifi komma dit? I sin klänning med stora fickor hittar hon flera saker som kan hjälpa henne. Här kan pedagogen genom samtal tillsammans med barnen hitta flera olika konstruktionsidéer för att Fifi ska komma upp till saften och kakorna, som hon så gärna vill.

CETIS och Johnny Hägers, Teachandthings tre tekniksagor för små barn finns här nedan att ladda ner.
Prin Pipi och prinsessan Fifi dricker saft och äter kakor tillsammans.Tekniksagan Hallonsaft och kakor hos prins Pipi.

Här hittar du sagorna i ett dokument.

Tekniksagor för förskolan - ett inspirationsmaterial från CETIS (pdf)

Myrorna tittar upp på myrstacken. Tekniksagan Myrorna som ville se världens ände.

Truls sitter på ett bord och titta ut genom fönstret. Tekniksagan Kim och vinden.


Till CETIS huvudsida