Inom CETIS har det vuxit fram ett behov av att rikta blicken mot teknikundervisningens innehåll och dess progression i läroplan och kursplaner, men också hur undervisningen kan överbryggas mellan olika stadier, från förskolan till grundskolan och från grundskolan till gymnasiet. Därför tar vi fram Röda tråden-dokument som stöd.

Syftet med Röda tråden-dokumenten är att beskriva sådant som uttolkas som teknikundervisningens kärna och som därigenom följer med och utvecklas i teknikundervisning från första åren i förskolan till och med teknikprogrammet på gymnasiet.
Närbild på modell som föreställer hus.

Förmågor och innehåll

Fokus ligger på både kunskapsinnehållet i teknikundervisningen och de förmågor som eleverna kan utveckla i mötet med tekniken omkring dem. Som ett exempel på Röda tråden inom teknikundervisningens kärna har teknikutvecklings- och konstruktionsarbete och hållbarhetsaspekter valts ut.

Teknikutvecklings- och konstruktionsarbete
Här menar vi att teknikutvecklings- och konstruktionsarbete är att arbeta med delar i teknikutvecklingsprocessen. Teknikutvecklings- och konstruktionsarbete omfattar både förmågor och innehåll som återfinns i Läroplanen för förskolan, i grundskolans kursplan för Teknik och i ämnesplanen för Teknik i gymnasiet. Syftet med den beskrivning som ges i denna text är att dels tydliggöra att arbete med teknikutvecklingsprocessen uttrycks i styrdokument och på vilket sätt, dels tydliggöra progressionen i undervisningen. Progressionen uttrycks i vad som specifikt utmärker undervisning kopplad till arbete med teknikutvecklingsprocessen i respektive stadium.

Kompetenser för hållbarhet

Det senaste Röda tråden-dokumentet handlar om hållbar utveckling, ett perspektiv som ska finnas med i förskolans verksamhet och i all undervisning och som också är en utpekad dimension i teknikämnet i grundskolan och gymnasiet. Dels ska hållbar utveckling beaktas i det mesta av innehållet samt ingå i de förmågor och kunskaper som ska utvecklas i teknikundervisning, dels ska hållbar utveckling konkretiseras i specifikt teknikinnehåll. Hållbar utveckling utgör därigenom ett perspektiv som genomsyrar teknikundervisningen i sin helhet och i ämnesövergripande arbeten.

CETIS planerar för att utveckla fler varianter av Röda tråden, till exempel om tekniska system och digital teknik och digital kompetens. De första dokumenten hittar du här nedan. 

Bild med olika tekniska artefakter.

Omslag CETIS dokument med illustrerade artefakter som traktor, fabrik och tåg.

Röda tråden-dokumenten

Till CETIS startsida