Asylsökande barn och anti-deportationskampanjer: politiska strategier och mobilisering för rätten att få stanna

Ungdomar vid en demonstration i Stockholm.
Demonstration i Stockholm.

I en tid när migrationen begränsas har anti-deportationskampanjer blivit en politisk strategi för rätten att få stanna. I detta projekt studeras hur unga migranter mobiliserar sig, vilka politiska repertoarer som används och vilka effekter de får.

Samtidigt som vi ser ett växande antal barn och unga som söker asyl i det globala nord har mottagande stater de senaste åren ökat sina ansträngningar för att begränsa invandringen och att verkställa utvisningar. Som en följd av välfärdsstaternas bristande förmåga att säkerställa grundläggande rättigheter för barn och unga har anti-deportationskampanjer och politisk mobilisering för unga asylsökandes rätt att få stanna kommit att bli ett internationellt fenomen.

Syftet med detta projekt är att granska barn och ungas egna deltagande i anti-deportationskampanjer och hur de använder sig av olika politiska strategier för att kräva en rätt att få stanna i landet. Projektet har särskilt fokus på ungas politiska aktörskap och de politiska repertoarer som har växt fram som ett sätt att driva politik utanför traditionella politiska institutioner. Med utgångspunkt i de svenska erfarenheterna av anti-deportationskampanjer så görs internationella jämförelser mellan hur anti-deportationskampanjer organiseras och vilka politiska effekter dessa får under skilda sociala, politiska och juridiska sammanhang. I projektet används intervjuer och textanalyser av sociala medier, nyhetsrapportering och policydokument att för att få kunskap om vad kampanjerna vill uppnå, vilka politiska strategier och repertoarer de använder sig av, hur de organiseras och vilka politiska effekter de får.

Genom att studera anti-deportationskampanjer så ger detta projekt nya kunskaper om barns politiska aktörskap och anti-deportationskampanjer som ett sätt att kräva och skydda asylsökandes rättigheter. Projektet genomförs i Sverige och USA där jag är gästforskare på FXB center for Health and Human Rights, Harvard University och Childhood Studies på Rutgers University under 2019.

Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet 2018-2019, projektledare Jonathan Josefsson.


Kontakt