Barn, politik och medborgarskap i samtida demokratier

Att barn är medborgare och har rättigheter framstår idag som en självklarhet - men vilka rättigheter har barn och unga i samtida demokratier i praktiken och vilka rättigheter bör de ha? I min forskning och undervisning intresserar jag mig för hur barn och unga är föremål för politik och själva agerar politiskt i frågor om rösträtt, migration och utbildning.

Min forskning kan delas in i två huvudstråk; barn och migration och barns politiska representation i samtida demokratier. Gemensamt för dessa är att de på olika sätt syftar till att studera samhällsutmaningar om barn, medborgarskap och politik. Barn utgör cirka 30 % av jordens befolkning och utgör därmed en betydande del av de människor som är föremål för, och deltagare i, nationell och internationell politik. I min forskning vill jag ge ett bidrag till vår kunskap om hur barn är föremål för politik och hur barn och unga agerar politisk i samtida demokratier.  

Barn, migration och politik

I detta forskningsstråk intresserar jag mig idag särskilt för att studera de politiska strategier, proteströrelser och den politiska aktivism som har drivits av barn och unga själva i samspel med andra aktörer i det civila samhället för asylsökande barns rätt att få stanna. 

Forskningsprojekt: Non-citizen children and anti-deportation campaigns: political strategies and mobilization for the right to stay

Syftet med projektet är att granska barn och ungas deltagande i anti-deportationskampanjer och hur de använder sig av olika politiska strategier för att kräva barns rätt att få stanna i landet. I projektet används intervjuer och textanalyser av kommunikation i sociala medier, nyhetsrapportingering och policydokument för att få kunskap om barn och ungas politiska aktörskap, vad kampanjerna vill uppnå, vilka politiska strategier och repertoarer de använder sig av, hur de organiseras och vilken politisk påverkan de får. Projektet genomförs i Sverige och USA där jag är gästforskare på FXB center for Health and Human Rights, Harvard University och Childhood Studies på Rutgers University under 2019. 
Finansiär är Vetenskapsrådet.

Barns politiska representation i samtida demokratier

Hur har barn betraktats och skapat sig själva som politiska subjekt i tid och rum? I detta forskningsstråk har jag de senaste åren intresserat mig för barns rättigheter ur nutida, historiska och politiskt filosofiska perspektiv.  Bland annat inom ramen för två internationella konferenserna om barns rättigheter:

 • The Troublesome Children’s Rights (2014, finansierat av Forte)

 • Children's Rights: origins, normativity, transformations and prospects (2016, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond)

Child Rights Governance

En viktig utgång av detta arbete är att jag tillsammans med Bengt Sandin (Linköpings Universitet – Tema Barn) och Anna Holzscheiter (Berlin Frei Universität) är redaktörer för en kommande special issue om Child Rights Governance som publiceras i tidskriften Childhood under 2019. Under begreppet Child Rights Governance intresserar vi oss för hur den ökade spridningen, implementeringen och kontrollen av barns rättigheter i kölvattnet av barnkonventionen har kommit att bli en ny form av politisk styrningsmekanism i skilda nationella och internationella sammanhang.

Forskningsprojekt: Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar efter 1921

Projektet är den första systematiska undersökningen av den svenska rösträttens begränsningar och utvidgningar efter 1921 och belyser därmed aspekter av den svenska demokratiseringsprocessen som fram tills idag har varit så gott som outforskade. 

Delprojekt handlar mer specifikt om den politiska debatten kring förändringar av rösträttsåldern under 1900-talet. De empiriska undersökningarna väcker också en rad viktiga teoretiska frågor om hur vi historiskt och idag ser på barn och ungas politiska representation.

Andra forskare inom delprojektet är Bengt Sandin, Tema Barn, Linköpings universitet.
Finansiär är Vetenskapsrådet.

Länkar:
Child Rights Governance
Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar efter 1921

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Senaste publikationerna

2019

2017

Undervisning
Visa/dölj innehåll

Under de senaste åren har jag undervisat och varit kursansvarig på både grund- och avancerad nivå i flera olika ämnen och kurser vid Linköpings universitet.

 • Tema Barns internationella mastersprogram Child Studies
  Kursen Children´s Rights och Children, 
  School and Education

 • Ämneslärar- och förskollärarprogrammet
  Återkommande uppdrag som seminarielärare i kurser om utbildningspolitik, utbildningshistoria, migration, skolutveckling och pedagogik.

 • Ämneslärarprogrammet
  Kursansvarig för UK 4 - utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund.

 • Politisk teori 2 på avdelningen för statsvetenskap
  Kursansvarig

 • Etik A i ämnet religionsvetenskap
  Kursansvarig och seminarielärare 

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll