Att synliggöra det osynliga – nätverksbyggande för fritidshemmets didaktik

Barn leker utomhus.

Genom att etablera och utveckla ett internationellt forskarnätverk är syftet med projektet att bygga upp en samlad kunskapsbas och därmed stärka fritidspedagogisk forskning med fokus på didaktiska frågeställningar (School-age educare). 

Runt om i världen växer olika former av så kallad extended education (jmf svenska fritidshem) fram för att bidra till elevers lärande och utgöra ett komplement till traditionell skolundervisning.

Didaktik som teoretisk grund och forskningsfält är inom många discipliner självklar, vilket inte är fallet i relation till fritidspedagogik. Därför är syftet med detta nätverk att
-tillsammans med forskare i Sverige, Australien och Schweiz att undersöka och jämföra situationen i våra respektive länder för att beskriva det gemensamma och särskiljande
- skapa ett mer omfattande nätverk med internationella forskare och experter som utifrån beprövad erfarenhet och empirisk grund belyser begreppet didaktik i fritidshem för att konceptualisera en teoretiskt hållbar didaktisk grund.

Projektets olika faser

I projektets första fas samlas data genom tidigare forskning, officiell statisk, policydokument och intervjuer med policyaktörer. I fas 2 kommer vi att samla empiri i de tre länderna från aktörer i verksamheten, fritidshemslärare och rektorer, hur de ser på begreppet didaktik i fritidshemmet och i motsvarande verksamheter i respektive land och även observera hur didaktik kan te sig i olika situationer i fritidshemmet. I relation till det kommer ett särskilt genusperspektiv anläggas. Med ett bottom-up-perspektiv kommer empirin att analyseras med både kvalitativa och kvantitativa metoder i de tre länderna och även komparativt.

Ett viktigt nav är de nätverksträffar som sker både digitalt och fysiskt tillsammans och i respektive land. Projektet avslutas med en internationell spridningsworkshop.

Kontakt

Nätverksmedlemmar

Lena Boström, professor, Mittuniversitet

Griffith University, Australien

Pädagogische Hochschule, PH, Zürich, Schweiz

ZWAH University, Winterthur, Schweiz

Organisation