Fotografi av Helene Elvstrand

Helene Elvstrand

Biträdande professor

Mina forskningsintressen rör flera områden som demokratifrågor i relation till utbildning, fritidshem och teknik och förskola.

Forskning om fritidshem och barns delaktighet

Inom området demokratifrågor i relation till utbildning har jag framförallt intresserat sig för frågor relaterade till barns delaktighet med speciellt fokus på barns rättigheter. Jag ingår i nätverket ”Barns rättigheter i utbildning”

Jag bedriver även forskning i relation till fritidshem och är för närvarande verksam i projektet ” Fritidshem i framtiden”, vilket har medel från Norrköpings forskningsfond. Projektet drivs i form av aktionsforskning tillsammans med fritidshem i Norrköpings kommun med syfte att utveckla kvalité samt att synliggöra fritidshemsverksamhet.


Projektet Teknik i förskola är ett pilotprojekt med syfte att undersöka hur teknik görs i förskolans praktik.

Publikationer

2024

Monica Orwehag, Helene Elvstrand (2024) Att utgå från elevers erfarenhet i fritidshemmets undervisning: ett didaktiskt dilemma Fritidsdidaktiska dilemman, s. 89-118
Lina Lago, Helene Elvstrand (2024) Frihet, frivillighet och styrning: Elevers friutrymme i fritidshem Fritidsdidaktiska dilemman, s. 39-61

2023

Helene Elvstrand, Lina Lago (2023) Tema - en väg för att skapa helhet och lugn i det fritidspedagogiska arbetet Venue Vidare till DOI
Lina Lago, Helene Elvstrand, Kristina Hellberg (2023) School child parenting put under pressure: Conditions for and practices of parenting school aged children with disabilities before, during and after a pandemic
Lina Lago, Helene Elvstrand, Ginevra Roli, Kirsten Kamstrup, Ida Dahlqvist, Mette Enegaard Hindhede, Francesca Tarantola, Elisabetta Nasuti, Alessandra Mantovani, Ann Lambrechts, Angels Aguilera (2023) Metodmaterial i Playing-projektet: Intellectual output 2

Forskningsprojekt

Lärare och elev.

Elevassistenters uppdrag i svensk skola

Elevassistenters uppdrag i svensk skola: Hur går det och enligt vem? Det är frågor som ställs i detta forskningsprojekt. Vi vill bidra med kunskaper om möjligheter och hinder i elevassistenters arbete i syfte att utveckla och stärka yrkesrollen.

Tvillingflickor i solglasögon som dansar i konfetti.

Mello i fritidshem

Vad betyder "mello" i fritidshemmet? Detta projekt undersöker melodifestivalens roll i fritidshemmet med fokus på såväl hur melodifestivalen tar plats i barns vardag som hur fritidshemslärare använder melodifestivalen i undervisning och aktiviteter.

ULF: Tillgängliga lärmiljöer

Projektets syfte är att utveckla och utforska hur skolans lärmiljö kan göras mer tillgänglig för alla elever. Projektet är särskilt inriktat på sociala aspekter av skolmiljön, exempelvis trivsel, elevers välmående, relationer m.m.

Flickor studerar en insekt med ett förstoringsglas.

Social inkludering genom elevers delaktighet (SIPP)

Projektet fokuserar på social inkludering och bygger på elevers erfarenheter av delaktighet. I projektet som är finansierat av Erasmus plus arbetar forskare och lärare tillsammans för att utveckla delaktighetspraktiker.

Barn leker utomhus.

Lek och miljö i fritidshem

I projektet intresserar vi oss för lek och lekmiljöer i fritidshem, vilket är en viktig del av fritidshemmets praktik.

Barn leker utomhus.

Att synliggöra det osynliga – nätverksbyggande för fritidshemmets didaktik

Ett internationellt forskarnätverk med syftet att bygga upp en samlad kunskapsbas och därmed stärka fritidspedagogisk forskning med fokus på didaktiska frågeställningar (School-age-educare).

Undervisning

Nyheter

Relaterat innehåll