Forskning om fritidshem och barns delaktighet

Inom området demokratifrågor i relation till utbildning har jag framförallt intresserat sig för frågor relaterade till barns delaktighet med speciellt fokus på barns rättigheter. Jag ingår i nätverket ”Barns rättigheter i utbildning”

Jag bedriver även forskning i relation till fritidshem och är för närvarande verksam i projektet ” Fritidshem i framtiden”, vilket har medel från Norrköpings forskningsfond. Projektet drivs i form av aktionsforskning tillsammans med fritidshem i Norrköpings kommun med syfte att utveckla kvalité samt att synliggöra fritidshemsverksamhet.


Projektet Teknik i förskola är ett pilotprojekt med syfte att undersöka hur teknik görs i förskolans praktik.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

Nyheter Visa/dölj innehåll

Forskningsprojekt Visa/dölj innehåll

Lek och miljö i fritidshem

I projektet intresserar vi oss för lek och lekmiljöer i fritidshem, vilket är en viktig del av fritidshemmets praktik. 

I fritidshemmet är leken betydelsefull både för att elever ska få möjlighet till en meningsfull fritid, skapa sociala relationer och som lärandeform. Vi är särskilt intresserade att studera lek som fenomen och arbetar med följande frågeställningar:

  • Vilka möjligheter till lek erbjuds elever i fritidshemmet?
  • Hur är miljöer för lek utformande och vilket material för lek finns tillgängligt för elever?

I studien kommer vi ta oss an detta område på olika sätt då vi är intresserade av både elever och fritidshemslärares perspektiv på dessa frågor samt görandet i praktiken. I den första delstudien genomför vi samtalspromenader med fritidshemslärare där de berättar om fritidshemmets lekmiljöer med utgångspunkt i möjligheter respektive utmaningar för lek. Samtalspromenaderna sker genom att vi tillsammans med fritidshemslärare går runt i lokalerna och under promenaden så stannar vi och pratar om de olika lekmiljöerna (jmf Klerfelt & Haglund, 2014).
Forskningsledare för projektet är Helene Elvstrand
Deltagande forskare: Sofia Littmarck, Magnus Jansson och Mats Bevemyr

Forskningsprojekt - Inkludering på fritidshemmet

Studien tar sin utgångspunkt i fritidshemmet som en inkluderande praktik. Det övergripande syftet är att studera hur de institutionella villkoren på fritidshem bidrar till inkludering, exkludering och delaktighet på fritidshemmet utifrån barnens perspektiv. 

Forskningsfrågor:

  • Vad kännetecknar fritidsverksamhet med avseende på barns delaktighet?

  • Hur görs delaktighet på fritidshemmet?

  • Vad kännetecknar barnens beskrivning av sin möjlighet till att vara delaktiga?

  • Vilka hinder och möjligheter finns när det gäller barns delaktighet?  

  • På vilket sätt erfar och uppfattar barn relationen mellan föräldrarna och fritidshemspersonalen?

  • Vad kännetecknar barns beskrivningar av sina möjligheter att vara delaktiga i mötet mellan hem och fritidshem? Vilken roll tilldelas barnen enligt dem själva i mötet mellan hem och fritidshem?

Projektet vill medverka till att lyfta fram barn som ”human beings” snarare än som ”human becomings”.

Undervisning Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll