Föreläsare (uppdateras löpande)

Plenarföreläsare

Porträtt Julia Korkman, talare Barnafridskonferensen
Foto: Temu Mattsson

Julia Korkman

Titel: Att höra barn – vad samhället behöver förstå

I föreläsningen ger hon en kort överblick över hur forskningen kring barn som vittnen vuxit fram samt ger exempel på fall där det gått snett och vad vi bör lära oss av dessa. Hon beskriver forskningsbaserade riktlinjer för hur man kan undvika fallgroparna och utveckla barnförhör och det sätt på vilket dessa utvärderas på ett så sensitivt och evidensbaserat sätt som möjligt. Under föreläsningen får vi höra om barns utvecklingsmässiga förutsättningar för barnförhör, såsom deras minnesförmåga och suggestibilitet samt faktorer som inverkar på barns möjligheter att berätta om sina erfarenheter. Vi får också höra om hur man kan undvika risken för att leda barn och lyssna på ett aktivt och lyhört sätt samt om evidensbaserade rekommendationer för barnförhör.

Rättspsykologen Julia Korkman har lång erfarenhet av barn som vittnen både i form av konkret arbetserfarenhet av utredningar av brott mot barn, som forskare och som expertvittne samt anlitad föreläsare kring temat. Hon har en docentur i rättspsykologi vid Helsingfors universitet och är sedan hösten 2023 anställd som arbetslivsprofessor vid juristutbildningen vid Åbo Akademi i Finland. För närvarande är hon huvudsakligen verksam som sakkunnig vid Europas kriminalpolitiska institut HEUNI.

Porträtt Elisabet Letorneau, föreläsare barnafridskonferensen
Elizabet Letourneau

Elizabeth Letourneau

Titel: Child Sexual Abuse is Preventable, Not Inevitable

Den här presentationen kommer att ge en översikt av sexuella övergrepp mot barn som ett folkhälsoproblem som kan förebyggas, ta upp effektiva kommunikationsstrategier för att förmedla detta faktum och sedan granska befintliga program för förebyggande av brott inklusive ett skolbaserat program fokuserat på att förebygga uppkomsten av problem med sexuellt beteende hos ungdomar och en online-självhjälpsintervju för personer med sexuell attraktion till barn.

Dr. Elizabeth Letourneau är professor vid avdelningen för mental hälsa och chef för Moore Center for Prevention of Child Sexual Abuse vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. I mer än 35 år har hon fokuserat på förebyggande av sexuella övergrepp mot barn, praxis och policy. Hon är en internationellt erkänd expert på förebyggande av sexuella övergrepp mot barn och har varit rådgivare till Europeiska kommissionen, det amerikanska justitiedepartementet, Världsbanken och andra regerings-, företags- och icke-statliga organisationer som fokuserar på att förebygga sexuellt utnyttjande och övergrepp mot barn.

Föreläsare

Peter Andersson och Sibel Korkmaz

Peter Andersson och Sibel Korkmaz, båda universitetslektor i socialt arbete vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

Titel: Våld i nära relationer bland SiS-placerade ungdomar

Dynamiken mellan egna beteendeproblem och att vara offer för våld Studien undersöker SiS-placerade ungdomars erfarenheter av våldsutsatthet i en egen nära relation och mer specifikt dynamiken mellan att å ena sidan vara föremål för samhällsinsatser till följd av beteendeproblem och å andra sidan ha varit utsatt för våld i en egen nära relation. Syftet är att undersöka hur våldsutsatthet förstås och tolkas i relation till annan social problematik, som i ungdomarnas fall föranlett en SiS-placering. Det är tänkbart att ungdomarna finner det svårt, eller inte har utrymme, att positionera sig som offer för våld samtidigt som de är placerade på SiS särskilda ungdomshem till följd av eget socialt nedbrytande beteende, som exempelvis missbruk och kriminalitet. Utifrån 20–30 intervjuer med placerade ungdomar som blivit utsatta för våld ligger fokus därmed på dynamiken som uppstår mellan egna beteendeproblem och att bli utsatt för våld. Preliminära resultat pekar på att våldet som placerade ungdomar blir utsatta för är grovt, sker i närhet av vuxna så som föräldrar eller personal på HVB-hem och till synes har gått under radarn för professionella i den unges sociala nätverk. Vidare diskussion kring samhällets möjlighet att stötta våldsutsatta ungdomar behövs, särskilt då ungdomar är i samhällets vård.

 

Maria Lindersson och Natalie Söderling

Utredare skola/förskola respektive civilsamhälle, Barnafrid

Tema: Brninkludering, genom praktiska exempel, förslag, tips och guidning i hur man kan inkludera barn och unga på ett tryggt och säkert sätt i sin verksamhet.

Judith Lind, Cecilia Lindgren

Forskare, Tema Barn vid Linköpings universitet

Titel: Familjehem sökes. En forskningsstudie om familjehemsrekrytering

Om god kvalitet i familjehemsvården ska kunna upprätthållas måste ett tillräckligt antal familjehem rekryteras och familjehemmens lämplighet säkerställas. Idag råder det dock brist på familjehem. Tillgången på lämpliga familjehem påverkas först och främst av hur många människor som är beredda att åta sig uppdraget. Med hjälp av en enkätstudie har vi undersökt hur människor i allmänhet ser på familjehemsuppdraget, hur många som har intresse för att bli familjehem och vilka faktorer som skulle kunna öka deras benägenhet att bli familjehem.

Henrietta Lysén och Therese Lenholm

Rädda barnen

Tema: Det handlar om trygghet

Erica Mattelin

Doktorand, Barnafrid, Leg.psykolog Rädda Barnen

Tema: Barn på flykt


Catarina Nalén Bose

Ph.D, Lektor, Leg sjuksköterska på Röda korsets högskola

Tema: Att utveckla metoder och rutiner för bedömning, dokumentation och behandling av tortyrskador hos barn

Oslo Metropolitan University

Tema: Utvecklandet av en utbildningsplattform med dynamiska barnavatarer för att träna personal inom socialtjänst, rättsväsende och hälso- och sjukvård i deras konversationsförmåga med barn.

Invigningstalare

Camilla Waltersson Grönvall

Sveriges socialtjänstminister med ansvar för barnrättsfrågor, Camilla Waltersson Grönvall, invigningstalar.

Fredrik Malmberg

Regeringens särskilda utredare för Nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn och direktör för Institutet för mänskliga rättigheter inleder konferensen med en föreläsning om den nationella strategin.

Jan-Ingvar Jönsson

Linköpings universitets rektor Jan-Ingvar Jönsson deltar på invigningen av Barnafridskonferensen.