Betydelsen av farmakogenetik för individualiserad cancerbehandling

Forskargrupp i labbmilj├Â

Vi studerar hur genetiska avvikelser i läkemedelsmetaboliserande enzymer påverkar vilken effekt man får vid tiopurinbehandling. Tiopuriner är cytostatika som används vid bl.a. behandling av barnleukemi och inflammatoriska tarmsjukdomar.

Vid läkemedelsbehandling är det viktigt att hitta rätt dos till varje individ för att få god effekt mot sjukdomen med så små biverkningar som möjligt. Dosering av läkemedel baseras ofta på patientens vikt men vi vet idag att det för många läkemedel finns många andra faktorer som man också behöver ta hänsyn till för att få rätt dosering. En av dessa faktorer är ärftliga förändringar i gener för t.ex. läkemedelsmetaboliserande enzym. Dessa kan påverka hur mycket av läkemedlet som kommer ut i blodet och därmed når målet.

Ärftliga faktorers betydelse på enzymet TPMT

Inom farmakogenetik studeras ärftliga faktorers betydelse för effekt av läkemedelsbehandling. Vår forskning studerar hur genetiska avvikelser i läkemedelsmetaboliserande enzymer, framför allt enzymet tiopurinmetyltransferas (TPMT), påverkar vilken effekt man får vid behandling med tiopurinerna 6-merkaptopurin, azatioprin och tioguanin.

Under ledning av Lars-Göran Mårtensson, studerar vi hur kända och av oss identifierade genetiska avvikelser påverkar proteinets struktur och funktion. Genom att använda oss av rekombinant TPMT protein och studera TPMT med Circulär Dichroism (CD), Isothermal Titration Calorimetry (ITC) och Flourescens kan vi studera hur olika genetiska varianter påverkar proteinets stabilitet och inbindningen till läkemedel. De biofysikaliska metoderna ger oss en möjlighet att studera TPMT på en mer detaljerad nivå och ökar förståelsen för hur TPMT och de genetiska varianterna fungerar i cellen.

Kommittén för TPMT nomenklatur

Tillsammans med internationella samarbetspartners driver vi TPMT nomenklaturkommittén som arbetar med kartläggning och namngivning av genetiska varianter i TPMT genen. Se gärna vår hemsida TPMT nomenclature committee för mer information. En artikel som beskriver kommitténs arbete har publicerats (Appell ML et al., 2013 Pharmacogenetics and Genomics 2013, 23:242-248).

Relaterad forskning

Organisation