Bevarandeekologi

Bilden visar två sexfläckiga bastardsvärmare på en lila blomma
Karl-Olof Bergman

Forskningen om bevarandeekologi fokuserar oftast på artrika gräsmarker och lövskog. Arealen av gräsmarker och lövskogar har minskat kraftigt, och skötseln och användningen har ändrats drastiskt under det senaste seklet. Flera av arterna som lever i dessa habitat har blivit ovanliga och dess existens är hotad.

För att kunna bevara biodiversiteten behöver vi förstå vad arter behöver för att överleva på lång sikt och hur detta påverkas av det omkringliggande landskapet.

Forskningsfinansiärer:

Medarbetare