Presentation

Den globala förlusten av biologisk mångfald riskerar att påverka ekosystemens funktion och det hotar i förlängningen till exempel födotillgång, vattentillgång och skydd mot stormar och översvämningar.

Vidare innebär förlusten av unika arter en förlust för kommande generationer av upplevelser och alla möjligheter att utnyttja den eventuella potentialen hos dessa arter. 

I en del av min forskning har jag arbetat med detaljerade studier av enskilda arters habitatkrav för att kunna genomföra åtgärder för deras bevarande. Jag har också intresserat mig för hur den biologiska mångfalden påverkas av förändringar på landskapsnivå.

Speciellt har vår forskargrupp uppskattat tröskelvärden för hur mycket habitat som behövs för långsiktig överlevnad av arter. Naturbetesmarker och ekmiljöer är två av de habitat som har en enastående biologisk mångfald och som vår forskargrupp arbetat med, och vi har särskilt studerat dagfjärilar, humlor, skalbaggar och lavar.

Online-profiler

 

Publikationer

2021

2020

2019

2018

Nyheter

Forskargrupp

Relaterat

Publikationer

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014