Entreprenöriella ekosystem för nystartade företag som utvecklar cirkulära affärsmodeller

Människor runt bordet på ett videokonferens
>WWW.FOTON.BA

Nuvarande produktions- och konsumtionssystem domineras av linjära material- och energiflöden där många produkter som elektronik, textilier, och byggnadsmaterial slängs även om de skulle kunna återanvändas. I projektet studeras hur nystartade företag som utvecklar cirkulära affärsmodeller kan stödjas.

Cirkulär ekonomi innebär att man går ifrån den linjära ekonomiska modellen till en som efterliknar naturliga ekosystem genom att sluta kretsloppen av energi- och materialresursflöden.

Omvandlingen till en cirkulär ekonomi kräver strukturell förändring och omfattar därför flera socio-tekniska system för livsmedel, vatten, energi, tillverkning, transport, konstruktion och resursutvinning. Detta kommer att kräva en rad strategiska åtgärder från både beslutsfattare, företag och organisationer.

Ett sätt för företag att bidra till omvandlingen är att själva utveckla cirkulära affärsmodeller. I sådana modeller skapas, levereras och fångas värde där inslag av till exempel återvinning eller återanvändning gör att kretsloppen kan slutas.

Här kan nystartade eller unga företag ha en särskilt viktig roll att spela på grund av att de är mer formbara och flexibla i agerande och beslutsfattande. Trots denna fördel kan det ändå vara utmanande för dem att utveckla sådana affärsmodeller. Främst beroende på att det kan kräva att flera kunskapsområden behöver involveras, eller att olika intressenter från en rad sektorer kan behöva engageras för att få till en fungerande affärsmodell.

Nystartade företag kan där med behöva externt stöd för att få tillgång till exempelvis kunskap, finansiering eller nätverk. Sådant stöd kan erbjudas av aktörer som till exempel ALMI, företagsinkubatorer, eller klusterorganisationer som direkt stödjer sina medlemmar. Ny forskning tyder dock på att stödaktörer ibland kan sakna tillräcklig kompetens inom dessa nya områden som är kopplade till cirkulär ekonomi.

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att studera hur nystartade företag som utvecklar cirkulära affärsmodeller kan stödjas. Verkliga behov hos nystartade företag och befintliga kompetenser hos stödaktörer kommer att analyseras med målet att bidra till en bättre matchning mellan dessa.

Forskningsmetod

I projektet kommer data samlas in genom intervjuer och fokusgrupper med både nystartade företag och stödorganisationer. En viktig del i projektet är användandet av fokusgrupper som är ett värdefullt sätt att samla in kvalitativa data. I dessa fokusgrupper deltar både forskare, företagsrepresentanter och stödaktörer i en interaktiv forskningsprocess.

Nystartade företag och cirkulär ekonomi

Wisdom Kanda berättar mer om projektet

Funderar du på cirkulära affärsmodeller?  Just nu söker vi start-ups och affärsutvecklingsorganisationer som funderar på cirkulära affärsmodeller.

Linköpings universitet samverkar ständigt med det omgivande samhället - kunskap från LiU ska komma samhället till nytta. Detta projekt kommer att utveckla kunskap om hur man kan stödja nystartade företag som utvecklar cirkulära affärsmodeller.

Tveka inte att ta kontakt! Vi vill samarbeta med dig!

Kontakt

Finansiär

Organisation