Projekt, innovationer och entreprenörskap (PIE)

Projekt, innovationer och entreprenörskap (PIE) är en avdelning som bedriver forskning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom projektledning, innovation och entreprenörskap.

Våra huvudområden

Industriell projektledning Handlar om planering och ledning av teknik- och innovationsverksamhet i projektbaserade organisationer.

Innovationsämnet undersöker industriell framväxt och förnyelse, innovationssystem och interorganisatorisk samverkan, teknik- och innovationsstrategier samt innovationsledning i såväl större som mindre företag och organisationer.

Entreprenörskap, affärs- och regional utveckling fokuserar entreprenöriella och intraprenöriella processer hos start-up team, i företag och i organisationer samt entreprenöriella ekosystem och samverkan för regional utveckling.

Pedagogisk utveckling och metoder för lärande studerar erfarenhetsbaserat, entreprenöriellt och utmaningsdrivet lärande i olika kontexter.

Industriell organisation och ledarskap är återkommande teman i såväl undervisning som i forskning inom samtliga områden.

Målområden

Målområden

PIE har tre målområden och dessa ligger i linje med universitetets pågående strategiarbete.

Bildning och kunskapande

Vår undervisning möter aktuella samhällsutmaningar och våra kurser utvecklas ständigt. Vi stimulerar dig som är student till kreativitet och reflektion genom innovativ undervisning.

Vår forskning håller hög internationell nivå och publiceras i olika välrenommerade vetenskapliga fora.

På PIE satsar vi på våra medarbetare som erbjuds regelbundna möjligheter till utveckling i sin karriär. 


 

Samverkan över gränser

PIE utvecklar tvärvetenskapliga- och gränsöverskridande samarbeten. Vi är en viktig kompetensresurs och ett kunskapsnav i samhällets alla delar - inom näringslivet, den offentliga sektorn och i civilsamhället och dess organisationer.

Våra forskningsprojekt tar tillvara synergier mellan forskning, grundutbildning och samverkan.

 

Hållbar samhällsomvandling

Genom att kombinera tvärdisciplinära och tvärvetenskapliga perspektiv i forskning och i utbildning, bidrar vi med ny kunskap och innovation som möter samhällets utmaningar.

Samhällsomvandling och hållbarhetsperspektiv är två viktiga frågor som vi satsar på att integrera i vårt arbete och i detta ser vi digitalisering som ett viktigt hjälpmedel.

Grundutbildning

Vi undervisar inom områdena industriell organisation, ledarskap, innovationsledning, projektledning, entreprenörskap och idéutveckling.

Våra kurser är studentcentrerade och lärarens uppgift är att skapa en god och inspirerande studiemiljö med lärandemålen i centrum. 

I våra lärprocesser förenar vi personlig utveckling med forskningsbaserade analyser och studier av- och på företag. Vår pedagogik inkluderar aktivt lärande och vi arbetar bland annat med både egna och andras case och praktikfall i våra kurser. I flera kurser använder vi också en pedagogik som kallas utmaningsdrivet lärande (CBL) som inkluderar erfarenhets- och teoribaserade övningar, där studenterna får tillämpa den kunskap de tillägnat sig. Våra pedagogiska upplägg förutsätter att våra studenter tar ett stort eget ansvar för sitt och andras lärande genom att se sig som medskapare till den kunskap som genereras.

Våra examensarbeten som vilar på teoretisk/vetenskaplig grund sker ofta i samarbete med industriföretag och offentliga organisationer. Det finns även en möjlighet att göra ett så kallat "entreprenöriellt examensarbete" för den som har eller vill starta en egen verksamhet.

PIE Summer Academy

PIE erbjuder sommarkurser, både på plats och på distans. Distanskurserna är mycket populära och du kan studera i princip när det passar dig, vart du än befinner dig.

PIE ger två engelska sommarkurser på plats i Linköping. Läs mer om Linköping University Summer Academy

Digitala sommarkurser

Läs mer om våra studenter

Bild på svampodling och kvinna.

"Jag fick utmana min affärsidé"

Caroline Davidsson kände att hon inte riktigt hann utveckla en bisyssla på lantbruket nära Skänninge i Östergötland. Men entreprenörskapsprogrammet Freja gav henne verktyg för att sätta kursen.

Studenter som diskuterar och argumenterar.

Miljö och affärer på samma gång för studenterna

Lös ett miljöproblem och gör en bra affär av det. Den lilla uppgiften fick civilingenjörsstudenter från flera program ta sig an. På redovisningen skulle de både presentera resultatet och sälja in en produkt.

Porträtt av Anton källström, LiU-alumn.

Från LiU till Skandinaviens största stålbolag

Sommaren 2023 presenterade Anton Källström sin masteruppsats på Volvo Cars huvudkontor i Göteborg. Omedelbart därefter började han sin resa inom affärsutveckling i den globala stålindustrin, på Svenskt Stål AB.

PIE-podden

Forskarutbildning

Doktorand

Vilka doktorandkurser erbjuder PIE?

Entreprenörskap i teori och praktik (7.5hp)

Akademiskt entreprenörskap är under stark framväxt och under kursen fås en grundläggande förståelse för entreprenörskapsprocesser och hur man som forskare kan förverkliga idéer till företag och projekt.

Hållbar förändring, företagande och strategi (7.5hp)

Forskning där man studerar förändringar inom sociotekniska system är under stark framväxt. Inom kursen studeras hållbara affärsmodeller samt kritiska perspektiv på företagande och hållbarhet diskuteras. För mer information kontakta Thomas Magnusson.

Innovationsledning (10hp)

Innovation kan studeras på olika sätt men syftet under denna kurs är att ge doktorander en förståelse för komplexa innovationsledningsfrågor. 

Klassiker inom innovation och entreprenörskap (12hp)

Ett urval av klassiker inom forskningsområdena innovation och entreprenörskap som exempelvis Burns & Stalker och Penrose, Schumpeter diskuteras och analyseras under kursen.

Omfamna dina doktorand- och post-doktorala studier (1,5hp)

Forskningsarbete och kunskapsprocesser karaktäriseras i hög grad av osäkerhet och tvetydighet, och i denna kurs fås en förståelse för hur denna typ av arbete kan organiseras, ledas och planeras för att skapa goda förutsättningar att klara av doktorand- och post-doktorala projekt.

Kvalitativa forskningsmetoder i teori och praktik (6hp) 

I denna kurs fås en grundläggande förståelse för ett urval av vanligt förekommande kvalitativa förhållningssätt och metoder (rörande studiedesign, datainsamling och analys) inom organisations- och managementforskning, till exempel case studier, etnografi och aktionsorienterad forskning.

 

Du får mer information om vad PIE erbjuder för doktorander när du påbörjat dina studier.

Forskning

Projekt, innovationer och entreprenörskap (PIE)

Avdelningen bedriver forskning inom industriell organisation och förändring och omfattar, i en bred mening, olika ledarskaps- och organisationsfrågor.

Vår forskning bedrivs på flera nivåer från system- och branschnivå till företags- och individnivå. Våra forskare är verksamma inom ett eller flera av våra forskningsområden.

Vår forskning kännetecknas av tvärvetenskaplighet och gränsöverskridande samarbeten med en rad olika aktörer nationellt och internationellt.

Vår forskning genomsyras av olika aspekter på hållbar industriell utveckling.

Forskningsområden

Innovation, sociotekniska system och hållbarhet

 • Företagens olika roller i större socio-tekniska systemförändringar
 • Strategi, innovation och marknadsskapande i omställningsprocesser
 • Dynamiken vid företagsomvandling och digitalisering
 • Forskningsetik, ansvarsfull forskning och innovation

<p><span style="mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black">Industriell organisation</span></p>

 • Komplexa produkter, system och organisationer – speciellt kopplat till alltmer intelligenta system
 • Beslutsfattande i och mellan organisationer
 • Organisering för hybrida data-drivna och modellbaserade metoder och system
 • AI, rationalitet och gränsobjekt i komplexa system
 • Kombination av generativitet och kriticitet i komplex systemutveckling
 • Ansvarfull ledning och organisering – ett breddat ansvar för alla aktörer
 

Innovationsledning och interorganisatorisk samverkan

 • Digital transformation, produktutveckling och innovation
 • Design teori – att utforma det delvis okända
 • Boundary spanning och kunskapsintegration i interorganisatoriska samarbeten
 • Ledarskapspraktik och organisering av samverkan i värdekedjor och ekosystem för innovation och kunskapsutbyte
 • Intermediärers roll i inter-organisatorisk samverkan

Entreprenörskap och regional utveckling

 • Entreprenöriella och intraprenöriella utvecklingsprocesser i framväxande företag och organisationer
 • Entreprenöriella ekosystem och interorganisatorisk samverkan för regional utveckling

Pedagogisk utveckling och metoder för lärande

 • Entreprenöriellt och utmaningsdrivet lärande i olika kontexter
 • Erfarenhetsbaserat lärande

Kort om vår forskning

Vår forskning kännetecknas av tvärvetenskaplighet och gränsöverskridande samarbeten med en rad olika aktörer nationellt och internationellt.

Vår forskning genomsyras av olika aspekter på hållbar industriell utveckling.

Ett urval av våra forskningsprojekt

solrosor.

FREJA entreprenörskaps-programmet

FREJA – Företagsutveckling genom regionala entreprenörskapsprogram för jobb- och utveckling på landsbygden i samarbete med akademin.

Digital bild av statyn Tänkaren, skapad av skulptören Auguste Rodin

Komplexa intelligenta system och framtidens management (Nicer)

Artificiell intelligens, AI, spelar en allt större roll i vårt samhälle och våra liv. Kritiska infrastrukturer som är beroende av AI blir allt fler. Samhällsfunktioner såsom sjukvård, transport, energi och finans påverkas av AI.

Eldriven lastbil på svenska vintervägar

Hållbarhetsomställningar i godsdistribution

Projektet tar ett systemperspektiv på elektrifierade godstransporter med syfte att bidra till kunskap om hur man kan påskynda omställningar.

Samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet

Avdelningen har som ambition att stödja organisering och ledning i näringsliv och offentliga organisationer som på olika sätt är inblandade i projekt-, organisations-, innovations- eller entreprenörskapsprocesser.

Vi samarbetar med externa aktörer inom ramen för forskningsprojekt och uppdragsverksamhet och sprider våra forskningsresultat genom workshops, seminarium, vetenskaplig och populärvetenskaplig publicering samt i fortbildnings- och träningsprogram. 

Avdelningen bedriver en omfattande samverkan såväl med nationella som regionala aktörer. Vi genomför populärvetenskapliga föreläsningar och seminarier samt ger och medverkar i kurser och program riktade mot externa målgrupper. 

Bland våra samarbetspartner kan nämnas Almi Företagspartner, Atlas Copco, Ericsson, ESBR, FOI, Husqvarna, LEAD, Linköpings kommun, Linköpings- och Norrköpings Science Parks, Region Östergötland, Saab, Scania, Siemens Energy, Volvo, Vreta Kluster, Kommunforskning i Väst.

Genom att vi deltar i centrumbildningar och forskningskonsortier sker ett kontinuerligt utbyte mellan akademi och externa aktörer. Den här typen av samverkan skapar en fruktbar symbios mellan teori och praktik som gagnar både vår forskningsverksamhet och vår undervisningsverksamhet.

Nyheter

Bild på svampodling och kvinna.

"Jag fick utmana min affärsidé"

Caroline Davidsson kände att hon inte riktigt hann utveckla en bisyssla på lantbruket nära Skänninge i Östergötland. Men entreprenörskapsprogrammet Freja gav henne verktyg för att sätta kursen.

solrosor.

Vi söker dig som har en affärsidé och vill utvecklas som företagare

I FREJA samlas människor med idéer som tillsammans går ett program där de stöttas i att utveckla idéerna till företag som på olika sätt kan bidra till en levande landsbygd.

Bild på en vinstkurva

Flera IEI-forskare på Research.com-listan

Materialvetenskap och företagsekonomi är två forskningsområden som ligger som etta i Sverige på Research.com-listans ranking. Båda områdena är starka inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

Kontakta oss

Adress

Besöksadress

Avdelningen för projekt, innovationer och entreprenörskap
Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 13-19
Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för projekt, innovationer och entreprenörskap
581 83 Linköping

Organisation