Projekt, innovationer och entreprenörskap (PIE)

Vid Avdelningen för projekt, innovationer och entreprenörskap, bedrivs forskning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom projektledning, innovation och entreprenörskap.

Huvudområden
  • Industriell projektledning handlar om planering och ledning av teknik- och innovationsverksamhet i projektbaserade organisationer.
  • Innovationsämnet undersöker industriell framväxt och förnyelse, teknik- och innovationsstrategier samt innovationsledning i såväl större som mindre företag och organisationer.
  • Entreprenörskap, affärsplanering och regional utveckling fokuserar på tidiga utvecklingsprocesser i kunskapsintensiv verksamhet.

Ledarskap och organisation är återkommande teman i såväl undervisning som i forskning inom samtliga områden.

Grundutbildning Visa/dölj innehåll

Vi undervisar inom områdena industriell organisation, ledarskap, innovationsledning, projektledning, entreprenörskap och idéutveckling.

Våra kurser är studentcentrerade och lärarens uppgift är att skapa en god och inspirerande studiemiljö med lärandemålen i centrum. 

I våra lärprocesser förenar vi personlig utveckling med forskningsbaserade analyser och studier av- och på företag. Vår pedagogik inkluderar aktivt lärande och vi arbetar bland annat med både egna och andras case och praktikfall i våra kurser. I flera kurser använder vi också en pedagogik som kallas utmaningsdrivet lärande (CBL) som inkluderar erfarenhets- och teoribaserade övningar, där studenterna får tillämpa den kunskap de tillägnat sig. Våra pedagogiska upplägg förutsätter att våra studenter tar ett stort eget ansvar för sitt och andras lärande genom att se sig som medskapare till den kunskap som genereras.

Våra examensarbeten som vilar på teoretisk/vetenskaplig grund sker ofta i samarbete med industriföretag och offentliga organisationer. Det finns även en möjlighet att göra ett så kallat "entreprenöriellt examensarbete" för den som har eller vill starta en egen verksamhet.

PIE Summer Academy

PIE erbjuder sommarkurser, både på plats och på distans. Distanskurserna är mycket populära och du kan studera i princip när det passar dig, vart du än befinner dig.

PIE ger två sommarkurser på plats, språket är engelska och de erbjuds för en speciell målgrupp, läs mer mer om Linköping University Summer Academy

PIE ger tre digitala sommarkurser, dessa är på svenska.

Läs mer om våra studenter

Forskarutbildning Visa/dölj innehåll

Doktorand

Vilka doktorandkurser erbjuder PIE?

Du får mer information om vad PIE erbjuder för doktorander när du påbörjat dina studier.

Forskning Visa/dölj innehåll

Projekt, innovationer och entreprenörskap (PIE)

Avdelningen bedriver forskning inom industriell organisation och förändring och omfattar, i en bred mening, olika ledarskaps- och organisationsfrågor.

Vår forskning bedrivs på flera nivåer från system- och branschnivå till företags- och individnivå. Våra forskare är verksamma inom ett eller flera av våra forskningsområden.

Vår forskning kännetecknas av tvärvetenskaplighet och gränsöverskridande samarbeten med en rad olika aktörer nationellt och internationellt.

Vår forskning genomsyras av olika aspekter på hållbar industriell utveckling.

Forskningsområden

Innovation, sociotekniska system och hållbarhet

Organisering och ledning

Innovationsledning och interorganisatorisk samverkan

Entreprenörskap och regional utveckling

Pedagogisk utveckling och metoder för lärande

Kort om vår forskning

Vår forskning kännetecknas av tvärvetenskaplighet och gränsöverskridande samarbeten med en rad olika aktörer nationellt och internationellt.

Vår forskning genomsyras av olika aspekter på hållbar industriell utveckling.

Samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet Visa/dölj innehåll

Avdelningen har som ambition att stödja organisering och ledning i näringsliv och offentliga organisationer som på olika sätt är inblandade i projekt-, organisations-, innovations- eller entreprenörskapsprocesser.

Vi samarbetar med externa aktörer inom ramen för forskningsprojekt och uppdragsverksamhet och sprider våra forskningsresultat genom workshops, seminarium, vetenskaplig och populärvetenskaplig publicering samt i fortbildnings- och träningsprogram. 

Avdelningen bedriver en omfattande samverkan såväl med nationella som regionala aktörer. Vi genomför populärvetenskapliga föreläsningar och seminarier samt ger och medverkar i kurser och program riktade mot externa målgrupper. 

Bland våra samarbetspartner kan nämnas Almi Företagspartner, Atlas Copco, Ericsson, ESBR, FOI, Husqvarna, LEAD, Linköpings kommun, Linköpings- och Norrköpings Science Parks, Region Östergötland, Saab, Scania, Siemens Energy, Volvo, Vreta Kluster, Kommunforskning i Väst.

Genom att vi deltar i centrumbildningar och forskningskonsortier sker ett kontinuerligt utbyte mellan akademi och externa aktörer. Den här typen av samverkan skapar en fruktbar symbios mellan teori och praktik som gagnar både vår forskningsverksamhet och vår undervisningsverksamhet.

Nyheter Visa/dölj innehåll

Kalender

28 november 2022

IDEAS 2022: Breaking Boundaries in the New World

28 november 2022 kl. 09.00 - 30 november 2022 kl. 16.00 UFABC campus in Santo André, Brasil. 

Kontakta oss Visa/dölj innehåll

Adress

Besöksadress

Avdelningen för projekt, innovationer och entreprenörskap

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 13-19
Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för projekt, innovationer och entreprenörskap
581 83 Linköping

Organisation Visa/dölj innehåll