Projekt, innovationer och entreprenörskap (PIE)

Vid Avdelningen för projekt, innovationer och entreprenörskap, bedrivs forskning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom projektledning, innovation och entreprenörskap.

Huvudområden
  • Industriell projektledning handlar om planering och ledning av teknik- och innovationsverksamhet i projektbaserade organisationer.
  • Innovationsämnet undersöker industriell framväxt och förnyelse, teknik- och innovationsstrategier samt innovationsledning i såväl större som mindre företag och organisationer.
  • Entreprenörskap, affärsplanering och regional utveckling fokuserar på tidiga utvecklingsprocesser i kunskapsintensiv verksamhet.

Ledarskap och organisation är återkommande teman i såväl undervisning som i forskning inom samtliga områden.

GrundutbildningVisa/dölj innehåll

Vi undervisar inom områdena industriell organisation, ledarskap, innovationsledning och produktutveckling, projektledning, entreprenörskap, idéutveckling och arbetsvetenskap.

Våra kurser är studentcentrerade och lärarens uppgift är att skapa en god och inspirerande studiemiljö med lärandemålen i centrum.

I våra lärprocesser förenar vi personlig utveckling med forskningsbaserade analyser och studier av- och på företag. Vår pedagogik inkluderar ett aktivt lärande och vi arbetar bland annat med erfarenhets- och teoribaserade övningar, där studenterna får tillämpa den kunskap de tillägnat sig. Detta förutsätter att våra studenter tar ett stort eget ansvar för sitt och andras lärande genom att se sig som medskapare till den kunskap som genereras.

Våra examensarbeten sker ofta i samarbete med industriföretag, dock finns en möjlighet att göra ett så kallat "entreprenöriellt examensarbete" för den som har eller vill starta en egen verksamhet.

ForskningVisa/dölj innehåll

Avdelningens forskning bedrivs inom fyra övergripande områden. Inom området Innovationsstudier studeras innovationsprocesser på övergripande nivå inom teknikområden, branscher och sektorer. Inom området teknologimanagement  studeras sambandet mellan företags teknik- och innovationsstrategier och långsiktiga tekniska och samhälleliga förändringsprocesser. Inom innovationsledning studerar vi hur innovationsprocesser kan organiseras och ledas inom och mellan företag. Inom området entreprenörskap och regional utveckling studerar vi tidig idéutveckling och unga framväxande företag, samt universitetens och de övriga stödsystemens roll i den nationella och regionala utvecklingen.

Samverkan med näringsliv och offentlig verksamhetVisa/dölj innehåll

Avdelningen har som ambition att stödja beslutsfattande i näringsliv, statliga myndigheter, departement och andra organisationer, exempelvis inkubatorer eller bransch- och policyorganisationer, som på olika sätt är inblandade i projekt-, innovations- eller entreprenörskapsprocesser. 

Vi samarbetar med avnämare inom ramen för forskningsprojekt och uppdragsverksamhet och sprider våra forskningsresultat genom workshops, seminarium och populärvetenskaplig publicering och fortbildnings- och träningsprogram.

Uppdragsutbildning

Avdelningen har under lång tid bedrivit en omfattande uppdragsutbildningsverksamhet, framförallt genom samverkan med centrumbildningen, CIE och i samarbete med företagsnätverket, SMIL, där entreprenörskaps-, utvecklings- och managementprogram erbjuds i syfte att stimulera skapande, utveckling och tillväxt i teknik- och kunskapsintensiva företag.

Vi samarbetar med en rad olika typer av uppdragsgivare, bland annat det universitetsinterna SPETSA, kring både nationella och internationella utbildningsprojekt. Genom åren har vi även haft ett stort antal utbildningssamarbeten med exempelvis Saab Automobil, Scania, FOI samt flera kommuner och regionförbund.

Den här typen av samverkan skapar en fruktbar symbios mellan teori och praktik som kommer såväl vår forskningsverksamhet som vår undervisningsverksamhet väl till gagn.

NyheterVisa/dölj innehåll

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

Adress

Besöksadress

Avdelningen för projekt, innovationer och entreprenörskap

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 13-19
Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för projekt, innovationer och entreprenörskap
581 83 Linköping

OrganisationVisa/dölj innehåll