Digitala affärsmodeller i elmarknaden

Ett rött elskåp med en elmätare.
Donna Cleveland

Nya elbolag vill frikoppla sina vinster från konsumenters elanvändning, ofta med hjälp av digital teknik såsom mobilappar. Detta projekt har som syfte att förbättra kunskapen om dessa nya affärsmodeller.

Digitalisering skapar förutsättningar för ett mer flexibelt och robust elsystem, som i sin tur möjliggör ett fossilfritt europeiskt elsystem och bidrar till elektrifiering av transport och andra sektorer. Men målkonflikter hotar digitaliseringen av det europeiska elsystem. Smarta elmätare och smarta nät gynnar inte nödvändigtvis alla aktörer i elsystemet. Även om tekniken kan hjälpa hushåll att minska och flytta sin elanvändning finns det en stark målkonflikt för befintliga elbolag: deras vinster hotas när hushåll minskar sin elanvändning.

Projektet undersöker dessa nya affärsmodeller från tre perspektiv. För det första undersöker projektet hur företag marknadsför dessa tjänster, med särskild fokus på vilken roll hållbarhet spelar i marknadsföring. För det andra analyserar projektet de mobilappar som ingår i tjänsterna, t ex vilka beteende uppmuntras av apparna, och vilken teknik kan styras genom apparna. Före det tredje analyseras de digitala infrastrukturer, inkomstkällor och företagssamarbeten som de nya affärsmodellerna består av.

Projektet löper från 2021 till 2025 och finansieras av Energimyndighetens forskningsprogram Människor, Energisystem och Samhälle (MESAM).

Contact