Digitalt stödprogram - leva med hjärtsvikt

En äldre kvinna sitter vid en dator

Studiens övergripande syfte är att utveckla ett stödprogram för patienter med hjärtsvikt, tillgängligt via 1177 Stöd och behandling, och sedan utvärdera effekten av stödprogrammet samt olika implementeringsstrategier i en randomiserad studie.

Strukturen i stödprogrammet följer det personcentrerade vårdförloppet för nydebuterad hjärtsvikt som utvecklats via Sveriges Kommuner och regioner och Nationellt programområde hjärta-kärl.

Design

I delstudie 1 utvecklas stödprogrammet genom en samskapande design med patienter, hjärtsviktssköterskor och IT-utvecklare från 1177.
I delstudie 2 utvärderas användbarheten av ca 20 personer med hjärtsvikt och 5–8 sjuksköterskor från hjärtsviktsmottagningar i region Sörmland, Jönköping och Östergötland. Data samlas in genom intervjuer med patienter och sjuksköterskor och via frågeformulär.

Delstudie 3 är en hybrid randomiserad kontrollerad studie där både själva implementeringen samt effekten av stödprogrammet utvärderas. Hjärtsviktsmottagningar vid sjukhus och primärvård i region Östergötland, Kalmar, Jönköping och Sörmland tillfrågas om deltagande. Hjärtsviktsmottagningarna randomiseras till en av två grupper, där grupp ett erhåller implementeringsstöd utifrån ett baspaket (utbildning i stödprogrammet), och där grupp två erhåller stöd till implementering baserat på de identifierade främjande och hindrande faktorerna.

Patienter med nydiagnostiserad hjärtsvikt tillfrågas konsekutivt om att delta i studien.

Förväntat resultat och effekter

Om stödprogrammet visar sig vara effektivt i att stödja patienter att känna en ökad förmåga att hantera sin diagnos med större kunskap samt ge stöd till egenvård så kan programmet på kort tid implementeras. Detta är möjligt eftersom vi använder den befintliga plattformen Stöd och Behandling (en av 1177 Vårdguidens e-tjänster).
Många interventioner som i studier påvisat positivt utfall för patienter med hjärtsvikt
implementeras inte/i låg utsträckning i klinisk verksamhet. Genom att själva implementeringen och olika implementeringsstrategier studeras och utvärderas ger denna studie ge viktig kunskap som kan användas vid ett breddinförande. Stödprogrammet skulle kunna göras tillgängligt i alla regioner och kommuner i Sverige vilket kommer underlätta en implementering på alla enheter som ger vård till patienter med hjärtsvikt.

Bilder från stödprogrammet
Bild från 1177

 

Bild från 1177

Founding

 

Logga på Region Sörmland

Centre for Clinical Research Sörmland

 

Logga på vårdprofessioner inom cardiology
Forss logotyp

 

 

 

 

Forskargrupp

Publikationer

2023 Kardiovaskulära vårmötet. Moderated poster presentation

“Design for developing and implementing a digital comprehensive care plan in patients newly diagnosed with heart failure” E. Safstrom, M. Liljeroos, K. Årestedt, S. Carlfjord, C. Lanz, P. Karlström & A. Stromberg.