Mervärdet av en beteendemedicinsk intervention, ECRA

Bild på fyra personer, tre kvinnor och en man, som cyklar på varsin motionscykel.
ECRA.

På denna sida finner ni information om projektet "Mervärdet av en beteendemedicinsk intervention i fysioterapi avseende följsamhet och rehabiliteringsresultat vid träningsbaserad hjärtrehabilitering" - även kallat ECRA.

Strategier för att öka följsamheten till träningsbaserad hjärtrehabilitering och hur hälsosamma levnadsvanor ska bibehållas över tid är fortfarande ett delvis outforskat område inom hjärtrehabilitering.

I ECRA, som är en randomiserad kontrollerad studie, studeras mervärdet av en beteendemedicinsk intervention inom träningsbaserad hjärtrehabilitering avseende följsamhet samt fysiska och psykologiska utfallsmått, i jämförelse med enbart rutinsjukvård. I studien utvärderas också långsiktiga effekter av den utökade intervention efter 1 år.

Om en behandling kan utformas som ökar följsamhet och vidmakthållande av fysisk träning kunde fler patienter med hjärtsjukdom ta del av dess positiva förväntade effekter i form av minskad dödlighet, återinläggning på sjukhus, positiv påverkan på kardiovaskulära riskfaktorer samt förbättrat välmående.

Finansiering

  • Riksförbundet HjärtLung
  • Svenska Sällskapet för Medicinsk forskning
  • Region Östergötland

Forskning

Organisation