ECRA

Bild på fyra personer, tre kvinnor och en man, som cyklar på varsin motionscykel.
ECRA.

På denna sida finner ni information om projektet "Mervärdet av en beteendemedicinsk intervention i fysioterapi avseende följsamhet och rehabiliteringsresultat vid träningsbaserad hjärtrehabilitering" - även kallat ECRA.

Strategier för att öka följsamheten till träningsbaserad hjärtrehabilitering och hur hälsosamma levnadsvanor ska bibehållas över tid är fortfarande ett delvis outforskat område inom hjärtrehabilitering.

I ECRA, som är en randomiserad kontrollerad studie, studeras mervärdet av en beteendemedicinsk intervention inom träningsbaserad hjärtrehabilitering avseende följsamhet samt fysiska och psykologiska utfallsmått, i jämförelse med enbart rutinsjukvård. I studien utvärderas också långsiktiga effekter av den utökade intervention efter 1 år.

Om en behandling kan utformas som ökar följsamhet och vidmakthållande av fysisk träning kunde fler patienter med hjärtsjukdom ta del av dess positiva förväntade effekter i form av minskad dödlighet, återinläggning på sjukhus, positiv påverkan på kardiovaskulära riskfaktorer samt förbättrat välmående.

Finansiering

  • Riksförbundet HjärtLung
  • Svenska Sällskapet för Medicinsk forskning
  • Region Östergötland

Forskning

Organisation