Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård (PRNV)

Vi är en tvärvetenskaplig avdelning med forskning och utbildning inom arbetsterapi, fysioterapi och klinisk medicin.

Avdelningen består av tre olika enheter; enheten för Arbetsterapi, enheten för Fysioterapi samt enheten för Klinisk medicin (geriatrik, allmänmedicin, arbets- och miljömedicin, smärt- och rehabiliteringsmedicin).

Fysioterapi och Klinisk medicin finns på Campus US i Linköping medan Arbetsterapi finns i Kåkenhus på Campus Norrköping. 

Enheter

Forskning

På avdelningen bedrivs ett brett spann av forskning inom medicin, vård och hälsa i absoluta världsklass. 

Forskningsprojekten är många gånger tvärprofessionella och består av experimentell grundforskning för att förstå basala fysiologiska mekanismer samt förutsättningar för rörelse och aktivitet, patientnära klinisk behandlingsforskning, epidemiologisk forskning samt forskning om hur ohälsa kan förebyggas. Flera forskningsprojekt handlar om hur man kan förebygga och behandla ex kardiovaskulär sjukdom och diabetes, kronisk smärta, idrottsskador och olika former av funktionsnedsättningar- och aktivitetsbegränsningar i vardag, fritid eller arbete. Forskningen handlar även om hur vi kan få personer i olika åldrar med ohälsa att få bättre förutsättningar till delaktighet i samhället ur både ett fysiskt, psykiskt som socialt perspektiv.

Våra forskningsprojekt

Bild på flera händer över ett bord som håller i varsin pusselbit.

Kulturell kompetens för hälso- och sjukvårdspersonal

Kulturell kompetens Självskattningsinstrument för personal (KKS) kan användas både inom forskning som datainsamlingsinstrument och som kliniskt tillämpat instrument i olika verksamheter. Just nu pågår flera forskningsprojekt kopplat till detta.

En äldre och en yngre kvinna / An older and a younger woman

Aktivitet vid omfattande flerfunktionsnedsättning – Rett syndrom

Målet med vår forskning är att öka kunskapen om individer med Rett syndrom när det gäller upplevelse av aktivitet. Vi tittar främst på deras vardagliga aktiviteter.

Äldre på promenad / Elderly people tale a walk

Delaktighet för äldre personer

Forskningen handlar om vardagslivet och möjligheter till aktivitet och delaktighet i samhället för olika grupper av äldre personer. Frågor om åldrande, delaktighet, kvarboende och teknikanvändning är väsentliga delar av forskningen.

Utbildning

Excellent utbildningsverksamhet

På avdelningen bedrivs undervisning på kandidatnivå, magister-/ masternivå samt forskarnivå. 

Förutom programutbildningar bedriver vi även fristående kurser. Våra utbildningar har många nöjda studenter och vi får goda utvärderingar. Flera av våra utbildningar har dessutom vid myndighetsgranskning (Universitetskanslerämbetet; UKÄ) bedömts vara excellenta. En stor del av avdelningens medarbetare arbetar på Arbetsterapeutprogrammet, Fysioterapeutprogrammet, Läkarprogrammet och/ eller på övriga program vid Medicinska fakulteten.

Våra program

Ledning och administration

Avdelningschef

Enhetschefer

Administration

Medarbetare

Enheten för klinisk medicin

Adresser

Besöksadress Linköping

Växthuset
Hus 511, våningsplan 14 och 15
Campus US

Besöksadress Norrköping

Kåkenhus
Hus 5 och 6, ingång 40
Campus Norrköping

Organisation