Forskarskolan inom Computational Social Science

THOR BALKHED

Den svenska tvärvetenskapliga forskarskolan i Computational Social Science erbjuder kurser, seminarier och nätverksmöjligheter för doktorander som är intresserade av att använda storskaliga data och beräkningsintensiva metoder för att besvara viktiga frågor inom samhällsvetenskapen.

Stora mängder digitala data öppnar upp helt nya möjligheter att besvara grundläggande frågor inom samhällsvetenskapen. Sociala medier, smartphones, onlinebibliotek och andra digitala enheter producerar kontinuerligt uppdaterade uppgifter om mänskligt beteende i en omfattning som aldrig tidigare skådats. Det framväxande tvärvetenskapliga fältet Computational Social Science använder metoder som prediktiv modellering, text- och bildanalys samt nätverksanalys för att analysera massiva datamängder på nya och insiktsfulla sätt.
Nästa generations forskare står dock inför betydande hinder för att fullt ut dra nytta av de verktyg som Computational Social Science tillhandahåller. Mest grundläggande är att den nödvändiga kunskapen och utbildningen ofta ligger utanför traditionella doktorandprogram. Den primära målsättningen för den svenska tvärvetenskapliga forskarskolan i Computational Social Science är att ge doktorander den aktuella kunskap och de färdigheter som krävs för att bäst nyttja digitala data om mänskligt beteende.

Målgruppen är doktorander inskrivna vid svenska högskolor och universitet, men forskarskolan är också öppen för internationella doktorander med intresse för Computational Social Science. Programaktiviteterna är avsedda att komplettera obligatoriska kurser vid det universitet där doktoranden är registrerad. Programmet löper i tvååriga cykler, med nya antagningskohorter vartannat år. Det inkluderar en kärnkursplan om 10,5 högskolepoäng samt seminarier, nätverksaktiviteter och valbara kurser.

Forskarskolan samordnas av Institutet för analytisk sociologi i aktivt samarbete med åtta högskolor och universitet: Linköpings universitet, Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Handelshögskolan i Stockholm och Chalmers tekniska högskola. Den finansieras genom ett bidrag från Vetenskapsrådet.

Mer information om viktiga datum och hur du ansöker till forskarskolan, hittar du på den engelska sidan.

Vid frågor, kontakta oss

Organisation