Forskningssamarbete i matematik med Universidade Eduardo Mondlane

Joao Paulo Munembe, Bernardo Rota, Osvaldo Loquiha, Stefane Saize, Cachimo Combo Assane och Martin Singull
Joao Paulo Munembe, Bernardo Rota, Osvaldo Loquiha, Stefane Saize, Cachimo Combo Assane och Martin Singull Karin Johansson

Vårt mål är att utbilda kvalificerade akademiker som kan bidra till att förbättra undervisningen och lärandet av matematik och statistik samt bedriva forskning och lösa problem inom den privata och offentliga sektorn i Moçambique.

Institutionerna för matematik vid Linköpings universitet och Universidade Eduardo Mondlane (UEM) i Moçambique är sedan 2017 partner i delprogrammet Capacity Building in Mathematics, Statistics and Its Applications. Delprogrammet är en del av det bilaterala UEM-Sweden Programme, ett partnerskapsprogram för forskarutbildning finansierat av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Delprogrammet samordnas av Matematiska institutionen (MAI) vid LiU och Institutionen för matematik vid UEM. På den svenska sidan ingår även Mälardalens universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet.

Bygga forskningskapacitet inom matematik och statistik i Moçambique
Huvudmålet för delprogrammet är att förse Moçambique med studenter med masterexamen i matematik, samt doktorander med en stark och bred bakgrund i matematik. Det ska uppnås genom utbildning av doktorander både i Sverige och Sydafrika samt genom nya masterprogram i matematik och statistik vid UEM. Ett annat mål är att öka forskningsresultaten från institutionerna för matematik vid UEM. För detta kommer postdoc-stipendier att delas ut, personal kommer att få stöd för att delta i internationella konferenser och forskningsworkshops kommer att anordnas. Ett tredje viktigt mål är att stärka samarbetet mellan institutionerna för matematik vid UEM och matematiska avdelningar vid andra universitet i den Östafrikanska regionen.

Resultat och mål

Resultat

Genom samarbetet har kapaciteten för forskning och undervisning stärkts och kvaliteten och kvantiteten på forskningsresultat har ökat. Några exempel på prestationer är:

 • Sex anställda vid UEM antogs för doktorandutbildning i Sverige (3) och Sydafrika (3) efter sandwich-läget.
 • En workshop för doktoranderna och deras handledare anordnades 2020.
 • Ett masterprogram i matematik vid UEM utvecklades 2018 och utbildning av den första gruppen studenter pågår. Rekryteringen av en ny grupp kommer att ske 2020.
 • Ett masterprogram i statistik vid UEM utvecklades 2020 och utbildning i programmet förväntas starta 2021.
 • Labbet vid UEM var utrustat med modern matematisk programvara 2020.
 • Ett postdoc-stipendium delades ut 2019 för ett forskningsbesök i Sydafrika 2020.
 • Antalet artiklar i ansedda vetenskapliga tidskrifter samt presentationer vid internationella konferenser har ökat.

Samarbetet mellan universitet i den Östafrikanska regionen har stärkts genom olika aktiviteter:

 • UEM:s personal deltar i revision av masterprogram i den Östafrikanska regionen
 • Bildande av 11 internationella forskargrupper
 • Gemensamma ansökningar om forskningsfinansiering

Delprogrammets mål

Delprogrammet har följande långsiktiga mål:

Att förse Moçambique med akademiker med en stark och bred bakgrund inom matematik och statistik som kan bedriva forskning, förbättra undervisning och inlärning av matematik och statistik samt öka användningen av matematik och statistik i den offentliga och privata sektorn i Moçambique och inom tvärvetenskaplig forskning utförd vid Universidade Eduardo Mondlane.

Det långsiktiga målet kompletteras med följande specifika mål:

 1. Utveckla ett hållbart masterprogram i matematik vid UEM i slutet av 2018.
 2. Utveckla ett hållbart masterprogram inom statistik vid UEM i slutet av 2020.
 3. Stöd undervisning och forskning i de nya masterprogrammen i matematik och statistik vid UEM 2022.
 4. Examinera sex doktorander i sandwich-läge i Sverige eller Sydafrika till 2022.
 5. Utveckla ett hållbart doktorandprogram i matematik vid UEM baserat på kurser och avhandling fram till 2022.
 6. Inrätta gästföreläsningar i Sverige för akademiska anställda vid UEM 2022.

Kontakter

Länkar