Forskningssamarbete i matematik med låginkomstländer och regioner

Flaggor från länder som ingår i forskningsamarbetet.
Flaggor från länder som ingår i forskningsamarbetet. Per Thelaus

Matematiska institutionen bidrar till utvecklingen av kapacitet för högre utbildning och forskning i låginkomstländer och regioner genom samarbetsprojekt i Afrika och Asien.

Sedan 2007 är matematiska institutionen inblandad i ett antal projekt i samarbete med universitet i låginkomstländer i östra och södra Afrika och i sydöstra Asien. Det började med ett projekt i Rwanda som fortfarande pågår och fortsatte sedan i Tanzania och Uganda från 2015, Moçambique från 2017 och Kambodja från 2019. I alla projekt samarbetar institutionen med andra universitet i Sverige. Dessa projekt är en del av det bilaterala forskningsprogram som finansieras av Sida.

Forskarutbildning

Kärnan i projekten är doktorandutbildning av personal vid partneruniversiteten med målet att öka andelen kvalificerad personal i de avdelningar som vi samarbetar med. Handledning av doktoranderna sker tillsammans med handledare både i Sverige och på universitetet som doktoranderna kommer från. Många anställda från LiU och partneruniversiteten i Sverige är också involverade i att utveckla master- och doktorandprogram samt i undervisningen i dessa program.

Ett mål som är gemensamt för alla projekt är att stödja upprättandet av en gynnsam miljö för forskning i matematik och statistik. Det handlar om aktiviteter som samarbetsprojekt, postdoc-stipendier, workshops och konferenser. Vi har också organiserat utbildningar av handledare och workshops om publikationsstrategier.

I projekten försöker vi främja användningen av matematik och statistik inom andra discipliner inom akademin och i samhället, till exempel genom tvärvetenskapliga forskningsprojekt. I Rwanda har vi varit med och organiserat firandet av International Day of Mathematics eller π-dagen.

Regionalt perspektiv

För att säkerställa hållbarhet i de resultat som redan uppnåtts har projektens fokus under åren mer och mer förskjutits mot regionalt samarbete. Detta inkluderar gemensam läroplanutveckling och översyn samt användning av regional personal för undervisning och handledning. Vidare arrangerades en serie nätverksmöten i Sverige, Uganda och Etiopien, vilket har lett till bildandet av 11 internationella forskningsgrupper. År 2019 inrättades East African Center for Mathematical Research. Centret syftar till att främja och samordna forskning och forskarutbildning i ren och tillämpad matematik i den östafrikanska regionen för att tillgodose samhällets behov.

Samarbete med International Science Program

Matematiska institutionen har samarbetat med International Science Program vid Uppsala universitet i cirka tio år. Genom detta samarbete har institutionen varit värd för doktorander och postdoktorer från östra Afrika och har också organiserat ett antal gemensamma aktiviteter tillsammans med International Science Program, som nätverksmöten för doktorander och postdoktorer.

Kontaktpersoner

Nyheter

Doktorander

Våra samarbeten

Vår Facebooksida

Besök oss gärna på vår Facebooksida MAI in Africa.

Matematiska institutionen (MAI) vid Linköpings universitet är aktivt inblandad i att hjälpa universitet i Afrika att bygga upp forskningskapacitet.