Gränser för upprättelse

Upprättelse till dem som utsatts för vanvård i fosterhem och på institution har blivit en politisk fråga under senare år. I flera länder har de som drabbats fått en officiell ursäkt och kunnat söka statlig ekonomisk ersättning. Men dessa former för upprättelse har sina begränsningar. Vi studerar de processer som avgör vem som inkluderas och vem som exkluderas från upprättelse i Sverige.

Vilka som inkluderas och exkluderas från upprättelse beror av hur staten idag ser på sitt historiska ansvar. Det handlar om vad man vet om välfärdsstatens ansvar för olika grupper i det förflutna; om hur mänskliga rättigheter förstås, och om vad som idag anses möjligt att ta ansvar och be om ursäkt för. I det här projektet studeras de processer som avgör vem som inkluderas och vem som exkluderas från upprättelse.

Hur görs upprättelsepolitik?

För att förstå hur den svenska upprättelseprocessen har fungerat måste vi först studera dess förutsättningar. I en delstudie undersöks hur inkludering och exkludering har omdefinierats i den svenska upprättelsepolitiken från tillsättningen av Vanvårdsutredningen 2006 till att en ersättningslag antogs av riksdagen 2012. Vi har också diskuterat historikerns och historievetenskapens roll i dessa processer.

Mötet mellan juridiken och krav på upprättelse

Samtidigt som syftet med den svenska ersättningsprocessen varit att erbjuda drabbade av vanvård upprättelse och erkännande, så är processen designad som en juridisk procedur där de ansökande måste visa att de omfattas av ersättningslagstiftningens grunder. Genom att studera hur upprättelsepolitiken omsätts i Ersättningsnämndens juridiska praktik undersöker vi vad som betingat ersättning, vilka berättelser som lett till avslag och på vilka grunder.

Projektets titel: Gränser för upprättelse: Välfärdsstatens historiska ansvar i upprättelseprocesser riktade till offer för vanvård i fosterhem och barnhem

Presentationer och publikationer

Presentationer

(2018) Johanna Sköld, Recommendations – are they implemented? The Swedish case. Mechanisms for Dealing with the Legacy of Historical Child Abuse: International Lessons for New Approaches Workshop 21st September 2018, Ulster University, Belfast.

(2017) Att bevisa vanvård och omhändertagande: en workshop om arkivens roll i Ersättnings- nämndens beslut. Johanna Sköld & Carolina Lindberg Arkivveckan Visby

(2017) Justice lost to history: the “normal” abuse of children in the Swedish financial redress process. Johanna Sköld, Bengt Sandin Presented at 29th Congress of Nordic Historians, Aalborg, Denmark.

(2017), Johanna Sköld & Bengt Sandin, ”Att delta eller stå bredvid”, Högre seminariet Avdelningen för Historia, ISAK, Linköpings universitet 7 mars 2017 samt högre seminariet Historiska institutionen, Lunds universitet.

(2016), Johanna Sköld, Bengt Sandin & Johanna Schiratzki. ”Memories of childhood traumas meet the law: financial redress aimed at victims of historical child abuse”, Workshop Compensating the Past, Norrköping 10-11 november 2016, samt Oral History Symposium, Helsingfors.

(2016), Johanna Sköld, Bengt Sandin & Johanna Schiratzki. ” Re-interpreting past experience of historical child abuse in current redress processes: a Swedish case study”, European Social Science History Conference (SHCY), Valencia, Spanien, 30 mars- 2 april 2016.

(2016), Johanna Sköld, Bengt Sandin & Johanna Schiratzki. ”När välfärdssamhället gör fel: Vanvårdade och upprättelsens gränser”, Högre seminariet på Ersta Sköndals högskola, 17 maj 2016.

Publikationer

(2019) Schiratzki, J., Sköld, J., & Sandin, B. Redress in Context: The Swedish Redress Scheme for historical abuse of children in care – re-introducing inquisitorial procedure? In Nordisk Socialrättslig Tidskrift, (21–22), 97–118.

(2018) Johanna Sköld, Bengt Sandin & Johanna Schiratzki. Historical Justice through Redress Schemes? The practice of interpreting the law and physical child abuse in Sweden, i Scandinavian Journal of History, DOI: 10.1080/03468755.2018.1555100

(2016), Johanna Sköld & Bengt Sandin, "Att delta eller stå bredvid: Upprättelseprocesser och historikerns risker och möjligheter" i Historisk Tidskrift, 136(3), s. 383-411.

Kontakt & forskare

Om Tema Barn