Trauma är en av de vanligaste dödsorsakerna globalt sett och den vanligaste orsaken till förtida död hos individer under 45 år i Sverige. Majoriteten av de som dör till följd av trauma gör det utanför sjukhus prehospitalt och ofta till följd av stor blödning. Ambulanssjukvården i Sverige var länge en ren transportorganisation och först 1968 blev den en del av hälso- och sjukvården. Detta tillsammans med metodologiska problem med att genomföra forskning prehospitalt har medfört att området är i svensk kontext outforskat. Vårt mål med detta projekt är att kartlägga hur den prehospitala behandlingen av individer med livshotande blödning ser ut och bidra till ökad kunskap inom den prehospitala akutsjuk- och intensivvården, samt hur vi kan förbättra överlevnaden för dessa patienter.

Flera projekt med interprofessionell samverkan kommer bedrivas där aktörer från Region Jönköping, Stockholms läns landsting, Region Östergötland, Karolinska Institutet, Linköpings Universitet, Försvarsmakten och Katastrofmedicinskt centrum kommer undersöka olika delar av den prehospitala handläggningen av livshotande blödningar för att kartlägga och utveckla omhändertagandet utanför sjukhus av dessa patienter.

Behandlingsriktlinjer
Det finns allt mer evidens och internationella riktlinjer för hur användandet av tranexamsyra, tourniquet, intraosseös infart och vätskebehandling påverkar utfallet vid livshotande blödning. Vårt mål är att deskriptivt kartlägga hur svenska behandlingsriktlinjer ser ut gällande detta.

Prehospitalt helblod
Evidens finns för tidig administration av blodprodukter vid livshotande blödning minskar mortaliteten hos denna patientgrupp. Helblod används prehospitalt internationellt och är associerad med minskad mortalitet. Vi vill med en prospektiv studie följa implementeringen av helblod i en läkarbemannad prehospital enhet gällande patientutfall, komplikationer och kostnadseffektivitet.

Massiv transfusion och prehospital behandling
Detta är en retrospektiv studie där patienter som varit i behov av massiv transfusion identifieras, journalgranskas och jämförs avseende om den prehospitala behandlingen gällande tranexamsyra, tourniquet, intraosseös infart och vätskebehandling skiljer sig mellan de överlevt respektive avlidit.

Blödning och mortalitet kopplade till demografi
En retrospektiv studie där vi undersöker blödning kopplat till mortalitet och demografi över en tioårs-period för att se om mortaliteten skiljer sig över landet och över tid.

Följsamhet till behandlingsriktlinjer
En kvalitativ studie där personal inom ambulanssjukvården intervjuas om varför de följer/inte följer gällande behandlingsriktlinjer vid livshotande blödning. Intervjuer kommer genomföras på olika prehospitala enheter runt om i Sverige.

KMC