Kommuner i med- och motvind: Lärdomar om möjligheter och utmaningar från kommuners planering för vindkraftsetableringar sedan 2009 (Kommuner i med- och motvind)

Två vindkraftsingenjörer lämnar dörren på ett vindkraftverk.
sturti

Vi studerar möjligheter och utmaningar utifrån kommuners erfarenhet av vindkraftsplanering, och bidrar med kunskaper användbara för kommuner, regioner, statliga myndigheter och vindkraftsindustrin.

Den förnybara elproduktionen måste öka de kommande decennierna och vindkraft antas stå för den största delen. Med planmonopolet och kommunala vetot har Sveriges kommuner en avgörande roll i vindkraftexpansionen, men övergången till förnybart energisystem innebär även oro bland kommunerna. Kommunerna behöver hantera konkurrerande intressen för markanvändning och nationella mål utifrån osäker kunskap om vilka nyttor och risker vindkraftsetableringar kan medföra. Projektet kommer därför kartlägga och analysera vindkraftsetableringar från kommunernas perspektiv och på så sätt bidra till minskad osäkerhet.

Omställningen av elsystemet och utbyggnaden av vindkraft

År 2017 fastslogs det att en fortsatt snabb utbyggnad av vindkraft är nödvändig för omställningen av det svenska elsystemet till år 2040. Kommunens avgörande roll för markanvändningen ger kommunen stort inflytande över vindkraftsetableringar, men detta gör också deras position utsatt. Vindkraftsexpansionen tar stora markytor i anspråk och nya aktörer kliver in på elmarknaden, samtidigt som det råder ovisshet kring framtiden för det kommunala vetot och hur havsbaserad vindkraft påverkar kommunernas planering. Befintliga utmaningar som resursbrist hos kommunerna och liberalisering av elmarknaden har betydelse för kommunernas förmåga, inflytande och kompetens. Viktigt att belysa är även det lokala vindkraftsmotståndet. Det finns en rad omständigheter och dilemman som behöver utredas för att underlätta kommunernas roll som medlare och beslutsfattare i intressekonflikter och därmed säkerställa deras deltagande i vindkraftsutbyggnaden.

Kartläggning och analys som stärker kommuner

Projektet löper över tre år och delas in i fem arbetspaket. Huvudsakligen används samhällsvetenskapliga metoder som kompletteras med beskrivande statistik och GIS-analyser. Projektets övergripande syfte är att systematiskt kartlägga och analysera kommunernas planering av vindkraftsetableringar sedan 2009 för att förstå hinder och drivkrafter från kommunernas perspektiv. Ett mer långsiktigt bidrag projektet ger är en heltäckande bild över de senaste årens kommunala strategier för vindkraftsetableringar och intressekonflikter kring mark, samt processer där lokala intressekonflikter föranlett kommunalt veto. Projektet kommer att bidra till att stärka kommunala beslutsprocesser och förväntas också bidra med kunskaper som kan användas av andra aktörer på flera nivåer.

Projektinformation

Projektet ”Kommuner i med- och motvind – Lärdomar om möjligheter och utmaningar från kommuners planering för vindkraftsetableringar sedan 2009” pågår 2022–2024 och finansieras av Energimyndigheten.

Kontakt