Såväl min forskning som min undervisning har en idéhistorisk klangbotten och fokuserar miljöpolitiska kontroverser relaterade till konsekvenserna av storskalig teknikanvändning. Anslaget är huvudsakligen diskursanalytiskt och aktuella samhällsfrågor, exempelvis kärnavfallsförvaring, metallutvinning, geoengineering och åtgärder för att motverka klimatförändring, står i centrum.

I fokus för min forskning står värderingsmässiga konflikter och miljöpolitiska kontroverser som är förbundna med stora socio-tekniska system. Det kan röra sig om kärnkraft och kärnavfallsförvaring, men också om metallutvinning, planetär ingenjörskonst (s.k. geoengineering) eller klimatpolitiska åtgärder i allmänhet. Jag arbetar oftast med diskursanalys och är idéhistoriskt orienterad. Mitt empiriska material utgörs huvudsakligen av texter, men intervjuer och fokusgruppsintervjuer förekommer också. För närvarande leder jag ett forskningsprojekt om svensk mineral politik och ett om svensk energipolitik. Därtill kommer att jag är vetenskaplig ledare i The Seed Box. An Environmental Humanities Collaboratory.

Undervisning 

Min undervisning är huvudsakligen förlagd till Temas forskarutbildning och Miljövetarprogrammet. Jag har varit huvudansvarig ledare för elva doktorander som disputerat på Tema T och biträdande handledare för åtta. Nuvarande doktorander är Anna Morvall, Anna Wallsten samt Daniel J. Andersson.

Genom åren har jag varit huvudansvarig för flera olika forskningsseminarier. För närvarande är jag en av de huvudansvariga för Environmental Humanities Forum. Kursansvar för forskar utbildningskurser vid Tema T ingår också i mitt arbete. Inom grundutbildningen är jag huvudsakligen engagerad som handledare för C-uppsatser och som examinator, även om det också förekommer att jag ger vissa föreläsningar. 

Administration

Utöver projektledningen har jag vissa administrativa uppdrag. De viktigaste av dessa är att jag är ledamot av Temas institutionsstyrelse och att jag är medlem av programledningen inom The Seed Box. An Environmental Humanities Collaboratory. 

Publikationer

CV

Nyheter

Andra forskare inom området

Relaterat innehåll

Forskningsprojekt