Livsstil och hälsa hos unga vuxna

Hälsa

Tiden som ungdom och ung vuxen kännetecknas av en snabb fysisk, social och psykologisk utveckling. Beteenden som etableras under den här perioden påverkar hälsan även i vuxen ålder. Insatser för att främja goda levnadsvanor bland unga vuxna är därmed en god investering.

I det här projektet kommer vi att utveckla, utvärdera och implementera mHälsa-interventioner som syftar till att förbättra levnadsvanor bland gymnasie- och universitetsstuderande. Interventionerna kommer utvecklas och skräddarsys till de två studentgrupperna utifrån synpunkter från heuristik utvärdering, användartest och fokusgrupper med potentiella användare - gymnasielever och universitetsstuderande, både killar och tjejer i olika åldrar och med varierande kulturell bakgrund. Randomiserade kontrollerade studier genomförs med respektive studentgrupp för att utvärdera interventionernas effekt.

Projekten har initierats under 2019–2020 och deltagare till studierna rekryteras från gymnasieskolor och universitet runt om i Sverige.

Rekrytering pågår!

Hej skola!

Rekrytering pågår - ta chansen och bidra till utvärdering av det mobilbaserade hälsoverktyget Life4YOUth som kan ingå i elevhälsans verktygslåda för att stödja gymnasieelever att sluta röka, minska sitt alkoholbruk, öka sin fysiska aktivitet och förbättra sina matvanor. Elever som vill delta i studien anmäler sig själva via sms och får därmed möjlighet att:

  • Veckoscreena sina levnadsvanor och få feedback
  • Utforska varför och hur nya vanor kan skapas
  • Få uppmuntran och vägledning via sms-program

Det är enkelt att medverka!

Anmäl till anna.seitero@liu.se

Gränssnitt på hur hälsoprogrammet Life4YOUth ser ut.Bilden ger en översikt av innehållet i Life4YOUth som är baserad på tidigare forskning.

Life4YOUth forskningsstudie

Life4YOUth forskningsstudie om förbättrade levnadsvanor

Life4Youth ingår i MoBILE-programmet, vars syfte är att utveckla, utvärdera och implementera sju mHälsa-interventioner som riktas till särskilda målgrupper.

Life4YOUth - till undervisning

En förklarande video om vad forskning betyder och varför deltagande är viktigt.

Organisation