Klinisk och experimentell reumatologi

Bilder Christopher Sjöwall forskningsledare.
Foto: Christopher Sjöwall

Ett långsiktigt mål är att bidra till en ökad förståelse av bakomliggande mekanismer för sjukdomsdebut, progress och upplevd livskvalité vid inflammatorisk systemsjukdom, särskilt systemisk lupus erytematosus (SLE).

Den kliniska bilden vid SLE är mycket heterogen och sträcker sig från mild sjukdom begränsad till hud- och ledmanifestationer till livshotande tillstånd med engagemang av njurar, hjärta, centrala nervsystemet och benmärg.

Viktiga kliniska utmaningar omfattar att kunna förutse sjukdomsskov och särskilja reversibel sjukdomsaktivitet från förvärvad irreversibel organskada. Vi har kommit en bit på vägen vid kartläggningen om sjukdomsprogress och manifestationer vid SLE, men det finns fortfarande betydande kunskapsluckor relaterade till sjukdomens etiologi och patogenes.

Det övergripande målet med detta forskningsprojekt är således därför att söka finna ny kunskap om sjukdomsmekanismer, till exempel gällande bildning av autoantikroppar, cirkulerande och/eller vävnadsbundna immunkomplex.

Fördjupad förståelse av immunreglering vid inflammatorisk systemsjukdom kommer att ge bättre möjligheter till:

  • en mer precis diagnos
  • vägledning för individuell och optimerad medicinsk behandling och monitorering med befintliga läkemedel
  • utveckling av nya läkemedel och behandlingsstrategier

Medarbetare

Relaterad forskning

Organisation