Medborgarskap och demens: Internationellt forskarnätverk

Citizenship and Dementia Banner

Citizenship and Dementia: International research network är ett internationellt nätverk med avsikten att stimulera till och bygga upp internationell forskning om att leva med demenssjukdom ur ett medborgarskapsperspektiv. 

Till detta hör:

• Att utforska medborgarskapets olika innehåll, innebörder, uppfattningar och praktiker, samt vilka konsekvenser detta får både i det sociala livet och för politik och policypraktik.

• Att genomföra såväl nationella som internationella jämförelser i studiet av medborgarskap för personer med demens i juridiska, politiska och sociala sammanhang. Avsikten är att bidra till diskussion, såväl akademisk som bland allmänheten, om värdet av att främja ett meningsfullt medborgarskap för personer med demenssjukdom.

• Att samverka och delta i gemensamma forskningsprojekt med syftet att generera kunskap och bidra till diskussion rörande medborgarskap och inkludering vad gäller personer med demens.

Nätverket avser att utveckla internationellt samarbete mellan forskare, personer med demenssjukdom, anhöriga, verksamma inom vård- och omsorg, myndigheter, intresseorganisationer och andra intressenter (nationellt och internationellt). Medlemskap i nätverket är begränsat till forskare samt personer som lever med demenssjukdom. Övriga, såsom anhöriga, är välkomna att delta i nätverket som samarbetspartners.

Kontakt

Facebook-gruppen

Med start i Norrköping

Första nätverksmötet hölls i Norrköping i oktober 2014 och finansierades av Riksbankens Jubileumsfond. Vid det lyckade mötet deltog forskare från Australien, Finland, Hongkong, Kanada, Norge, Nya Zeeland, Storbritannien och Sverige där olika idéer och samarbetsprojekt diskuterades.

Idag har fyra nätverksträffar hållits, den senaste i Berlin oktober 2017 i samband med konferensen Alzheimer Europe. Nätverket är idag ca 90 forskare utspridda över hela världen. Nästa nätverksmöte är planerat att genomföras även år 2018. Mer information kring detta kommer annonseras ut under 2018. 

Nätverksträffar

Nyheter

Arbetsgrupp

Relaterat innehåll